Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Колтун М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

 

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05763754

4. Місцезнаходження

Львівська , -, 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317

5. Міжміський код, телефон та факс

(032) 291 37 89 (032) 291 18 35

6. Електронна поштова адреса

conveyer@mail.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2015

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень Цiннi папери України №78

 

30.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.conveyer.com.ua

в мережі Інтернет

30.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Товариство не володiє жодними лiцензiями.
Посада корпоративного секретаря не передбачена.
Послугами рейтингового агентства Товариство не користується
Осiб, якi володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй товариства - немає.
Загальнi збори акцiонерiв не скликались i не проводились.
Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались.
Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не приймалось.
Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались.
Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали
Особливої iнформацiї протягом звiтного перiоду не виникало.
Товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства
Випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.
Iпотечнi активи вiдсутнi.
Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Випуск сетифiкатiв ФОН не здiйснювався.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ №742592

3. Дата проведення державної реєстрації

12.08.1996

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

7922950.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

194

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.22 Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування

25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ АКБ «Львiв»

2) МФО банку

325268

3) поточний рахунок

2600237882

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ АКБ «Львiв»

5) МФО банку

325268

6) поточний рахунок

2600337882840


13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

СП ТзОВ "Трансистем-Львiв"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

19372750

4) місцезнаходження

79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317

5) опис

Частка у статутному капiталi станом на 31.12.2014р. - 49%.

1) найменування

ДПФ "Конвеєрсервiс"

2) організаційно-правова форма

160

3) код за ЄДРПОУ

22366701

4) місцезнаходження

79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317

5) опис

Частка у статутному капiталi станом на 31.12.2014р. - 100%

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ЗАТ "КОНВЕЄР"

05763754

79069Україна м. Львiв вул. Шевченка, 317

100.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колтун Мирослав Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 272459 07.10.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" - директор виробництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2014 3 роки

9) Опис

Скликання та проведення засiдань Правлiння, визначення порядку денного засiдань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв Голови Правлiння визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лисий Василь Богданович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 031197 24.10.1995 Дрогобицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" - перший заступник Голови Правлiння - директор з питань розвитку

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2014 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Виконання обов"язкiв Голови Правлiння на час його вiдсутностi. Повноваження визначаються статутом товариства . Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грибачов Василь Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 844195 18.06.1998 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", директор з маркетингу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2014 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння з експлуатацiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онуфрович Володимир Матвiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 531244 02.11.2000 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Середня технiчна

6) стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" начальник ремонтно-експлуатацiйного управлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2014 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тершiвська Тетяна Романiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 850528 29.06.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПП "Бiосат"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2014 3 роки

9) Опис

Забезпечення органiзацiї та контроль за веденням бухгалтерського облiку Товариства вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", подання оперативної iнформацiї про фiнансовий стан Товариства, складання та подання у встановленi термiни передбаченої законодавством звiтностi. Участь у засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються Статутом Товариства. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Денис Андрiй Ярославович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 346070 04.02.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Холдингова компанiя "Доброта", заступник директора з економiки та фiнансiв

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Органiзацiя роботи Наглядової ради Товариства, скликання засiдань Наглядової ради та головування на них, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства. Не надав згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Представник члена Наглядової ради ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта". Обiймає посаду директора ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта" (код за ЄДРПОУ 23967437, Львiвська обл., м.Дрогобич, вул.Гайдамацька, 7/1).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сметана Роман Йосипович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 059198 22.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1943

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВО "Конвеєр", начальник бюро цiнних паперiв та реалiзацiї товарно-матерiальних цiнностей

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ванчосович Iгор Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 711146 12.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", начальник управлiння економiчногоаналiзу i цiноутворення

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської Проведення засiдань Ревiзiйної комiсiї, складання плану перевiрок, Органiзацiя проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдготовка висновку за результатами фiнансового року на Загальнi збори акцiонерiв, вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ДП "Монолiт"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 22354141 -

4) рік народження**

0

5) освіта**

-

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувало.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ДП "Автоцентр"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 30084205 -

4) рік народження**

0

5) освіта**

-

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувало.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шупер Iван Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 218954 22.07.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Середньо-технiчна

