Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

25-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правлiння

 

 

 

Колтун Мирослав Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

79069, Львівська обл., Львiв, вул.Шевченка, 317

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05763754

5. Міжміський код та телефон, факс

032) 291-37-89 032) 291-37-89

6. Адреса електронної пошти

conveyer@mail.lviv.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.conveyer.com.ua/richna-informaciya/

 

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітентавідсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2019

звільнено

Голова Наглядової ради

Денис Андрiй Ярославович

д/н

19.3999

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 року) вiдбулись змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме звiльнено Голова Наглядової ради Денис Андрiй Ярославович, представник ТОВ "Холдингова компанiя "Дорота", яке володiє 19.3999% вiд Статутного капiталу Товариства.
На посадi перебував три роки. НЕпогашеної та не знятої судимостi у посадових осiб Товариства немає.

25.04.2019

обрано

член Наглядової ради

Денис Андрiй Ярославович

д/н

19.3999

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 року) вiдбулись змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме обрано член Наглядової ради Денис Андрiй Ярославович, представник ТОВ "Холдингова компанiя "Дорота", яке володiє 19.3999% вiд Статутного капiталу Товариства.
Обрано на строк у вiдповiдностi до Статуту, попереня посада Голова Наглядової ради. Непогашеної та не знятої судимостi у посадових осiб Товариства немає.

25.04.2019

звільнено

член Наглядової ради

Користильов Олександр Михайлович

д/н

5.5372

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 року) вiдбулись змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме звiльнено член Наглядової ради Користильов Олександр Михайлович, який володiє 5.53729% вiд Статутного капiталу Товариства.
На посадi перебував три роки. Непогашеної та не знятої судимостi у посадових осiб Товариства немає.

25.04.2019

звільнено

член Наглядової ради

Користильов Олександр Михайлович

д/н

5.5372

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 року) вiдбулись змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме обрано член Наглядової ради Коростильов Олександр Михайлович, який володiє 5.5372% вiд Статутного капiталу Товариства.
Обрано на термiн у вiдповiдностi до Статут, попередно перебував на тi ж посадi. Непогашеної та не знятої судимостi у посадових осiб Товариства немає.

25.04.2019

звільнено

член Наглядової ради

Чуланов Володимир Олексiйович

д/н

9.9311

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 року) вiдбулись змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме звiльнено член Наглядової ради Чуланов Володимир Олексiйович, представникДП "Монолiт", яке володiє 9.9311% вiд Статутного капiталу Товариства.
На посадi перебував три роки. НЕпогашеної та не знятої судимостi у посадових осiб Товариства немає.

25.04.2019

обрано

член Наглядової ради

Чуланов Володимир Олексiйович

д/н

9.9311

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 року) вiдбулись змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме звiльнено член Наглядової ради Чуланов Володимир Олексiйович, представникДП "Монолiт", яке володiє 9.9311% вiд Статутного капiталу Товариства.
Обраний на термiн у вiдповiдностi до Статуту, попередьо перебував на тi ж посадi. НЕпогашеної та не знятої судимостi у посадових осiб Товариства немає.,

25.04.2019

обрано

Голова Наглядової ради

Денис Андрiй Ярославович

д/н

19.3999

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 року) вiдбулись змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме обрано член Наглядової ради Денис Андрiй Ярославович, представник ТОВ "Холдингова компанiя "Дорота", яке володiє 19.3999% вiд Статутного капiталу Товариства.
Обрано на строк у вiдповiдностi до Статуту, попереня посада Голова Наглядової ради. Непогашеної та не знятої судимостi у посадових осiб Товариства немає.

25.04.2019

звільнено

Голова Ревiзiйної комiсiї

Ванчосович Iгор Васильович

д/н

0.0685

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 року) вiдбулись змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме звiльнено Голову Ревiзiйної комiсiї Ванчосович Iгор Васильович, який володiє 0.0685% вiд Статутного капiталу Товариства.
на посадi перебував три роки, Непогашеної та не знятої судимостi у посадових осiб Товариства немає.

25.04.2019

призначено

Голова Ревiзiйної комiсiї

Ванчосович Iгор Васильович

д/н

0.0685

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 року) вiдбулись змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме обрано Голову Ревiзiйної комiсiї Ванчосович Iгор Васильович, який володiє 0.0685% вiд Статутного капiталу Товариства.
Обрано на термiн у вiдповiдностi до Статуту, попередньо перебував на тi посадi, Непогашеної та не знятої судимостi у посадових осiб Товариства немає.

25.04.2019

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Пона марiя Михайлiвна

*

0.001009

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 року) вiдбулись змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме обрано чдена Ревiзiйної комсiї Пона Марiя Михайлiвна, володiє 19.3999% вiд Статутного капiталу Товариства.
Обрано на строк у вiдповiдностi до Статуту, попереня посадабухгалтерiнансист ПрАТ "Конвеєр". Непогашеної та не знятої судимостi у посадових осiб Товариства немає.

25.04.2019

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Оленич Любов Iванiвна

*

0.022718

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв, протокол вiд 25.04.2019 року, обрано члена Ревiзiйної комiсiї лени Любов Iванiвна, володiє часткою 0,022718% вiд Статутного капiталу Товариства. Обрано термном на 3 роки. Непогашеної та не знятої судимостi немає.