Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Колтун М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Публічне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

05763754

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Львівська , -, 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(032) 291 37 89 (032) 291 18 35

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

conveyer@mail.lviv.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень Цiннi папери України 82

 

30.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.conveyer.com.ua

в мережі Інтернет

30.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

6. Інформація про загальні збори акціонерів

 

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

 

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Товариство не володiє жодними лiцензiями.
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Послугами рейтингового агентства Товариство не користується
Осiб, якi володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй товариства - немає.
Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались.
Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не приймалось.
Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались.
Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали
Загальнi збори акцiонерiв не скликались i не проводились.
Особливої iнформацiї протягом звiтного перiоду не виникало.
Товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства
Випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.
Iпотечнi активи вiдсутнi.
Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Випуск сетифiкатiв ФОН не здiйснювався.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Конвеєр"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

79069

3.1.5. Область, район

Львівська , -

3.1.6. Населений пункт

м. Львiв

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Шевченка, 317

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ №742592

3.2.2. Дата державної реєстрації

12.08.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

7922950.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

7922950.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ЛФ ПАТ "Кредитпромбанк"

3.3.2. МФО банку

385305

3.3.3. Поточний рахунок

26006301046

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

ПАТ "УкрСиббанк"

 

3.3.5. МФО банку

 

351005

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

26008420728800

 

 

3.4. Основні види діяльності

28.22

Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устатковання

25.11

Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

25.62

Механiчне оброблення металевих виробiв

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ЗАТ "КОНВЕЄР"

05763754

79069Україна м. Львiв вул. Шевченка, 317

100.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 249 осiб;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом -16 осiб;
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 12 осiб; - фонд оплати працi 6421,9 тис грн. Фонд оплати працi збiльшився вiдносно аналогiчного показника попереднього року. Пiдприємство в основному забезпечене кадрами необхiдної квалiфiкацiї.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колтун Мирослав Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 272459 07.10.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

25

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" - директор виробництва

6.1.8. Опис

Скликання та проведення засiдань Правлiння, визначення порядку денного засiдань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства . Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв голови Правлiння визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Перший заступник Голови Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лисий Василь Богданович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 031197 24.10.1995 Дрогобицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

24

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" - перший заступник Голови Правлiння ? директор з питань розвитку

6.1.8. Опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Виконання обов"язкiв Голови Правлiння на час його вiдсутностi. Повноваження визначаються статутом товариства . Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Заступник голови Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грибачов Василь Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 844195 18.06.1998 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1953

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

34

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", директор з маркетингу

6.1.8. Опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 13) та положенням "Про Правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Заступник Голови Правлiння з експлуатацiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онуфрович Володимир Матвiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 531244 02.11.2000 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1951

6.1.5. Освіта**

Середня технiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

34

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", начальник ремонтно-експлуатацiйного управлiння

6.1.8. Опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правлiння, головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тершiвська Тетяна Романiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 850528 29.06.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1968

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПП "Бiосат"

6.1.8. Опис

Забезпечення органiзацiї та контроль за веденням бухгалтерського облiку Товариства вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", подання оперативної iнформацiї про фiнансовий стан Товариства, складання та подання у встановленi термiни передбаченої законодавством звiтностi. Участь у засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються Статутом Товариства. Не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Денис Андрiй Ярославович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 346070 04.02.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1976

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Холдингова компанiя "Доброта", заступник директора з економiки та фiнансiв

6.1.8. Опис

Органiзацiя роботи Наглядової ради Товариства, скликання засiдань Наглядової ради та головування на них, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Не надав згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Представник члена Нагладової ради ТзОВ "Холдингова компанiя ?Доброта".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Заступник Голови Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богдан Любомир Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 514728 27.10.2000 Шевченкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1941

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

43

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Нач.вiддiлу перспектив.вироб.

6.1.8. Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Не надав згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Представник члена Нагладової ради ДП "Доброта ? Авто"

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сметана Роман Йосипович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 059198 22.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1943

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

41

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВО "Конвеєр", начальник бюро цiнних паперiв та реалiзацiї товарно-матерiальних цiнностей

6.1.8. Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Не надав згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 23967437 -

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

-

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

6.1.8. Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувало. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ванчосович Iгор Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 711146 12.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

26

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", начальник управлiння економiчногоаналiзу i цiноутворення

6.1.8. Опис

Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської Проведення засiдань Ревiзiйної комiсiї, складання плану перевiрок, Органiзацiя проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдготовка висновку за результатами фiнансового року на Загальнi збори акцiонерiв, вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Не надав згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ДП "Монолiт"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 22354141 -

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

-

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

6.1.8. Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувало. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ДП "Автоцентр"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 30084205 -

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

-

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

6.1.8. Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувало. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шупер Iван Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

Средньо-технiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

34

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДПФ "Конвеєрсервiс", директор

6.1.8. Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на розголошення паспортних даних. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богдан Ольга Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 406705 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", iнженер з органiзацiї i нормування працi

6.1.8. Опис

Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдготовка висновку за результатами фiнансового року на Загальнi збори акцiонерiв, вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Венгер Любов Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 365193 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", провiдний iнженер з програмного супроводу пiдготовки виробництва

6.1.8. Опис

Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдготовка висновку за результатами фiнансового року на Загальнi збори акцiонерiв, вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ДП "Доброта-Авто"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 30275592 -

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

-

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

6.1.8. Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувало. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Колтун Мирослав Володимирович

КВ 272459 07.10.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Перший заступник Голови правлiння

Лисий Василь Богданович

КА 031197 24.10.1995 Дрогобицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

 

38163

4.81700000000

38163

0

0

0

Заступник Голови Правлiння

Грибачов Василь Васильович

КА 844195 18.06.1998 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Заступник Голови Правлiння з експлуатацiї

Онуфрович Володимир Матвiйович

КВ 531244 02.11.2000 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Тершiвська Тетяна Романiвна

КА 850528 29.06.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Денис Андрiй Ярославович

КА 346070 04.02.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй областi

 

12

0.00200000000

12

0

0

0

Заступник Голови Наглядової ради

Богдан Любомир Петрович

КВ 514728 27.10.2000 Шевченкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