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДПФ "Конвеєрсервiс", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богдан Ольга Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 406705 08.04.1997 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", iнженер з органiзацiї i нормування працi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдготовка висновку за результатами фiнансового року на Загальнi збори акцiонерiв, вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хомишин Софiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КС 579282 28.08.2008 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", провiдний iнженер з програмного супроводу пiдготовки виробництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдготовка висновку за результатами фiнансового року на Загальнi збори акцiонерiв, вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Колтун Мирослав Володимирович

КВ 272459 07.10.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Перший заступник Голови правлiння

Лисий Василь Богданович

КА 031197 24.10.1995 Дрогобицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

38163

4.81700000000

38163

0

0

0

Заступник Голови Правлiння

Грибачов Василь Васильович

КА 844195 18.06.1998 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Заступник Голови Правлiння з експлуатацiї

Онуфрович Володимир Матвiйович

КВ 531244 02.11.2000 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Тершiвська Тетяна Романiвна

КА 850528 29.06.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Денис Андрiй Ярославович

КА 346070 04.02.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй областi

12

0.00200000000

12

0

0

0

Член Наглядової ради

Сметана Роман Йосипович

КВ 059198 22.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

625

0.07900000000

625

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Ванчосович Iгор Васильович

КА 711146 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

543

0.06900000000

543

0

0

0

Член Наглядової ради

ДП "Монолiт"

- 22354141 -

78684

9.93100000000

78684

0

0

0

Член Наглядової ради

ДП "Автоцентр"

- 30084205 -

77390

9.76800000000

77390

0

0

0

Член Наглядової ради

Шупер Iван Михайлович

КВ 218954 22.07.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

168

0.02100000000

168

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Богдан Ольга Iванiвна

КА 406705 08.04.1997 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

16

0.00200000000

16

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Хомишин Софiя Iванiвна

КВ 365193 01.02.2000 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

180

0.023

180

0

0

0

Усього

195781

24.7106

195781

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПрАТ "Українська страхова компанiя "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25250904

Місцезнаходження

04050 Україна Київська - м. Київ вул. Глибочицька, 44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

код страховика 015

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.05.2007

Міжміський код та телефон

(044) 207-72-72

Факс

(044) 207-72-72

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi страхування

Опис

обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Балтiк Фiнанс Груп"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36797165

Місцезнаходження

79012 Україна Львівська - Львiв вул. Сахарова, 42

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263313

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

032 294 95 06

Факс

032 294 88 08

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

обслуговує згiдно договору

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ - Київ Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв , що були зареєстрованi рiшенням НКЦПФР №2092 вiд 01.10.2013р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23273456

Місцезнаходження

79058 Україна Львівська - м. Львiв Замарстинiвська ,83а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1287

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

0673102417

Факс

-

Вид діяльності

аудиторська

Опис

ТзОВ АУ «Львiвський аудит» затверджене зовнiшнiм аудитором товариства

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.02.2000

49/1/00

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000174551

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10.000

792295

7922950.00

100.00

Опис

Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 10.04.2013р. 17.09.2013р. реєстр ПАТ "Конвеєр" було прийнято зберiгачем ТзОВ "Балтiк Фiнан Груп" - акт приймання-передачi реєстру власникiв було пiдписано мiж ТзОВ "Росан-Довiра-Реєстратор", ТзОВ "Балтiк Фiнанс Груп" та ПАТ "Конвеєр". Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було.

 


