Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

 

Голова Правлiння

 

 

 

Колтун М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

26.04.2018

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне підприємство

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

05763754

 

4. Місцезнаходження

 

79069, Львівська, -, м. Львiв, вул. Шевченка, 317

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(032) 291 37 89, (032) 291 18 35

 

6. Електронна поштова адреса

 

conveyer@mail.lviv.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

27.04.2018

 

 

(дата)

2. Річна інформація  опублікована у

 

№82, Газета "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

 

30.04.2018

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет

 

http://www.conveyer.com.ua/

 

02.05.2018

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

 

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5)  інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3)  інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки

Товариство не володiє жодними лiцензiями.
Посада корпоративного секретаря не передбачена.
Послугами рейтингового агентства Товариство не користується.
У зв'язку із важким фінансовим становищем  підприємства, а також враховуючи відсутність звернень з вимогою проведення зборів вищого органу управління товариства з боку самих акціонерів, так і відсутності рішень з цього приводу з боку Наглядової ради, Загальні збори акціонерів ПАТ "Вірність" в 2017 календарному році не проводились.
 Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались.
Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не приймалось.
Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались.
Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали.
Товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.
Випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.
Iпотечнi активи вiдсутнi.
Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинi, надання згоди на вчинення значних правочині та правочинів щодо яких є заінтересованість відсутня, так як Товариство за звітний період не здійснювало вчинення таких значних правочинів.
Випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювався.
Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.
Інформація про корпоративного секретаря відсутня, так як корпоративний секретар не призначався.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не здiйснювало. Iнформацiя про облiгацiї та інші цінні папери емiтента вiдсутня, так як облiгацiї та інші цінні папери товариством не випускались.
Iнформацiя про викуп власних акцiй  вiдсутня, так як викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як боргових цiнних паперiв товариство не випускало.
Випуску iпотечних облiгацiй та сертифікатів Товариство не здійснювало.
Інформація про ФОН відсутня, так як ФОН не створювався. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, так як Товариство не випускало цільових облігацій виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.
Інформація про відкриті судові провадження в період з 01.01.2017 р.  по 31.12.2017 р. та після 31.12.2017 р, за якими Товариство виступає Відповідачем:
 "    №813/98/17 за позовом Залізничного об'єднаного управління ПФУ у м.Львові до ПАТ "Конвеєр" про стягнення заборгованості в сумі 210 020,90 грн.; Постановою суду від 04.04.2017 року позов задоволено. 15.01.2017 року прийнято рішення про відстрочення до 28.09.2018 року виконання рішення суду, провадження у справі завершено;
"       №813/600/17 за позовом Залізничного об'єднаного управління ПФУ у м.Львові до ПАТ "Конвеєр" про стягнення заборгованості в сумі 972 106,09 грн.; Постановою суду від 05.04.2017 року позов задоволено. 09.11.2017 року прийнято рішення про відстрочення виконання рішення суду, провадження у справі завершено;
"№813/ 1162/17 за позовом Залізничного об'єднаного управління ПФУ у м.Львові до ПАТ "Конвеєр" про стягнення заборгованості в сумі  141739,73  грн.; Постановою суду від 10.05.2017 року позов задоволено, провадження у справі завершено;
"№813/2439 /17 за позовом Залізничного об'єднаного управління ПФУ у м.Львові до ПАТ "Конвеєр" про стягнення заборгованості в сумі  143 832,25  грн.; Постановою суду від 08.08.2017 року позов задоволено, подано апеляційну скаргу. Станом на день подання інформації справа в апеляційній інстанції не розглянута. Товариство не має рішень судових спорів, що завершені до дати балансу, але не відображені в бухгалтерському
обліку.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 


III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ №742592

3. Дата проведення державної реєстрації

12.08.1996

4. Територія (область)*

46000 - Львівська

5. Статутний капітал (грн)

7922950,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

163

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування 28.22, Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй 25.11, Механiчне оброблення металевих виробiв 25.62

10. Органи управління підприємства

Вищим органом управління є загальні збори акціонерів.
Правління в особі голови правлінні та чотирьох членів правління - здійснює керівництво всією поточною діяльностю. Наглядова рада у складі голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради - контролює та регулює діяльність виконавчого органу.  Ревізор - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю.

 

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ АКБ «Львiв»

2) МФО банку

325268

3) поточний рахунок

2600100113326

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

 

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колтун Мирослав Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" - директор виробництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2014, терміном на три роки

9) опис

Скликання та проведення засiдань Правлiння, визначення порядку денного засiдань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно Статуту, представлення Товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв Голови Правлiння визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) посада*

Перший заступник голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лисий Василь Богданович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" - перший заступник Голови Правлiння -  директор з питань розвитку

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2014, терміном на три роки

9) опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Виконання обов"язкiв голови правлiння на час його вiдсутностi. Повноваження визначаються Статутом товариства . Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) посада*

Заступник голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грибачов Василь Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", директор з маркетингу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2014, терміном на три роки

9) опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються Статутом Товариства. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) посада*