31.05.2000

635

0.08000000000

635

0

0

0

Член Наглядової ради

Сметана Роман Йосипович

КВ 059198 22.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

31.05.2000

625

0.07900000000

625

0

0

0

Член Наглядової ради

ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта"

- 23967437 -

20.12.2000

76313

9.63200000000

76313

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Ванчосович Iгор Васильович

КА 711146 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

31.05.2000

543

0.06900000000

543

0

0

0

Член Наглядової ради

ДП "Монолiт"

- 22354141 -

06.02.2001

78684

9.93100000000

78684

0

0

0

Член Наглядової ради

ДП "Автоцентр"

- 30084205 -

06.02.2001

77390

9.76800000000

77390

0

0

0

Член Наглядової ради

Шупер Iван Михайлович

- - -

 

168

0.02100000000

168

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Богдан Ольга Iванiвна

КА 406705 08.04.1997 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

23.09.2009

16

0.00200000000

16

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Венгер Любов Iванiвна

КВ 365193 01.02.2000 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

31.05.2000

180

0.02300000000

180

0

0

0

Член Наглядової ради

ДП "Доброта-Авто"

- 30275592 -

23.09.2009

58695

7.40800000000

58695

0

0

0

Усього

331424

41.83200000000

331424

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТзОВ "Росан-Довiра-Реєстратор"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22362711

Місцезнаходження

79035 Україна Львівська - м.Львiв вул. Пасiчна, 135

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 399211

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.09.2010

Міжміський код та телефон

(032) 240-51-81

Факс

240-51-81

Вид діяльності

дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

Згiдно договору веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв товариства

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Аудиторська фiрма "НIКА-Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35101565

Місцезнаходження

79059 Україна Львівська - м. Львiв вул.Миколайчука, 10/45

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 003997

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.05.2007

Міжміський код та телефон

+38 (032) 243-04-95

Факс

+38 (032) 243-04-95

Вид діяльності

аудит

Опис

АФ "НIКА-Аудит" затверджена зовнiшнiм аудитором товариства

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПрАТ ?Українська страхова компанiя "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25250904

Місцезнаходження

04050 Україна Київська - м. Київ вул. Глибочицька, 44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

код страховика 015

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.05.2007

Міжміський код та телефон

(044) 207-72-72

Факс

(044) 207-72-72

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi страхування

Опис

обов?язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

АТ "Українська пожежно-страхова компанiя"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33464278

Місцезнаходження

79005 Україна Львівська - м. Львiв вул. К.Левицького,21

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.07.2009

Міжміський код та телефон

(032) 242-47-77

Факс

(032) 242-46-47

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi страхування

Опис

обов?язкове страхування членiв добровiльних пожежних дружин

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.02.2000

49/1/00

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 1301281002

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

10.000

792295

7922950.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було.

 

 

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

8300

у тому числі:
- сертифікатів акцій

8300

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

0

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

5463

у тому числі:
- сертифікатів акцій

5463

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

3

у тому числі:
- сертифікатів акцій

3

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

0


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

1944р. ? за наказом Головвоєнбуду СРСР на базi декiлькох кустарних майстерень створено Львiвський вiйськово-механiчний завод № 7 (ремонт вiйськової технiки, виробництво товарiв широкого вжитку);
1949р. - Львiвський механiчний завод № 7 переiменовано на Завод засобiв механiзацiї та автоматизацiї. (Пiдстава: Постанова Ради Мiнiстрiв вiд 10.04.1949р.)
1964р. - Львiвський завод засобiв механiзацiї та автоматизацiї переiменовано на Львiвський конвеєробудiвельний завод. (Пiдстава: Постанова Львiвського СНХ вiд 12.10.1964р. за № 519.)
1976р. - Львiвський конвеєробудiвельний завод переiменовано на Львiвське виробниче об?єднання ?Конвеєр? (Пiдстава: Постанова Ради Мiнiстрiв № 701 вiд 26.08.1976р.)
1990р. ? трудовим колективом ВО ?Конвеєр? створено Орендно-акцiонерну фiрму ?Конвеєр? ? перше в СРСР акцiонерне товариство, вiдповiдно до договору №1 про вiдносини мiж ВО "Конвеєр" i Мiнiстерством важкого, енергетичного i транспортного машинобудування СРСР вiд 29.12.1988р. (Пiдстава: Рiшення конференцiї трудового колективу. Протокол №2 вiд 25.07.1990р.). Орендно-акцiонерна фiрма ?Конвеєр? набула право власностi на майно ВО ?Конвеєр? згiдно з договiром купiвлi-продажу цiлiсного майнового комплексу мiж ФДМУ та ОАФ "Конвеєр" вiд 29.10.1993р., № 198-КП/i.
1995р. - Орендно-акцiонерна фiрма ?Конвеєр? реорганiзована на Закрите акцiонерне Товариство ?Конвеєр? (Пiдстава: Рiшення Загальних зборiв, Протокол вiд 25.01.1995р.)
1996р. - Закрите акцiонерне Товариство ?Конвеєр? перетворене на Вiдкрите акцiонерне Товариство ?Конвеєр?. (Пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №4, 06.03.1996р.) ВАТ "Конвеєр" зареєстроване Реєстрацiйною палатою Львiвської мiської ради народних депутатiв 12.08.1996р., номер запису 11445 з кiлькiстю - 7226 акцiонерiв, якi мали у власностi 100% статутного фонду, що складає 792295 iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. на загальну суму 7922950 грн.
2011р. - Вiдкрите акцiонерне Товариство ?Конвеєр? переiменовано на Публiчне акцiонерне Товариство ?Конвеєр?. (Пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №20 вiд 19.04.2011р.)