XI. Опис бізнесу

1944р. за наказом Головвоєнбуду СРСР на базi декiлькох кустарних майстерень створено Львiвський вiйськово-механiчний завод № 7 (ремонт вiйськової технiки, виробництво товарiв широкого вжитку);
1949р. - Львiвський механiчний завод № 7 переiменовано на Завод засобiв механiзацiї та автоматизацiї. (Пiдстава: Постанова Ради Мiнiстрiв вiд 10.04.1949р.)
1964р. - Львiвський завод засобiв механiзацiї та автоматизацiї переiменовано на Львiвський конвеєробудiвельний завод (Постанова Львiвського СНХ вiд 12.10.1964р. за № 519.)
1976р. - Львiвський конвеєробудiвельний завод переiменовано на Львiвське виробниче об’єнання "Конвеєр" (Постанова Ради Мiнiстрiв № 701 вiд 26.08.1976р.)
1990р. трудовим колективом ВО «Конвеєр» створено Орендно-акцiонерну фiрму "Конвеєр" - перше в СРСР акцiонерне товариство, вiдповiдно до договору №1 про вiдносини мiж ВО "Конвеєр" i Мiнiстерством важкого, енергетичного i транспортного машинобудування СРСР вiд 29.12.1988р.(Рiшення конференцiї трудового колективу. Протокол №2 вiд 25.07.1990р.)
Орендно-акцiонерна фiрма «Конвеєр» набула право власностi на майно ВО "Конвеєр" згiдно з договiром купiвлi-продажу цiлiсного майнового комплексу мiж ФДМУ та ОАФ "Конвеєр" вiд 29.10.1993р., № 198-КП/i.
1995р. - Орендно-акцiонерна фiрма "Конвеєр" реорганiзована на Закрите акцiонерне Товариство "Конвеєр" (Пiдстава: Рiшення Загальних зборiв, Протокол вiд 25.01.1995р.)
1996р. - Закрите акцiонерне Товариство "Конвеєр" перетворене на Вiдкрите акцiонерне Товариство "Конвеєр". (Пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №4, 06.03.1996р.) ВАТ "Конвеєр" зареєстроване Реєстрацiйною палатою Львiвської мiської ради народних депутатiв 12.08.1996р., номер запису 11445 з кiлькiстю - 7226 акцiонерiв, якi мали у власностi 100% статутного фонду, що складає 792295 iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. на загальну суму 7922950 грн.
2011р. - Вiдкрите акцiонерне Товариство "Конвеєр" переiменовано на Публiчне акцiонерне Товариство "Конвеєр". (Пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №20 вiд 19.04.2011р.)

 

Органiзацiйна структура ПАТ "Конвеєр" включає наступнi пiдроздiли: виробництво, в т.ч. планово-диспетчерське бюро, заготiвельна, механiчна, складська, металоконструкцiй та iнструментально-експериментальна дiльницi; технiчний вiддiл, в т.ч. конструкторське та технологiчне бюро, служба головного метролога та вiддiл супроводу iнформацiйних систем; ремонтно-експлуатацiйна служба, в т.ч. служба головного механiка та головного електрика, непромислова група, медпункт, контец; вiддiл маркетингу i збуту, в т.ч. комерцiйний вiддiл, вiддiл перспективних виробiв i замовлень; бухгалтерiя; економiчний вiддiл; канцелярiя; служба економiчної безпеки; вiддiл технiчного контролю; вiддiл кадрiв; вiддiл охорони працi, технiки безпеки та цивiльної оборони. У ПАТ "Конвеєр" є дочiрнє пiдприємство ДПФ "Конвеєрсервiс", господарська дiяльнiсть якого тимчасово призупинена, та три вiдокремленi пiдроздiли: ВП "Ремкон", ВП "Грикон" та ВП "Медикон", господарська дiяльнiсть яких призупинена i у 2013 роцi не здiйснювалася, а у лютому 2014 року данi вiдокремленi пiдроздiли закрито.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 194 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом -6 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 7 осiб, фонд оплати працi усiх працiвнкiв 5503,5 тис.грн. Розмiр фонду оплати працi вiдносно попереднього року суттєво не змiнився.

 

Не належить.

 

Не проводилась.

 

Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Свою облiкову полiтику пiдприємство формує, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi тодi, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
- фiнансовий актив, доступний для продажу;
- iнвестицiї, утримуванi до погашення;
- дебiторська заборгованiсть
- фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амотризованою вартiстю – кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi пiдприємства та на рахунках у банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй.
Пiсля первiсного визнання, якщо є об’єктивна iнформацiя, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки. Фактори, якi пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивна iнформацiя про наявнiсть збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi в строк, лiквiднiсть та платоспроможнiсть платника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, наприклад, збiльшення кiлькостi прострочених платежiв, негативнi економiчнi умови в галузi або в регiонi.
Сума збиткiв визначається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визначається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнанасовi активи, утримуванi до погашення
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, пiдприємство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання пiдприємство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення., якщо вони є.
Фiнансовi зобов’язання
Кредити банкiв
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї.У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотка, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Основнi засоби
Пiдприємство визнає матерiальний актив як об’єкт основних засобiв, якщо вiн утримується з метою використання його у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) якого бiльше одного року та вартiсть якого бiльше 1000 грн.
Первiсно пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Керiвництво вирiшило застосувати iсторичну собiвартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом з врахуванням термiну корисного використання кожного окремого об’єкта основних засобiв.
Нарахування амортизацiю активу починається, коли вiн стає придатним до використання, i припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують, як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з врахуванням термiну корисного використання кожного окремого об’єкта нематерiальних активiв.
Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату пiдприємство оцiнює, чи є ознаки того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо вона менша його балансової вартостi. Таке зменшення визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя необоротних активiв коригується у майбутнiх перiодах з метою розподiлу переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання для виробництва продукцiї, у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкта нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi собiвартостi.
Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються у бухгалтерському облiку за найменшою з двох вартостей: балансовою, або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на операцiї, пов’язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому коригуваннi вартостi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у прибутках чи збитках.
Оренда
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифiкуються як операцiйна оренда.
Оренднi платежi за угодами про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за такими угодами визнається на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються пiдприємством як витрати.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибутоук являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається, як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню щодо оподатковуваного прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань та чявляє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням ймовiрностi у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату балансу i зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй, щоб використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися у перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або доходи та включає в прибуток або збиток звiтного перiоду, крiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй чи подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу.
Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки в капiталi, якщо податок залежить вiд статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну чи конструктивну) внаслiдок минулої подiї, i iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, якi втiлюють в собi економiчну вигоду, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
Пенсiйнi зобов’язання
Вiдповiдно до українського законодавства пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому була зароблена вiдповiдна заробiтна плата та наданi працiвниками послуги. Крiм того пiдприємство має зобов’язання перед Державним пенсiйним фондом по вiдшкодуванню пiльгових пенсiй призначених особам, якi мали шкiливi умови працi на пiдприємствi, до досягнення ними пенсiйного вiку. Пiдприємство визнає такi зобов’язання в перiодi нарахування. Пiдприємство не має недержавної пенсiйної програми.
Доходи i витрати
Доходи i витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що i вiдповiднi доходи.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї з iноземною валютою облiковуються i україгнських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiї.
Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату здiйснення операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi.
Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
Умовнi зобов’язання
Пiдприємство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.
Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.

 

