ПРОТОКОЛ № 23

чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного Товариства «Конвеєр»

 

м. Львів                                                                                                                                               25 квітня 2019 року

 

·  Дата і час проведення загальних зборів акціонерів, надалі – загальні збори або Збори: 25 квітня 2019 року.

·  Час початку загальних зборів 9.00 год, час закінчення Загальних зборів 9.00год.

·  Місце проведення загальних зборів: збори проводились за адресою місцезнаходження Товариства: 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317, актовий зал.

·  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів ПрАТ "Конвеєр" , складено станом на 24:00 годину 19 квітня 2019 року.

·  Згідно ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Конвеєр», складеному НДУ станом на 24:00 годину 19  квітня 2019 року:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку: 4845 .

Загальна кількість цінних паперів Товариства 792295 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства 378902 штук простих іменних акцій.

·  Для участі у загальних зборах зареєстровано 5 (п’ять) акціонерів: 3 фізичні особи, які володіють 144686  голосуючими акціями, що становить 38.18% від загальної кількості голосуючих акцій, представники 2 юридичних осіб, що володіють 232 387 голосуючими акціями, що становить 61,33% від загальної кількості голосуючих акцій.

·  Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 377073 штук простих іменних акцій, що складає 99.51% голосуючих акцій Товариства.

·  Кворум загальних зборів: загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного, так як для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 99,51% голосуючих акцій Товариства, що становить 100% голосів власників голосуючих акцій, присутніх на зборах.

·  Порядок голосування на загальних зборах: голосування з питань порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім питань, по яких передбачено кумулятивне голосування.

·  Кожний акціонер був повідомлений про проведення позачергових загальних зборів способом, передбаченим Статутом, а саме: персонально простими листами не менше ніж за 30 днів (21.03.2019 року) до дати проведення загальних зборів, повідомлення про проведення зборів було, розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства.

·  Акціонери до дня проведення зборів мали можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним, за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення зборів також за місцем їх проведення – відповідно до порядку, затвердженого Наглядовою радою та вказаного в повідомленні про проведення Загальних зборів.

·  Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, рішенням Наглядової ради була створена Реєстраційна комісія в складі: Голова комісії – Фесенко Р.І, член комісії – Заріцька С.С.

·  Голова реєстраційної комісії Фесенко Р.І. оголосив результати реєстрації акціонерів та їхніх представників (перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, додається).

Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Збори визнаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії  Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання  Голови та Секретаря  Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіти та затвердження звітів Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2016р., 2017р., 2018р.

4. Звіти та затвердження звітів Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016р., 2017р., 2018р.

5. Звіти та затвердження звітів та висновків Ревізіора Товариства про результати діяльності Товариства за 2016р., 2017р., 2018р.

6. Затвердження річних звітів та балансів  Товариства за 2016р., 2017р., 2018р.

7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства  за 2016р., 2017р., 2018р.

8. Про переобрання Наглядової ради Товариства.

9. Про обрання Ревізора Товариства

10. Про схвалення значних правочинів, які були вчиненні Товариством у 2016р., 2017р., 2018р.

11.Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, про надання повноважень на вчинення таких правочинів

12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, надання повноважень на вчинення таких правочинів.

13. Про припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА-ФІРМИ "КОНВЕЄРСЕРВІС" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНВЕЄР» (код  ЄДРПОУ 22366701, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) шляхом ліквідації, створення ліквідаційної комісії, призначення голови ліквідаційної комісії, призначення уповноваженої особи на вчинення дій по державній реєстрації змін відомостей  про дочірнє підприємство що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань,  про уповноваження Наглядової Ради ПрАТ «Конвеєр» на затвердження проміжного та ліквідаційного балансів,  встановлення строку заявлення вимог кредиторів  

14.      Про зміну назви УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ" (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ"  (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317). Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ" (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) в новій редакції.

 

Голова Правління Колтун М.В. повідомив, що пропозиції щодо змін проекту Порядку денного від акціонерів не надходили, також повідомив, що для підрахунку голосів з питань обрання лічильної комісії зборів Наглядовою Радою призначено Тимчасову лічильну комісію у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Фесенко Р.І,

Член Тимчасової лічильної комісії   Заріцька С.С.,

Член Тимчасової лічильної комісії   Пона М.М.

Заперечень не надійшло.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування з питань порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім питань, де голосування здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування.