Заступник голови правлiння з експлуатацiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онуфрович Володимир Матвiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Середня технiчна

6) стаж роботи (років)**

48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" начальник ремонтно-експлуатацiйного управлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2014, терміном на три роки

9) опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються Статутом Товариства. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) посада*

Член правлiння, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тершiвська Тетяна Романiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПП "Бiосат"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2014, терміном на три роки

9) опис

Забезпечення органiзацiї та контроль за веденням бухгалтерського облiку Товариства вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", подання оперативної iнформацiї про фiнансовий стан Товариства, складання та подання у встановленi термiни передбаченої законодавством звiтностi. Участь у засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються Статутом Товариства. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду бухгалтера ТОВ "ЛЕДПРОФЛАЙН"

 

1) посада*

Голова  Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Представник ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта"-Денис Андрiй Ярославович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

23967437

4) рік народження**

1900

5) освіта**

-

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.12.2016, терміном на три роки

9) опис

Представник ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта" - Денис Андрiй Ярославович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Органiзацiя роботи Наглядової ради товариства, скликання засiдань Наглядової ради та головування на них, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом Товариства. Не надав згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди.   Представник члена Наглядової ради ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта". обiймає посаду директора ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта" (код за ЄДРПОУ: 23967437, Львiвська обл., м.Дрогобич, вул.Гайдамацька, 7/1).

 

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коростельов Олександр Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перший заступник міського Голови м.Дрогобич

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.12.2016, терміном на три роки

9) опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду радника директора ТОВ "Холдингова компанiя "Доброта"

 

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Представник юридичної особи ДП "Монолiт" - Чуланов Володимир Олексiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

22354141

4) рік народження**

1900

5) освіта**

-

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.12.2016, терміном на три роки

9) опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Представник ДП "Моноліт" - Чуланов Володимир Олексiйович додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду заступника директора ТОВ "ЛЕДПРОФЛАЙН"

 

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ванчосович Iгор Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", начальник управлiння економiчного аналiзу i цiноутворення

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.12.2016, терміном на три роки

9) опис

Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської Проведення засiдань Ревiзiйної комiсiї, складання плану перевiрок, Органiзацiя проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдготовка висновку за результатами фiнансового року на Загальнi збори акцiонерiв, вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду начальника відділу кадрів ПрАТ "Конвеєр".

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Колтун Мирослав Володимирович

*

0

0,000000

0

0

0

0

Перший заступник голови правлiння

Лисий Василь Богданович

*

38163

4,816766

38163

0

0

0

Заступник голови правлiння

Грибачов Василь Васильович

*

0

0,000000

0

0

0

0

Заступник голови правлiння з експлуатацiї

Онуфрович Володимир Матвiйович

*

0

0,000000

0

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Тершiвська Тетяна Романiвна

*

0

0,000000

0

0

0

0

Голова  Наглядової ради

Представник ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта" - Денис Андрiй Ярославович

23967437

153703

19,399719

153703

0

0

0

Член Наглядової ради

Коростельов Олександр Михайлович

*

43871

5,537205

43871

0

0

0

Член Наглядової ради

Представник юридичної особи ДП "Монолiт"-Чуланов Володимир Олексiйович

22354141

78684

9,931149

78684

0

0

0

Ревiзор

Ванчосович Iгор Васильович

*

543

0,068535

543

0

0

0

Усього

314964

39,753375

314964

0

0

0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

Товариство з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія "Доброта"

23967437

Україна, 82100, Львівська, Дрогобицький, м.Дрогобич, вул.Гайдамацька, буд.7, оф.1

153703

19,399719

153703

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

153703

19,399700

153703

0

 

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

 

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

 

Дата проведення

01.01.1900

Кворум зборів **

0,000000

Опис

Вих.№2404/01
від "24" квітня 2018р.                                              


Національна комісія з цінних
 паперів та фондового ринку
---------------------------
     Відділ звітності акціонерних товариств (емітентів) 
               01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30


КОПІЯ: Західне територіальне управління
Національної комісії з цінних
                             паперів та фондового ринку
79008, м.Львів, пл.Міцкевича, 8


ПОЯСНЕННЯ
щодо не проведення загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Конвеєр"
в 2017 році

Приватне акціонерне товариство "Конвеєр" (код ЄДРПОУ:05763754, адреса: 79069 ,Львівська обл., м.Львів,  вул.Шевченка, буд.317) повідомляє про наступне: у зв'язку із важким фінансовим становищем  підприємства, а також враховуючи відсутність звернень з вимогою проведення зборів вищого органу управління товариства з боку самих акціонерів, так і відсутності рішень з цього приводу з боку Наглядової ради, Загальні збори акціонерів ПрАТ "Конвеєр" в 2017 календарному році не проводились.
                Питання щодо затвердження річних показників діяльності ПрАТ "Конвеєр" за відповідний календарний період часу (2017 рік) буде включене до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які заплановано провести в 2018 році.

З повагою,
Голова правління ПрАТ "КОНВЕЄР"           Колтун Л.В.

