Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Колтун Мирослав Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

11.05.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79069, м.Львiв, вул.Шевченка, 317

4. Код за ЄДРПОУ

05763754

5. Міжміський код та телефон, факс

(032) 291-37-89 (032) 291-18-35

6. Електронна поштова адреса

conveyer@mail.lviv.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.05.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№84 Бюлетень "Цiннi папери України"

10.05.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.conveyer.com.ua

в мережі Інтернет

10.05.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

05.05.2016

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Холдингова компанiя «Доброта»

23967437

9.631892

19.3997

Зміст інформації:

ПАТ «Конвеєр» отримало iнформацiю вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України та повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Холдингова компанiя «Доброта», код ЄДРПОУ 23967437, мiсцезнаходження: 82100, Львiвська обл., м.Дрогобич, вул.Гайдамацька, 7/1. Набуття пакета акцiй, що становить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй - 19,3997%, що складає 153703 голосуючих акцiй.