 

З першого питання порядку денного «Про обрання членів лічильної комісії» слухали Голову Правління Товариства – Колтуна М.В., який виносить на голосування проект рішення: Про обрання лічильної комісії у складі трьох осіб:

Голова Лічильної комісії      Фесенко Р.І,

Член Лічильної комісії         Заріцька С.С.,

Член Лічильної комісії         Пона М.М.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 1.

«За» - 377073 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Не голосували» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Визнаних недійсними бюлетенів немає.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

Голова Лічильної комісії - Фесенко Р.І,

Член Лічильної комісії – Заріцька С.С.,

Член Лічильної комісії – Пона М.М.

 

З другого питання порядку денного «Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів» на голосування виноситься проект рішення: обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства: 

Голова зборів        - Колтун М.В

Секретар                - Тершівська Т.Р.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 2.

«За» - 377 073 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Не голосували» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Визнаних недійсними бюлетенів немає.

Вирішили: обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства: 

Голова зборів - Колтун М.В

            Секретар - Тершівська Т.Р.

 

З третього питання порядку денного "Звіти та затвердження звітів Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2016, 2017, 2018 роки.

Голову Правління Товариства Колтуна М.В, який зачитав звіти про діяльність Товариства за підсумками діяльності за 2016, 2017, 2018 роки, запропонував визнати роботу Правління задовільною, заслухані звіти затвердити.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 3.

«За» - 377 073 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Не голосували» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Визнаних недійсними бюлетенів немає.

Вирішили: Заслухані звіти за підсумками діяльності у 2016, 2017, 2018 роках затвердити, визнати роботу Правління задовільною.

 

З четвертого питання порядку денного "Звіти та затвердження звітів Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016, 2017, 2018 роки" слухали Голову Наглядової ради Товариства Дениса А.Я, який зачитав звіти про діяльність та засідання Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності за  2016, 2017, 2018 роки, запропонував визнати роботу Наглядової ради задовільною, заслухані звіти Наглядової ради затвердити.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 4.

«За» - 377 073 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Не голосували» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Визнаних недійсними бюлетенів немає.

Вирішили: Заслухані звіти Наглядової ради за підсумками діяльності у 2016, 2017, 2018 роках – затвердити, визнати роботу Наглядової ради задовільною.

 

З п’ятого питання порядку денного "Звіти та затвердження звітів та висновків Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2016, 2017, 2018 роки ", слухали Ревізора Ванчосовича І.І., який повідомив про діяльність комісії та зачитав звіти Ревізора за підсумками діяльності за 2016, 2017, 2018 роки, запропонував звіти Ревізора затвердити.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 5.

«За» - 377 073 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Не голосували» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Визнаних недійсними бюлетенів немає.

Вирішили: затвердити звіти про діяльність Ревізора за підсумками діяльності за 2016, 2017, 2018 роки.

 

З шостого питання порядку денного "Затвердження річних звітів та балансів  Товариства за  2016, 2017, 2018 роки", слухали Голову Загальних зборів Колтуна М.В., який підсумовуючи попередні розглянуті питання запропонував затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2016, 2017, 2018 роки.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 6.

«За» - 377 073 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Не голосували» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Визнаних недійсними бюлетенів немає.

Вирішили: затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2016, 2017, 2018 роки.

 

З сьомого питання порядку денного "Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства  за 2016, 2017, 2018 роки.", слухали Голову Правління  Колтуна М.В., який оголосив порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства згідно Статуту, запропоновав чистий прибуток, що залишився в розпорядженні Товариства за підсумками діяльності за 2016, 2017, 2018 роки використати для накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків), оголошений порядок розподілу прибутків затвердити.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 7.

«За» - 377 073 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Не голосували» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Визнаних недійсними бюлетенів немає.

Вирішили: затвердити використання прибутку, що залишився в розпорядженні Товариства за підсумками діяльності у 2016, 2017, 2018 роках для накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків).

 

З восьмого питання порядку денного "Про переобрання членів Наглядової ради Товариства", слухали Голову Загальних зборів Колтуна М.В, який повідомив про необхідність переобрання Наглядової ради Товариства та запропонував відкликати попередній склад Наглядової ради, обрати, згідно поданих пропозицій, новий склад Наглядової ради в кількості трьох осіб та оголосив кандидатури до складу Наглядової ради:

Денис Андрій Ярославович, представник ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта",

Коростельов Олександр Михайлович,

Чуланов Володимир Олексійович, представник ДП "Монолiт".

Голосування здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 8 Кумулятивне голосування:

п.п.