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйна структура ПАТ "Конвеєр" включає наступнi пiдроздiли: виробництво, в т.ч. планово-диспетчерське бюро, заготiвельна, механiчна, складська, металоконструкцiй та iнструментально-експериментальна дiльницi; технiчний вiддiл, в т.ч. конструкторське та технологiчне бюро, служба головного метролога та вiддiл супроводу iнформацiйних систем; ремонтно-експлуатацiйна служба, в т.ч. служба головного механiка та головного електрика, непромислова група, медпункт, контец; вiддiл маркетингу i збуту, в т.ч. комерцiйний вiддiл, вiддiл перспективних виробiв i замовлень; бухгалтерiя; економiчний вiддiл; канцелярiя; служба економiчної безпеки; вiддiл технiчного контролю; вiддiл кадрiв; вiддiл охорони працi, технiки безпеки та цивiльної оборони. У ПАТ "Конвеєр" три вiдокремленi пiдроздiли: ВП "Ремкон", ВП "Грикон" та ВП "Медикон", господарська дiяльнiсть яких призупинена i у 2012 роцi не здiйснювалася; та дочiрнє пiдприємство ДПФ "Конвеєрсервiс". Господарська дiяльнiсть ДПФ "Конвеєрсервiс" тимчасово призупинена

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства протягом звiтного перiоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Свою облiкову полiтику пiдприємство формує, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi тодi, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
- фiнансовий актив, доступний для продажу;
- iнвестицiї, утримуванi до погашення;
- дебiторська заборгованiсть
- фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амотризованою вартiстю – кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi пiдприємства та на рахунках у банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй.
Пiсля первiсного визнання, якщо є об’єктивна iнформацiя, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки. Фактори, якi пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивна iнформацiя про наявнiсть збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi в строк, лiквiднiсть та платоспроможнiсть платника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, наприклад, збiльшення кiлькостi прострочених платежiв, негативнi економiчнi умови в галузi або в регiонi.
Сума збиткiв визначається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визначається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнанасовi активи, утримуванi до погашення
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, пiдприємство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання пiдприємство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення., якщо вони є.
Фiнансовi зобов’язання
Кредити банкiв
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї.У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотка, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Основнi засоби
Пiдприємство визнає матерiальний актив як об’єкт основних засобiв, якщо вiн утримується з метою використання його у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) якого бiльше одного року та вартiсть якого бiльше 1000 грн.
Первiсно пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Керiвництво вирiшило застосувати iсторичну собiвартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом з врахуванням термiну корисного використання кожного окремого об’єкта основних засобiв.
Нарахування амортизацiю активу починається, коли вiн стає придатним до використання, i припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують, як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з врахуванням термiну корисного використання кожного окремого об’єкта нематерiальних активiв.
Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату пiдприємство оцiнює, чи є ознаки того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо вона менша його балансової вартостi. Таке зменшення визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя необоротних активiв коригується у майбутнiх перiодах з метою розподiлу переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання для виробництва продукцiї, у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкта нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi собiвартостi.
Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються у бухгалтерському облiку за найменшою з двох вартостей: балансовою, або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на операцiї, пов’язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому коригуваннi вартостi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у прибутках чи збитках.
Оренда
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифiкуються як операцiйна оренда.
Оренднi платежi за угодами про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за такими угодами визнається на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються пiдприємством як витрати.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибутоук являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається, як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню щодо оподатковуваного прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань та чявляє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням ймовiрностi у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату балансу i зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй, щоб використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися у перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або доходи та включає в прибуток або збиток звiтного перiоду, крiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй чи подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу.
Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки в капiталi, якщо податок залежить вiд статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну чи конструктивну) внаслiдок минулої подiї, i iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, якi втiлюють в собi економiчну вигоду, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
Пенсiйнi зобов’язання
Вiдповiдно до українського законодавства пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому була зароблена вiдповiдна заробiтна плата та наданi працiвниками послуги. Крiм того пiдприємство має зобов’язання перед Державним пенсiйним фондом по вiдшкодуванню пiльгових пенсiй призначених особам, якi мали шкiливi умови працi на пiдприємствi, до досягнення ними пенсiйного вiку. Пiдприємство визнає такi зобов’язання в перiодi нарахування. Пiдприємство не має недержавної пенсiйної програми.
Доходи i витрати
Доходи i витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що i вiдповiднi доходи.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї з iноземною валютою облiковуються i україгнських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiї.
Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату здiйснення операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi.
Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
Умовнi зобов’язання
Пiдприємство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.
Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.

Текст аудиторського висновкуАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк
Публiчного акцiонерного товариства «КОНВЕЄР»


Надається керiвництву
ПАТ «КОНВЕЄР»
Власникам цiнних паперiв

м. Львiв 25 квiтня 2013 р.
Згiдно Договору № 8-13 вiд 25.03.2013 р. мiж незалежною Аудиторською фiрмою «НIКА-Аудит» та ПАТ «КОНВЕЄР», надалi «ТОВАРИСТВО» аудитором Семеновою Н.I. Сертифiкат АПУ № 003480, Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв № 568 вiд 19.07.2007 р., Аудиторської фiрми «НIКА-Аудит», яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 003997, що ведеться Аудиторською палатою України вiд 31.05.2007 р., проведена перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2012 р.
Мiсцезнаходження АФ «НIКА-Аудит»: м. Львiв, вул. Миколайчука 10/45.
Код ЄДРПОУ 35101565
Телефон/факс - +38 (067) 704-44-84
Перевiрка проводилась в термiн з 09.04.2013 р. по 25.04.2013 р., за адресами м. Львiв, вул. Шевченка 317 та м. Львiв, вул. Миколайчука, 10/45.
Аудитор провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Товариства, що включають Баланс станом на 31.12.2012 р., Звiт про фiнансовi результати за 2012 р., Звiт про рух грошових коштiв за 2012 р., Звiт про власний капiтал за 2012 р., Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк якi показують змiни в фiнансовому станi Товариства за перiод, що завершився 31.12.2012 р., у яких надана додаткова iнформацiя, яка необхiдна користувачам фiнансової звiтностi для розумiння фiнансового стану Товариства та результатiв його дiяльностi за звiтний перiод. Склад цiєї iнформацiї визначений професiйним судженням управлiнського персоналу пiдприємства, яке несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв.
В Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi також розкрита iнформацiя про змiст i характер коригувань статей i їх оцiнок, якi були здiйсненi з метою приведення у вiдповiднiсть до чинних мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та тлумаченнь, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень, внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансових звiтiв Товариства на пiдставi аудиторської перевiрки.

Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що фiнансовi звiти Товариства не мiстять суттєвих помилок.
Пiд час аудиторської перевiрки зробленi дослiдження шляхом тестування доказiв, отриманих по даним синтетичного бухгалтерського облiку на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi Товариства. Також у перевiрку входила оцiнка використаних Товариством принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнка подання фiнансової звiтностi в цiлому.
Перевiрка iнформацiї здiйснювалась вибiрково. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi помилки. Аудитором межа суттєвостi визнана на рiвнi 5,0 вiдсоткiв до валюти балансу Товариства.

Перевiрка проводилась вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 705, 706.
Аудитор в своїй дiяльностi керувалась законодавством України у сферi господарської дiяльностi та чинними мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку та тлумаченнями, розробленими Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi
Аудиторський висновок формувався у вiдповiдностi до Положення «Щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого Рiшенням Державної комiсiї та фондового ринку № 1528 вiд 19.12.2006 р. та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. № 1360.
Для проведення аудиту були використанi облiковi аналiтичнi реєстри з облiку касових i банкiвських операцiй, заробiтної плати, розрахунково-кредитних операцiй; регiстри бухгалтерського облiку; оборотно-сальдовi вiдомостi; поточна звiтнiсть за 2012 рiк, повний комплект фiнансової звiтностi за 2012 рiк.

Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка дає обґрунтовану пiдставу для висловлення думки.
Аудитор вважає, що надана iнформацiя дає, в цiлому, дiйсне i повне уявлення про реальнiсть складу активiв i пасивiв балансу Товариства станом на 31.12.2012 р., а фiнансовi звiти сформованi у вiдповiдностi до чинних мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та тлумаченнь, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає, що, за винятком впливу коригувань, якi б могли бути потрiбнi для пiдтвердження кiлькостi запасiв фiнансова звiтнiсть Товариства представлена об’єктивно у всiх суттєвих аспектах, в цiлому вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та реально вiдображає його фiнансовий стан на 31.12.2012 р. по результатах операцiй з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.
На думку аудитора, Товариством, у вiдповiдностi до встановлених нормативiв, зокрема до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, в цiлому достатньо розкрито iнформацiю за видами активiв, зобов’язань та про власний капiтал.
Виконання значних правочинiв пiд час перевiрки не встановлено.
Перевiркою стану корпоративного управлiння встановлено, що Товариством не створено комiтету з питань аудиту та не вводилась посада внутрiшнього аудитора.
За наслiдками задокументованих дiй аудитор не дiйшов висновку щодо можливих наявних ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства.
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 р. становить 22584 тис. грн. i вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.
Статутний капiтал станом на 31.12.2012 р. Товариства сформований в повному обсязi та становить 7922950 (Сiм мiльйонiв дев’ятсот двадцять двi тисячi дев’ятсот п’ятдесят) гривень.
Обґрунтування думки аудитора наведено в Додатку № 2 «Розкриття iнформацiї щодо окремих компонентiв фiнансової звiтностi» до даного Висновку, який є невiд’ємною його частиною.

Директор АФ «НIКА-Аудит»
Аудитор, сертифiкат АПУ № 003997,
Свiдоцтво про внесення до
реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити перевiрки фiнансових установ,
що надають послуги на ринку цiнних паперiв № 568
Н.Семенова
ДОДАТОК № 1
до Аудиторського Висновку
вiд 25 квiтня 2013 року


ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО
станом на 31.12.2012 р.
11. Найменування емiтента Публiчне акцiонерне товариство «Конвеєр»
2. Код ЄДРПОУ 05763754
3. Органiзацiйно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
4. Дата та номер запису в єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 1 415 120 0000 008167
вiд 12.08.1996
5. Орган, що видав виписку з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Державний реєстратор виконавчого комiтету Львiвської мiської ради Львiвської областi
6. Юридична адреса та мiсцезнаходження 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317
7. Телефакс (032) 291- 18 - 35
8. Телетайп/телекс/e-mail conveyer@mail.lviv.ua
9. Розрахунковий рахунок 26006301046
10. МФО 385305
11. Назва банку ЛФ ПАТ «Кредитпромбанк»
12. Основнi види дiяльностi - виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування
Додаток № 2
до Аудиторського Висновку
вiд 25 квiтня 2013 року