 

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 


X. Відомості про цінні папери емітента

 

 

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.02.2000

49/1/00

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000174551

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10,00

792295

7922950,00

100,000000

Опис

Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 10.04.2013р. 17.09.2013р. Реєстр ПрАТ "Конвеєр" було передано до депозитарної установи ТОВ "Балтiк Фiнан Груп" згідно акту приймання-передачi реєстру власникiв ЦП, який було пiдписано  ТзОВ "Росан-Довiра-Реєстратор", ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп" та ПрАТ "Конвеєр". Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу  на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

8697

12219

0

0

8697

12219

будівлі та споруди

7289

10231

 

 

7289

10231

машини та обладнання

1085

940

 

 

1085

940

транспортні засоби

234

958

 

 

234

958

земельні ділянки

 

 

 

 

0

0

інші

89

90

 

 

89

90

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

 

 

0

0

машини та обладнання

0

0

 

 

0

0

транспортні засоби

0

0

 

 

0

0

земельні ділянки

 

 

 

 

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

 

 

0

0

інші

0

0

 

0

0

0

Усього

8697

12219

0

0

8697

12219

Опис

Будiвлi i соруди: первiсна вартiсть 31580 тис.грн., сума нарахованого зносу 16284 тис.грн., ступiнь зносу 51,6%, з них: використовуються в господарськiй дiяльностi: первiсна вартiсть 21514тис.грн., сума нарахованого зносу 11283 тис.грн., ступiнь зносу 52,4%, iнвестицiйна нерухомiсть:первiсна вартiсть 5044 тис.грн., сума нарахованого зносу 2636 тис.грн., ступiнь зносу 52,3%, нерухомiсть, утримувана для продажу: первiсна вартiсть 5022 тис.грн., сума нарахованого зносу 2365тис.грн., ступiнь зносу 47,1%; балансова вартiсть нерухомостi, оформленої в iпотеку 1820 тис.грн.
Машини та обладнання: первiсна вартiсть 11546 тис.грн., сума нарахованого зносу 10268 тис.грн., ступiнь зносу 88,9%, з них: використовуються у виробничiй дiяльностi пiдприємства: первiсна вартiсть 9363 тис.грн.,сума нарахованого зносу 8423 тис.грн., ступiнь зносу 90%, переданi в оперативну оренду: первiсна вартiсть 70 тис.грн., сума нарахованого зносу 70 тис.грн., ступiнь зносу 100%, утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 2183 тис.грн., сума нарахованого зносу 1845 тис.грн., ступiнь зносу 84,5%.
Транспортнi засоби - первiсна вартiсть 1321тис.грн., сума нарахованого зносу 352 тис.грн., ступiнь зносу 26,6%, з них: власнi, якi використовуються у виробничiй дiяльностi пiдприємства: первiсна вартiсть 1309 тис.грн., сума нарахованого зносу 351 тис.грн., ступiнь зносу 26,8%, з яких отриманi в лiзинг, якi використовуються у виробничiй дiяльностi пiдприємства: первiсна вартiсть 510 тис.грн., сума нарахованого зносу 110тис.грн., ступiнь зносу 60,4%, утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 12 тис.грн., сума нарахованого зносу 1 тис.грн., ступiнь зносу 8,3%.
Iншi основнi засоби - первiсна вартiсть 594тис.грн., сума нарахованого зносу 486тис.грн., ступiнь зносу 81,8 %, з них: використовуються у господарськiй дiяльностi пiдприємства 392 тис.грн., сума нарахованого зносу 322тис.грн., ступiнь зносу 82,1%, утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 160 тис.грн., сума нарахованого зносу 142 тис.грн., ступiнь зносу 88,7%.
Iнших обмежень щодо використання майна, крiм iпотеки, немає. Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась. Умови використання основних засобiв нормальнi. Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО7 iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Термiн корисного використання встановлювався для кожної групи об'єктів основних засобiв.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

21583

17643

Статутний капітал (тис. грн.)

7923

7923

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

7923

7923

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 13660 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 13660 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

219,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

фiнансовий лiзинг

26.11.2013

30,00

0,000000

20.11.2018

фінансовий лізинг

29.08.2017

189,00

0,000000

28.08.2019

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

779,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

8799,00

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

9797,00

X

X

Опис

Податковi зобов'язання включають поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, яка пiдлягає сплатi у 2018р.
Iншi зобов'язання включають довгостроковi забезпечення вiдпусток 1106 тис.грн., поточну кредиторську заборгованiсть: за товари, роботи, послуги 4892 тис.грн., за розрахунками зi страхування в сумi 141 тис.грн, за розрахунками з оплати працi в сумi 572 тис.грн., iншi поточнi зобовязання в сумi 2088 тис.грн.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

19.04.2017

20.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 


XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31058616

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

03057, м.Київ, вул. Смоленська, буд.6, офіс 101

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4712 28.09.2017

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - 01.01.1900 01.01.1900

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0755 25.01.2018

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2017 - 31.12.2017

Думка аудитора

02 - із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/в

Номер та дата договору на проведення аудиту

16/01 16.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

30.03.2018 - 06.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

06.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

11000,00

 

* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 


 

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

0

0

2