П.І.Б. кандидата

Кількість голосів, які акціонери віддають за кандидата

1

Денис Андрій Ярославович, представник ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта"

377 073

2

Коростельов Олександр Михайлович

377 073

3

Чуланов Володимир Олексійович, представник ДП "Монолiт"

377 073

 «Не голосували» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Визнаних недійсними бюлетенів немає.

Вирішили: Попередній склад Наглядової ради відкликати, обрати на три роки наступний склад Наглядової ради:

Член Наглядової ради Денис Андрій Ярославович, представник ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта";

Член Наглядової ради Коростельов Олександр Михайлович;

Член Наглядової ради Чуланов Володимир Олексійович, представник ДП "Монолiт".

 

З дев'ятого питання порядку денного "Про переобрання Ревізора Товариства", слухали Голову Загальних зборів Колтуна М.В., який повідомив про необхідність переобрання Ревізора Товариства. Оскільки кількість акціонерів Товариства  становить більше 100, має бути створена Ревізійна комісія. В звязку з цим запропонував звільнити Ревізора, створити Ревізійну комісію з терміном повноважень – три роки в складі трьох чоловік згідно поданих кандидатур:

-  Ванчосович Ігор Васильович,

-  Пона Марія Михайлівна,

-  Оленич Любов Іванівна.

Голосування здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 8. Кумулятивне голосування:

п.п.

П.І.Б. кандидата

Кількість голосів, які акціонери віддають за кандидата

1

Ванчосович Ігор Васильович

377 073

2

Пона марія Михайлівна,

377 073

3

Оленич Любов Іванівна

377 073

 «Не голосували» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Визнаних недійсними бюлетенів немає.

Вирішили: звільнити Ревізора, створити Ревізійну комісію з терміном повноважень – три роки у наступному складі:

-  Ванчосович Ігор Васильович,

-  Пона марія Михайлівна,

-  Оленич Любов Іванівна.

 

З десятого питання порядку денного "Про схвалення значних правочинів, які були вчиненні Товариством у 2016, 2017, 2018 роки.", слухали Голову Правління  Колтуна М.В., який повідомив, що значних правочинів у  2016, 2017, 2018 роках, які необхідно схвалити немає, запропонував перейти до наступного питання порядку денного.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 10.

«За» - 377 073 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Не голосували» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Визнаних недійсними бюлетенів немає.

Вирішили: Оскільки правочинів, які необхідно схвалити немає, вирішили перейти до наступного питання порядку денного.

 

З одинадцятого питання порядку денного  "Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, про надання повноважень на вчинення таких правочинів", слухали Голову Наглядової ради Товариства Дениса А.Я., який повідомив про необхідність попереднього схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись протягом року та визначити осіб, які будуть мати право підписувати (вчиняти) від імені Товариства такі правочини.

Запропонував схвалити вчинення Товариством протягом одного року (до 24 квітня 2020 року включно) значних правочинiв (ринкова вартiсть майна або послуг, що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) наступною граничною сукупною вартiстю: Договору (iв) позики; Договору (iв) поруки та/або поручительства, в тому числi майнового поручительства за зобов'язаннями третiх осiб; Договору (iв) iпотеки нерухомого майна Товариства за зобов'язаннями Товариства та/або третiх осiб (майнового поручительства Товариства), Договору (iв) поставки; Договору (iв) купівлі-продажу; Договору (iв) купівлі-продажу нежитлових приміщень; кредиту (ів) та банківської (их) гарантії (й)  - до 40 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, тобто 13987 тис.грн., уповноважити Голову Правління вчиняти та пiдписувати такi правочини вiд iменi Товариства за попереднім погодженням Наглядової ради.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 11.

«За» - 377 073 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Не голосували» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Визнаних недійсними бюлетенів немає.

Вирішили: схвалити вчинення Товариством протягом одного року (до 24 квітня 2020 року включно) значних правочинiв (ринкова вартiсть майна або послуг, що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) наступною граничною сукупною вартiстю: Договору (iв) позики; Договору (iв) поруки та/або поручительства, в тому числi майнового поручительства за зобов'язаннями третiх осiб; Договору (iв) iпотеки нерухомого майна Товариства за зобов'язаннями Товариства та/або третiх осiб (майнового поручительства Товариства), Договору (iв) поставки; Договору (iв) купівлі-продажу; Договору (iв) купівлі-продажу нежитлових приміщень; кредиту (ів) та банківської (их) гарантії (й)  - до 40 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, тобто 13987 тис.грн., уповноважити Голову Правління вчиняти та пiдписувати такi правочини вiд iменi Товариства за попереднім погодженням Наглядової ради.