Розкриття iнформацiї щодо окремих компонентiв фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр»
1. Загальнi положення
1.1. Товариство було створене внаслiдок реорганiзацiї ЗАТ, утвореного за рiшенням установчих зборiв акцiонерiв вiд 25.01.1995р. на базi викупленого державного майна орендно-акцiонерної фiрми “Конвеєр” (договiр купiвлi продажу мiж ФДМУ та ОАФ “Конвеєр” вiд 29.10.1993р. № 198-КП/i). Рiшення про створення АТ “Конвеєр” прийняте загальними зборами акцiонерiв 06.03.1996р. (протокол №4).
Нову редакцiю Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства «Конвеєр» зареєстровано 27.04.2011р. Державним реєстратором Виконавчого комiтету Львiвської мiської ради Львiвської областi, № запису 14151050005008167.
Нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» зареєстровано 20.09.2011р. Державним реєстратором Виконавчого комiтету Львiвської мiської ради Львiвської областi, № запису 14151050007008167.
1.2. Товариство здiйснює фiнансово-господарську дiяльнiсть у вiдповiдностi зi Статутом та Законами України.
Згiдно Довiдки «Про включення до єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України» Товариство здiйснює наступнi види дiяльностi:
28.22 – виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування;
25.11 – виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
25.50 – кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя;
25.62 – механiчне оброблення металевих виробiв;
77.39 – надання в оренду iнших машин, устаткування i товарiв, н.в.i.у.;
46.90 – неспецiалiзована оптова торгiвля.
1.3. Засновником Товариства є Органiзацiя орендарiв ОАФ «Конвеєр», яка включала в себе 181 (сто вiсiмдесят одну) фiзичну особу.
1.4. 20.01.2012 р. було затверджено Наказ № 1 «Про облiкову полiтику товариства» в якому зазначено, що при формуваннi фiнансової звiтностi починаючи з 2012 року застосовуються чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснювалась, на протязi 2012 року, в цiлому з дотриманням вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(с)БО).
Фiнансова звiтнiсть Товариства за мiжнародними стандартами складена шляхом трансформацiї фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(с)БО). Для цього проведенi необхiднi коригування для забезпечення подання iнформацiї у вiдповiдностi з МСФЗ, а саме: припинення визнання окремих старих активiв та зобов’язань, визнання окремих нових активiв та зобов’язань, перекласифiкацiя, оцiнка визнаних активiв та зобов’язань за правилами, передбаченими МСФЗ.
2. Власний капiтал
2.1. У 2012 роцi статутний фонд Товариства не змiнювався. Станом на 31.12.2012 р. Статутний капiтал Товариства становить 7922950 (Сiм мiльйонiв дев’ятсот двадцять двi тисячi дев’ятсот п’ятдесят) гривень.
Статутний капiтал Товариства сформовано в повному обсязi грошовими коштами.
Статутний капiтал Товариства складається з 792.295 (сiмсот дев’яносто двi тисячi двiстi дев’яносто п’ять) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 10 (десять) грн. кожна.
Кiлькiсть акцiонерiв Товариства становить 4 (чотири) юридичних та 5056 (п’ять тисяч п’ятдесят шiсть) фiзичних осiб.
Власникiв, якi володiють бiльше 10 % акцiй в статутному фондi Товариства не зареєстровано.
2.2. Станом на 31.12.2012 р. непокритий збиток складає 6698 тис.грн. Iнший додатковий капiтал становить 19874 тис.грн.
У 2012 роцi дiяльнiсть Товариства збиткова, розмiр збитку складає 3016 тис. грн.
2.3. Аудитор вважає, що структура власного капiталу вiдображена в облiку Товариства у вiдповiдностi до наявних первинних документiв та чинного законодавства України.
Загальний розмiр власного капiталу Товариства станом на 31.12.2012 р. становить 22584 тис.грн.
3. Облiк активiв
3.1. Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, та їх зносу (амортизацiї).
Класифiкацiя, оцiнка та облiк основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв в Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам, встановленим чинним законодавством України.
Станом на 31.12.2012 р. на балансi Товариства облiковується:
- власних основних засобiв (по залишковiй вартостi) 12891 тис. грн.;
- знос 24421 тис. грн.;
- власних основних засобiв (по первiснiй вартостi) 37312 тис. грн.
Одиницею облiку основних засобiв є окремий об’єкт.
Вибiрковою перевiркою операцiй щодо придбання, реалiзацiї та лiквiдацiї основних засобiв вiдхилень вiд Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 16 “Основнi засоби” не встановлено.
Амортизацiя об’єктiв основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом.
Аналiтичний та синтетичний облiки основних засобiв пов’язанi мiж собою. Пiд час аудиторської перевiрки розбiжностей не встановлено.
На протязi 2012 року Товариство дотримувалось вимог незмiнностi методiв, визначених облiковою полiтикою, стосовно облiку основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу.
Iндексацiя основних засобiв не проводилась.
3.2. Незавершенi капiтальнi вкладення станом на 31.12.2012 р. на балансi Товариства не облiковуються.
3.3. Нематерiальнi активи
Станом на 31.12.2012 р. на балансi Товариства облiковуються:
- нематерiальнi активи (по залишковiй вартостi) 162 тис. грн.;
- знос 476 тис. грн.;
- нематерiальнi активи (по первiснiй вартостi) 638 тис. грн.
При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод.
Змiн облiкової полiтики, в частинi облiку нематерiальних активiв, на протязi 2012 року, не вiдбувалось.
Аналiтичний та синтетичний облiки нематерiальних активiв пов’язанi мiж собою, розбiжностей, пiд час проведення аудиторської перевiрки не встановлено.
Класифiкацiя, оцiнка та облiк нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 38 “Нематерiальнi активи”.
3.4. Облiк фiнансових вкладень
Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про фiнансовi iнвестицiї визначаються Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку № 28.
На балансi Товариства облiковуються фiнансовi iнвестицiї в асоцiйоване, спiльне та дочiрнє пiдприємства за методом участi в капiталi. Станом на 31.12.2012 р. балансова вартiсть цих фiнансових iнвестицiї дорiвнює нулю.
3.5. Облiк iнвестицiйної нерухомостi
Станом на 31.12.2012 р. на балансi Товариства облiковується:
- iнвестицiйна нерухомiсть за справедливою (залишковою) вартiстю 8536 тис. грн.;
- знос 5977 тис. грн.;
- iнвестицiйна нерухомiсть (первiсна вартiсть) 14513 тис. грн.
Класифiкацiя, оцiнка та облiк iнвестицiйної нерухомостi вiдповiдає вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть».
3.6. Облiк запасiв
Облiк запасiв ведеться у вiдповiдностi до Наказу та норм Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 2 “Запаси”, одиницею облiку запасiв є кожне найменування цiнностей.
Первiсна оцiнка запасiв проводиться за собiвартiстю. При списаннi застосовується метод ФIФО.
Пiд час аудиторської перевiрки фактiв несвоєчасного оприбуткування ТМЦ не встановлено.
Пiд час аудиторської перевiрки порушень щодо облiку оборотних МШП (придбання, використання та реалiзацiя) не встановлено.
Списання оборотних МШП здiйснюється у розмiрi 100 % вартостi об’єктiв в момент передачi їх в експлуатацiю.
4. Облiк коштiв та розрахункiв
4.1. Перевiркою вiдповiдностi фактичних залишкiв на банкiвських рахунках даним бухгалтерського облiку вiдхилень не встановлено.
Кошти з банкiвських рахункiв списуються виключно за розпорядженнями вiдповiдних посадових осiб Товариства.
Данi аналiтичного облiку коштiв на рахунках в банках вiдповiдають синтетичному облiку, розбiжностей пiд час аудиторської перевiрки не встановлено.
4.2. Дебiторська заборгованiсть Товариства сформована в цiлому у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та чинного законодавства України.
4.3. Облiк кредиторської заборгованостi та оцiнка зобов’язань здiйснювалась у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 39 “Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка”.
Заборгованостi з протермiнованим строком позовної давностi, пiд час аудиторської перевiрки не встановлено.
5. Особливi подiї
Подiй, визначених п. 1 ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» № 3480-IV вiд 23.02.2006 р. iз змiнами та доповненнями, протягом 2012 року не вiдбувалось.
6. Фiнансовi результати дiяльностi Товариства визначенi.
Розмiр збитку, понесеного Товариством за результатами дiяльностi за 2012 р. становить 3016 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. непокритий збиток складає 6698 тис.грн.
7. Стан бухгалтерського облiку та звiтностi
Бухгалтерський облiк в Товариствi здiйснюється за журнально-ордерною формою.
