Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

25-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правлiння

 

 

 

Колтун Мирослав Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

79069, Львівська обл., Львiв, вул.Шевченка, 317

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05763754

5. Міжміський код та телефон, факс

032) 291-37-89 032) 291-37-89

6. Адреса електронної пошти

conveyer@mail.lviv.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.conveyer.com.ua/richna-informaciya/

 

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

25.04.2019

34969

34969

40

http://www.conveyer.com.ua/richna-informaciya/

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Конвеєр" (надалi - Товариство) (Протокол № 23 вiд 25.04.2019р.) прийнято рiшення схвалити вчинення Товариством протягом одного року (до 24 квiтня 2020 року включно) значних правочинiв (ринкова вартiсть майна або послуг, що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) наступною граничною сукупною вартiстю:
Договору (
iв) позики; Договору (iв) поруки та/або поручительства, в тому числi майнового поручительства за зобов'язаннями третiх осiб; Договору (iв) iпотеки нерухомого майна Товариства за зобов'язаннями Товариства та/або третiх осiб (майнового поручительства Товариства), Договору (iв) поставки; Договору (iв) купiвлi-продажу; Договору (iв) купiвлi-продажу нежитлових примiщень; кредиту (iв) та банкiвської (их) гарантiї (й) - до 40 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, тобто 13987 тис.грн. Ринкова вартiсть не визначалась
Уповноважити Голову Правл
iння вчиняти та пiдписувати такi правочини вiд iменi Товариства за попереднiм погодженням Наглядової ради.