 

З дванадцятого питання порядку денного "Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, надання повноважень на вчинення таких правочинів", слухали Голову Наглядової ради Товариства Дениса А.Я., який повідомив про необхідність надати згоду на вчинення Товариством знаних правочинів, які будуть вчинятись протягом року та визначити осіб, які будуть мати право підписувати (вчиняти) від імені Товариства такі правочини, запропонував схвалити вчинення Товариством протягом одного року (до 24 квітня 2020 року включно) значних правочинiв (ринкова вартiсть майна або послуг, що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) наступною граничною сукупною вартiстю: Договору (iв) позики; Договору (iв) поруки та/або поручительства, в тому числi майнового поручительства за зобов'язаннями третiх осiб; Договору (iв) iпотеки нерухомого майна Товариства за зобов'язаннями Товариства та/або третiх осiб (майнового поручительства Товариства), Договору (iв) поставки; Договору (iв) купівлі-продажу; Договору (iв) купівлі-продажу нежитлових приміщень; кредиту (ів) та банківської (их) гарантії (й)  - до 40 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, тобто 13987 тис.грн. Уповноважити Голову Правління вчиняти та пiдписувати такi правочини вiд iменi Товариства за попереднім погодженням Наглядової ради.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 12.

«За» - 377 073 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Не голосували» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Визнаних недійсними бюлетенів немає.

Вирішили: схвалити вчинення Товариством протягом одного року (до 24 квітня 2020 року включно) значних правочинiв (ринкова вартiсть майна або послуг, що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) наступною граничною сукупною вартiстю: Договору (iв) позики; Договору (iв) поруки та/або поручительства, в тому числi майнового поручительства за зобов'язаннями третiх осiб; Договору (iв) iпотеки нерухомого майна Товариства за зобов'язаннями Товариства та/або третiх осiб (майнового поручительства Товариства), Договору (iв) поставки; Договору (iв) купівлі-продажу; Договору (iв) купівлі-продажу нежитлових приміщень; кредиту (ів) та банківської (их) гарантії (й)  - до 40 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, тобто 13987 тис.грн. Уповноважити Голову Правління вчиняти та пiдписувати такi правочини вiд iменi Товариства за попереднім погодженням Наглядової ради.

 

З тринадцятогоо питання порядку денного "Про припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА-ФІРМИ "КОНВЕЄРСЕРВІС" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНВЕЄР» (код  ЄДРПОУ 22366701, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) шляхом ліквідації, створення ліквідаційної комісії, призначення голови ліквідаційної комісії, призначення уповноваженої особи на вчинення дій по державній реєстрації змін відомостей  про дочірнє підприємство що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань,  про уповноваження Наглядової Ради ПрАТ «Конвеєр» на затвердження проміжного та ліквідаційного балансів,  встановлення строку заявлення вимог кредиторів", слухали Голову Правління  Колтуна М.В., який запропонував:

 1. Припинити Дочірнє Підприємство - Фірму "Конвеєрсервіс" Відкритого акціонерного товариства "Конвеєр" (код  ЄДРПОУ 22366701, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317, надалі «Підприємство») шляхом його ліквідації.

2.  Створити ліквідаційну комісію Підприємства у складі:

Місцезнаходження ліквідаційної комісії підприємства: 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317

       3.  Призначити головою ліквідаційної комісії: Шупера Івана Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2063501857; паспорт: КВ 218954, виданий 22.07.1999 року Залізничним РВ УМВСУ у Львівській області)

4. Наділити Голову ліквідаційної комісії Шупера Івана Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2063501857; паспорт: КВ 218954, виданий 22.07.1999 року Залізничним РВ УМВСУ у Львівській області) повноваженнями керівника (директора) Підприємства відповідно до установчих документів Підприємства та чинного законодавства України

5. Надати повноваження Голові ліквідаційної комісії Шуперу Івану Михайловичу  (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2063501857; паспорт: КВ 218954, виданий 22.07.1999 року Залізничним РВ УМВСУ у Львівській області) скласти та підписати проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс Підприємства, провести розрахунки з кредиторами Підприємства та вчинити всі інші дії, пов’язані з ліквідацією Підприємства

6. Уповноважити Голову ліквідаційної комісії  Шупера Івана Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2063501857; паспорт: КВ 218954, виданий 22.07.1999 року Залізничним РВ УМВСУ у Львівській області) на вчинення дій по внесенню змін до відомостей про Підприємство, як юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також з питань отримання виписок, витягів, довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з правом підпису всіх без винятку документів (в т.ч. заяви листи, реєстраційні картки встановленого зразка, баланси, довідки).