На протязi перiоду, що перевiрявся, бухгалтерський облiк здiйснювався в цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” № 996-XIV вiд 16.07.1999 р.
Принципи ведення бухгалтерського облiку, визначенi мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку та звiтностi, при формуваннi фiнансової звiтностi протягом 2012 року було Товариством в цiлому дотримано.
Аналiтичний та синтетичний облiки пов’язанi мiж собою. Розбiжностей мiж записами в облiкових регiстрах, обiговим балансом та формами звiтностi, пiд час перевiрки не встановлено. Форми звiтностi пов’язанi мiж собою.
На дату перевiрки фiнансової звiтностi аудитором пiдстав щодо виникнення застережень вiдносно порушення принципу безперервностi дiяльностi Товариства у 2012 р. не встановлено.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Продукцiя, яка виготовляється, призначена для подальшого використання у виробничому процесi i визначається цiлком обумовленими потребами, що гарантує її збут. Конкуренцiя в галузi помiрна. Частка на ринку обладнання, яке випускається пiдприємством, за даними власних маркетингових дослiджень, в загальному становить до 60%, зокрема: 100% по вантажонесучих конвеєрах, 30% по стрiчкових конвеєрах, 40-50% по ланцюгах до конвеєрiв по Українi. По деяких видах продукцiї, а саме: обладнання пiдвiсних конвеєрiв, мiшконавантажувальнi машини та хiмприводи, конкуренцiя на внутрiшньому ринку вiдсутня. Аналiз рiвня споживання за останнi 2-3 роки дозволяє спрогно-зувати тенденцiю ринку до зростання попиту на продукцiю ПАТ "Конвеєр". Збут продукцiї вiдбу-вається через прямi поставки споживачевi - це є найбiльш характерним для товарiв промислового призначення. В цьому випадку є можливiсть прямого спiлкування зi споживачем. Регiональнi ринки збуту - захiдна, центральна та пiвденна частини України, Росiя, Бiлорусiя, Нiмеччина. Планується розширення ринкiв збуту на схiд України через адаптацiю полiтики цiноутворення до умов ринку. Основними клiєнтами ПАТ "Конвеєр" у звiтному перiодi були ПАТ "Югцемент", м.Миколаїв; ПАТ "Подiльський цемент", м.Кам?янець-Подiльський; ТОВ "IСТ" та ТОВ "Ексiм", Росiя; ТОВ "Техно-Iнвест" та ПАТ "Азот", м.Черкаси. Основнi види продукцiїї: конвеєри пiдвiснi вантажонесучi; конвеєри пiдвiснi штовхаючi; манiпулятори (машини) для завантаження та розвантаження тарно-штучних вантажiв МПМА i МПВ; приводи для вертикальних апаратiв з мiшалками; редуктори в асортиментi; мотор-барабани; стрiчковi, скребковi, трубнi та ковшовi конвеєри; ланцюги; металоконструкцiї; послуги з обробки металу. Область застосування - практично всi галузi економiки, а саме важке машинобудування, видобувна, легка, хiмiчна, харчова промисловостi. Привабливiсть для клiєнтiв та переваги: продукцiя проста в експлуатацiї i довговiчна в роботi. Новими виробами останнiх рокiв є: пластинчатi ланцюги, спецланцюги, трубнi, стрiчковi та скребковi конвеєри, спецтара для автомобiльних заводiв Нiмеччини, металоконструкцiї сонячних батарей. Продукцiя ПАТ "Конвеєр" не пiдлягає обов?язковiй сертифiкацiї. Поставка готової продукцiї проводиться згiдно вимог контракту в дерев?яних або металевих ящиках, на пiддонах або в спецiальнiй упаковцi. Гарантiї на продукцiю вiд 12 до 18 мiсяцiв. Сервiс - шефмонтаж. Утилiзацiя продукцiї ПАТ "Конвеєр" не вимагає спецiальних умов та технологiй. Серед перспективних завдань розвитку пiдприємства є скорочення витрат, зменшення енергоємкостi виробiв, впровадження прогресивної технологiї в заготiвельному i механо-обробному виробництвi, пошук нових видiв продукцiї та замовникiв, пiдвищення якостi продукцiї. Впроваджена та щорiчно пiдтверджується аудитом система управлiння якiстю IСО 2001-2008. Основними постачальниками сировини та матерiалiв є вiтчизнянi пiдприємства, а саме: ТОВ "Запорiжметал Холдинг", ПП "Металург-Днiпро", ПАТ "Львiвобленерго", ПАТ "Українська гiрничо-металургiйна компанiя", ТОВ "Метал Холдинг Львiв". У 2012 роцi вiдбувся значний рiст цiн на металопрокат - до 8-10%. Вибiр постачальникiв матерiалiв i комплектуючих обгрунтовується перевагами у спiввiдношеннi "цiна" - "якiсть" та термiнами поставки i оплати. Постiйно вiдбувається пошук нових постачальникiв з вигiднiшими умовами поставки та цiновими пропозицiями. Важливим показником вибору постачальникiв є встановленi довготермiновi надiйнi стосунки, високi вимоги до якостi продукцiї, стабiльнiсть взаємовiдносин.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Придбання: 2008р.-2073,0 тис.грн.; 2009р.- 965,0 тис.грн.; 2010р. - 396,0 тис.грн.; 2011р.- 298,6 тис.грн.; 2012р.- 173,3 тис.грн.Вiдчуження: 2008р.- 216,0 тис.грн.; 2009р.- 746,0 тис.грн.; 2010р.- 431,0 тис.грн.; 2011р.- 695,6 тис.грн.; 2012р. ? 1077,0 тис.грн.Пiдприємство планує значнi iнвестицiї на облаштування дахової котельнi iнженерно-побутового корпусу, а саме облаштування дахової котельнi, проектна документацiя розроблена та проходить погодження у вiдповiдних органiзацiях. Загальна сума iнвестицiй - 600 тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На кiнець звiтного перiоду балансова вартiсть власних основних засобiв пiдприємства становить 52062 тис.грн. Основнi засоби пiдприємства знаходяться за адресою: м.Львiв, вул.Шевченка, 317. ПАТ "Конвеєр" орендує транспортнi засоби в кiлькостi 3 од., та здає в оренду частину об'єктiв нерухомостi, балансова вартiсть яких 301 тис.грн. У 2012 роцi в iпотецi знаходилися обє'кти нерухомостi, балансовою вартiстю 3160 тис.грн. Пiдприємство має необхiдне обладнання для виконання всiх видiв робiт по механiчнiй обробцi металу, а саме: для заготiвельних, механообробних, штампувальних, зварювальних робiт, для термообробки, лако-фарбового покриття, гальванiчного цинкування. Вiк обладнання в середньому 20-30 рокiв Пiдприємство має стенди та контрольно-вимiрювальний iнструмент для забезпечення перевiрки якостi продукцiї. Виробничi потужностi пiдприємства, склади матерiалiв та готової продукцiї розташованi у головному корпусi. Всi виробничi примiщення обладнанi пiдiймально-транспортною технiкою. Рiвень використання потужностей орiєнтовно 60%. ПАТ "Конвеєр" має розвинену енергетичну i iнженерну iнфраструктуру, забезпечене транспортом та зв'язком . Iнженерними заходами забезпечено вмiст шкiдливих речовин в межах встановлених норм та гранично допустимих концентрацiй.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Серед проблем, якi впливають на дiяльнiсть ПАТ "Конвеєр" є недостатнiй об?єм замовлень у зв?язку iз загальним станом промисловостi в Українi, низький технологiчний рiвень пiдприємства, низька квалiфiкацiя основних виробничих працiвникiв, значне пiдвищення цiн на металопрокат.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Штрафнi санкцiї та пеня по внесках в Пенсiйний фонд України 13 тис.грн., по ПДВ ? 21 тис.грн., по земельному податку - 7 тис.грн., iншi - 5 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi за даними фiнансової звiтностi становить 0,30, що нижче теоретично обгрунтованого значення. Однак пiдприємство очiкує протягом наступного року зменшення кредиторської заборгованостi перед покупцями за рахунок виконання пiдприємством своїх зобов’язань в рахунок отриманої у минулому перiодi попередньої оплати за готову продукцiю та надходжень вiд продажу необоротних активiв, що значно покращить показники лiквiдностi. Аналiз таких показникiв, як наявнiсть власного оборотного капiталу, що визначається, як рiзниця власного капiталу пiдприємства та суми необоротних активiв, за даними фiнансової звiтностi становить 949 тис.грн.; наявнiсть власного оборотного i довгостроково залученого капiталу, який називається перманентним, що визначається, як сума власного оборотного капiталу та довгостроково залученого капiталу, за даними фiнансової звiтностi становить 7 724 тис.грн., (оскiльки довгостроково залученого капiталу пiдприємство не мало); загальної величини капiталу для формування запасiв i затрат, що визначається, як сума перманентного та короткотстроково залученого капiталу, за даними фiнансової звiтностi становить 10120 тис.грн.; показує, що, оскiльки значення усiх коефiцiєнтiв бiльше нуля, пiдприємство має абсолютну фiнансову стiйкiсть i вiдповiдно високий кредитний рейтинг.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець звiтного перiоду загальна вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) становить 1353 тис.грн., виконання цих контрактiв очiкується у сiчнi-лютому 2013р., очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв - 155 тис.грн.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

1. Збiльшення обсягiв виробництва за рахунок розширення номенклатури проудкцiї.
2. Проведення реконструкцiї виробничих примiщень, модернiзацiї та вiдновлення наявного обладнання, придбаннясучасного обладнання.
3. Полiпшення фiнансового стану за рахунок пошуку замовникiв на серiйну продукцiю, розширення ринкiв збуту.
4. Впровадження енергозберiгаючих технологiй.
5. Передача об?єктiв соцiальної сфери на баланс мiста.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

1. Розробка конструкторської документацiї на мотор-барабани для всiх галузей промисловостi.
2. Впровадження технологiї клепки тягових пластинчатих ланцюгiв.
3. Впровадження технологiї виготовлення побутових твердопаливних котелiв.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

ПАТ "Конвеєр" є вiдповiдачем у справi: - за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України у Залiзничному районi м.Львова про стягнення заборгованостi по пiльгових пенсiях в сумi 146721,45 грн. ? станом на 01.01.2013 року провадження у справi зупинено в зв?язку з можливiстю примирення, 14.01.2013р. провадження закрито в зв?язку з вiдсутнiстю предмету спору (борг сплачено); - за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України у Залiзничному районi м.Львова про стягнення заборгованостi по пiльгових пенсiях в сумi 209533,20 грн. ? станом на 01.01.2013 року провадження у справi зупинено в зв?язку з можливiстю примирення.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iстотна iнформацiя для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi пiдприємства вiдсутня.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

12028.0

12882.0

0.000

0.000

12028.0

12882.00

будівлі та споруди

8917.00

10211.0

0.000

0.000

8917.0

10211.0

машини та обладнання

2938.00

2535.00

0.000

0.000

2938.0

2535.0

транспортні засоби

67.000

54.000

0.000

0.000

67.000

54.000

інші

106.0

82.0

0.000

0.000

106.00

82.00

2. Невиробничого призначення:

793.000

9.000

0.000

0.000

793.000

9.000

будівлі та споруди

783.000

0.000

0.000

0.000

783.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

10.000

9.000

0.000

0.000

транспортні засоби

10.000

9.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

10.000

9.000

0.000

0.000

10.000

9.000

Усього

12821.00

12891.0

0.000

0.000

12891.0

12891.0

Опис

Будiвлi i соруди: первiсна вартiсть 23181 тис.грн., сума нарахованого зносу 12970тис.грн., ступiнь зносу 56%; машини та обладнання: первiсна вартiсть 13519 тис.грн., сума нарахованого зносу 10984 тис.грн., ступiнь зносу 81,2%; транспортнi засоби - первiсна вартiсть 116 тис.грн., сума нарахованого зносу 62 тис.грн., ступiнь зносу 53,4%; iншi основнi засоби - первiсна вартiсть 474 тис.грн., сума нарахованого зносу 392 тис.грн., стiпiнь зносу 82,7%. Обмежень щодо використання майна немає. Протягом звiтного перiоду проведена уцiнка основних засобiв - нерухомостi в сумi 1309 тис.грн. Умови використання основних засобiв нормальнi. Нарахування амортизацiї здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв. Термiн корисного використання встановлювався для кожного конкретного об'єкта основних засобiв.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

22584.0

26909.0

Статутний капітал (тис. грн.)