7. Доручити Ліквідаційній комісії подати складений ліквідаційний баланс на затвердження Загальним зборам акціонерів ПрАТ «Конвеєр» або Наглядовій Раді ПрАТ «Конвеєр».

8. Уповноважити Наглядову Раду ПрАТ «Конвеєр» затвердити проміжний та ліквідаційний баланс Дочірнього Підприємства - Фірми "Конвеєрсервіс" Відкритого акціонерного товариства "Конвеєр"

9. Встановити, що строк для заявлення кредиторами Підприємства їх вимог до Підприємства становитиме 2 місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Підприємства у встановленому порядку, а вищезазначені вимоги кредиторів повинні надсилатися в письмовій формі за місцезнаходженням Підприємства.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 13.

«За» - 377 073 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Не голосували» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Визнаних недійсними бюлетенів немає.

Вирішили:

1. Припинити Дочірнє Підприємство - Фірму "Конвеєрсервіс" Відкритого акціонерного товариства "Конвеєр" (код  ЄДРПОУ 22366701, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317, надалі «Підприємство») шляхом його ліквідації.

2.  Створити ліквідаційну комісію Підприємства у складі:

Місцезнаходження ліквідаційної комісії підприємства: 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317

3.  Призначити головою ліквідаційної комісії: Шупера Івана Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2063501857; паспорт: КВ 218954, виданий 22.07.1999 року Залізничним РВ УМВСУ у Львівській області)

4. Наділити Голову ліквідаційної комісії Шупера Івана Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2063501857; паспорт: КВ 218954, виданий 22.07.1999 року Залізничним РВ УМВСУ у Львівській області) повноваженнями керівника (директора) Підприємства відповідно до установчих документів Підприємства та чинного законодавства України

5. Надати повноваження Голові ліквідаційної комісії Шуперу Івану Михайловичу  (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2063501857; паспорт: КВ 218954, виданий 22.07.1999 року Залізничним РВ УМВСУ у Львівській області) скласти та підписати проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс Підприємства, провести розрахунки з кредиторами Підприємства та вчинити всі інші дії, пов’язані з ліквідацією Підприємства

6. Уповноважити Голову ліквідаційної комісії  Шупера Івана Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2063501857; паспорт: КВ 218954, виданий 22.07.1999 року Залізничним РВ УМВСУ у Львівській області) на вчинення дій по внесенню змін до відомостей про Підприємство, як юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також з питань отримання виписок, витягів, довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з правом підпису всіх без винятку документів (в т.ч. заяви листи, реєстраційні картки встановленого зразка, баланси, довідки).

7. Доручити Ліквідаційній комісії подати складений ліквідаційний баланс на затвердження Загальним зборам акціонерів ПрАТ «Конвеєр» або Наглядовій Раді ПрАТ «Конвеєр».

8. Уповноважити Наглядову Раду ПрАТ «Конвеєр» затвердити проміжний та ліквідаційний баланс Дочірнього Підприємства - Фірми "Конвеєрсервіс" Відкритого акціонерного товариства "Конвеєр"

9. Встановити, що строк для заявлення кредиторами Підприємства їх вимог до Підприємства становитиме 2 місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Підприємства у встановленому порядку, а вищезазначені вимоги кредиторів повинні надсилатися в письмовій формі за місцезнаходженням Підприємства.

 

З чотирнадцятого питання порядку денного "Про зміну назви УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ" (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ"  (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317). Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ" (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) в новій редакції".

         Слухали Голову Правління Колтуна М.В., який запропонував:

1.       Змінити назву УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО  СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ" (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ" (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317).

2.       Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ"  (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) в новій редакції.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 14.

«За» - 377 073 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Не голосували» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Визнаних недійсними бюлетенів немає.

Вирішили:

1.       Змінити назву УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО  СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ" (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ" (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317)

2.       Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ"  (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) в новій редакції.

Закриття зборів:

Голова Зборів Товариства Колтун М.В повідомив, що Загальні збори акціонерів Товариства розглянули та прийняли рішення по всіх питаннях порядку денного, подякував акціонерам та оголосив Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

 

ГОЛОВА ЗБОРІВ                                _________________         Колтун М.В

 

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ                            ________________          Тершівська Т.Р.

 

 

Голова Правління ПрАТ "Конвеєр" ____________________ Колтун М.В