7923.000

7923.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

7923.000

7923.000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з рiшенням Державної комiсiї з цнiних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 "Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними балансу. Вартiсть чистих активiв = сума рядкiв 010, 020, 030, 040, 045, 050, 060, 070, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 270 - сума рядкiв 430, 440, 450, 460, 470, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 630.

Висновок

Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх вiдповiднiсть вимогам статтi 155 ЦКУ, оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв (22584 тис. грн.) є бiльшою вiд статутного капiталу (7923 тис.грн )

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

2396.000

X

X

у тому числі:

 

короткостроковий кредит банкiв

02.02.2012

250.000

25.000000000000

01.02.2013

короткостроковий кредит банкiв

28.02.2012

250.000

25.000000000000

28.02.2013

короткостроковий кредит банкiв

19.09.2012

700.000

30.000000000000

18.09.2013

короткостроковий кредит банкiв

20.09.2012

200.000

30.000000000000

19.09.2013

короткостроковий кредит банкiв

26.09.2012

250.000

30.000000000000

25.09.2013

короткостроковий кредит банкiв

27.09.2012

300.000

30.000000000000

26.09.2013

короткостроковий кредит банкiв

12.10.2012

250.000

30.000000000000

11.10.2013

короткостроковий кредит банкiв

15.10.2012

100.000

30.000000000000

14.10.2013

короткостроковий кредит банкiв

16.10.2012

96.000

30.000000000000

15.10.2013

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

295.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

140.000

X

X

Інші зобов'язання

X

4447.000

X

X

Усього зобов'язань

X

7278.000

X

X

Опис:

Починаючи з 27.03.2013 року процентна ставка за дiючим кредитом знижена до 25%. Фiнансова допомога на зворотнiй основi в сумi 140 тис.грн. повернена у лютому 2013 року.


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

0

0

2

2011

1

0

3

2010

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

6

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

4

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтети не створенi.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради iншi комiтети не створенi.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Так

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): д/н

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнших положень в Товариствi не прийнято.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

закiнчився термiн дiї договору

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Особа, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України протягом останнiх трьох рокiв не змiнювалась.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

-

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

-

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

-

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

-

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

-

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

-

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

-

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

-

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

-

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

-

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

-

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

-

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

-

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

-

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

-


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

за ЄДРПОУ

05763754

Територія

 

за КОАТУУ

4610137500

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за КОДУ

6024

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.22

Середня кількість працівників

249

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

Україна Львiвська обл. - р-н 79069 м. Львiв Шевченка, 317

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Баланс
на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

238

162

- первісна вартість

011

614

638

- накопичена амортизація

012

( 376 )

( 476 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

12821

12891

- первісна вартість

031

37498

37312

- знос

032

( 24667 )

( 24421 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

11078

8536

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

18643

14513

Знос інвестиційної нерухомості

057

7565

5977

Відстрочені податкові активи

060

24

46

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

24161

21635

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

3160

3085

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

345

393

Готова продукція

130

2231

2240

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

2335

1765

- первісна вартість

161

2339

1894

- резерв сумнівних боргів

162

( 4 )

( 129 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

5

7

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

373

153

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

551

76

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

10

5

Інші оборотні активи

250

9

0

Усього за розділом II

260

9019

7724

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

33180

29359

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

7923

7923

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

23481

19874

Резервний капітал

340

1485

1485

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-5980

-6698

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

26909

22584

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

2000

2396

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2668

2385

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

494

295

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

232

245

- з оплати праці

580

554

516

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

323

938

Усього за розділом IV

620

6271

6775

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

33180

29359

 

Примітки

д/в

Керівник

Колтун М.В.

Головний бухгалтер

Тершiвська Т.Г.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

за ЄДРПОУ

05763754

Територія

 

за КОАТУУ

4610137500

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

6024

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.22

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

17220

16462

Податок на додану вартість

015

2345

1791

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

14875

14671

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 13250 )

( 14788 )

Валовий:

- прибуток

050

1625

0

- збиток

055

( 0 )

( 117 )

Інші операційні доходи

060

10815

12640

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 4037 )

( 3006 )

Витрати на збут

080

( 904 )

( 698 )

Інші операційні витрати

090

( 10487 )

( 11921 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 2988 )

( 3102 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

6

2

Інші доходи

130

858

1279

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 524 )

( 158 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 3 )

Інші витрати

160

( 368 )

( 155 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 3016 )

( 2137 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 3016 )

( 2137 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 3016 )

( 2137 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

7607

8117

Витрати на оплату праці

240

6515

6162

Відрахування на соціальні заходи

250

2476

2328

Амортизація

260

888

1180

Інші операційни витрати

270

7242

6108

Разом

280

24728

23895

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

792295.00000000

792295.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

792295.00000000

792295.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-3.81000000

-2.70000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-3.81000000

-2.70000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

 

Примітки

д/в

Керівник

Колтун М.В.

Головний бухгалтер

Тершiвська Т.Г.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

за ЄДРПОУ

05763754

Територія

 

за КОАТУУ

4610137500

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

6024

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.22

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

24841

23943

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

184

51

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

32

1

Цільового фінансування

060

187

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

37

476

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 15756 )

( 14994 )

Авансів

095

( 0 )

( 0 )

Повернення авансів

100

( 506 )

( 184 )

Працівникам

105

( 5085 )

( 5034 )

Витрат на відрядження

110

( 45 )

( 81 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 1058 )

( 305 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 17 )

( 97 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 2745 )

( 2663 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 1571 )

( 1257 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 432 )

( 1176 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-1934

-1320

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-1934

-1320

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

7

- необоротних активів

190

1880

799

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

6

2

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

- необоротних активів

250

( 234 )<