Продукцiя, яка виготовляється, призначена для подальшого використання у виробничому процесi i визначається цiлком обумовленими потребами, що гарантує її збут. Конкуренцiя в галузi помiрна. Частка на ринку обладнання, яке випускається пiдприємством, за даними власних маркетингових дослiджень, в загальному становить до 60%, зокрема: 100% по вантажонесучих конвеєрах, 30% по стрiчкових конвеєрах, 40-50% по ланцюгах до конвеєрiв по Українi. По деяких видах продукцiї, а саме: обладнання пiдвiсних конвеєрiв, мiшконавантажувальнi машини та хiмприводи, конкуренцiя на внутрiшньому ринку вiдсутня.
Збут продукцiї вiдбувається через прямi поставки споживачевi - це є найбiльш характерним для товарiв промислового призначення. В цьому випадку є можливiсть прямого спiлкування зi споживачем. Регiональнi ринки збуту - захiдна, центральна та пiвденна частини України, Росiя, Бiлорусiя, Нiмеччина. Планується розширення ринкiв збуту на схiд України через адаптацiю полiтики цiноутворення до умов ринку.
Основними покупцями продукцiї ПАТ "Конвеєр" у звiтному перiодi були ПАТ "Карлiвський машинобудiвний завод", Полтавська обл.;ТОВ «Промисловi вентилятори», Київська обл.; ТОВ «Завод елеваторного обладнання», с.Красносiлка Одеської обл.; ТОВ «Сахавтомат», м.Харкiв. Основнi види продукцiїї: конвеєри пiдвiснi вантажонесучi; конвеєри пiдвiснi штовхаючi; манiпулятори (машини) для завантаження та розвантаження тарно-штучних вантажiв МПМА; редуктори в асортиментi; мотор-барабани; стрiчковi, скребковi, трубнi конвеєри та запчастини до них; ланцюги; металоконструкцiї; послуги з обробки металу. Область застосування - практично всi галузi народного господарства, а саме важке машинобудування, видобувна, легка, хiмiчна, харчова промисловостi. Привабливiсть для клiєнтiв та переваги: продукцiя проста в експлуатацiї i довговiчна в роботi. Новими виробами останнiх рокiв є: пластинчатi ланцюги, спецланцюги, трубнi, стрiчковi та скребковi конвеєри, металева спецтара, металоконструкцiї сонячних батарей. Продукцiя ПАТ "Конвеєр" не пiдлягає обов’язковiй сертифiкацiї. Поставка готової продукцiї проводиться згiдно вимог контракту в дерев’яних або металевих ящиках, на пiддонах або в спецiальнiй упаковцi. Гарантiї на продукцiю вiд 12 до 18 мiсяцiв. Сервiс - шефмонтаж. Утилiзацiя продукцiї ПАТ "Конвеєр" не вимагає спецiальних умов та технологiй. Серед перспективних завдань розвитку пiдприємства є скорочення витрат, зменшення енергоємкостi виробiв, впровадження прогресивної технологiї в заготiвельному i механо-обробному виробництвi, пошук нових видiв продукцiї та замовникiв, пiдвищення якостi продукцiї.
Впроваджена та пiдтверджується щорiчним аудитом система управлiння якiстю IСО 2001-2008.
Основними постачальниками сировини та матерiалiв є вiтчизнянi пiдприємства, а саме: ТОВ "МД-Груп", м.Київ, ТОВ "Такт", м.Днiпропетровськ, ПАТ "Львiвобленерго", м.Львiв, ПАТ "Українська гiрничо-металургiйна компанiя", м.Київ, ТОВ "Метал Холдинг Львiв", м.Львiв, ТОВ ТВФ "Гетьман", м.Днiпропетровськ.
Вибiр постачальникiв матерiалiв i комплектуючих обгрунтовується перевагами у спiввiдношеннi "цiна" - "якiсть" та термiнами поставки i оплати. Постiйно вiдбувається пошук нових постачальникiв з вигiднiшими умовами поставки та цiновими пропозицiями. Важливим показником вибору постачальникiв є встановленi довготермiновi надiйнi стосунки, високi вимоги до якостi продукцiї, стабiльнiсть взаємовiдносин.

 

Придбання: 2010р. - 396,0 тис.грн.; 2011р.- 298,6 тис.грн.; 2012р.- 173,3 тис.грн., 2013р. – 353,2 тис.грн., 2014р.- 76,8 тис.грн.Значних iнвестицiй в придбання активiв у 2014р. не було.
Пiдприємство планує iнвестицiї в сумi 600 тис.грн. на облаштування дахової котельнi iнженерно-побутового корпусу.
Вiдчуження: 2010р.- 431,0 тис.грн.; 2011р.- 695,6 тис.грн.; 2012р. – 1077,0 тис.грн., 2013р. – 1963,5 тис.грн., 2014р. – 354,0 тис.грн. Пiдприємство веде активний пошук покупцiв необортних активiв, якi не використовуються в господарськiй дiяльностi, а саме, об’єктiв нерухомостi та обладнання, утримуваних для продажу, балансова вартiсть яких на кiнець звiтного перiоду становить 11447 тис.грн.

 

не було.

 

Основнi засоби пiдприємства знаходяться за адресою: м.Львiв, вул.Шевченка, 317. Балансова вартiсть основних засобiв пiдприємства становить 7530 тис.грн. ПАТ "Конвеєр" орендує транспортнi засоби в кiлькостi 2 од., та здає в оренду частину об'єктiв нерухомостi. Балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 846 тис.грн. В iпотецi знаходилися обє'кт нерухомостi, балансовою вартiстю 984 тис.грн.
Пiдприємство має необхiдне обладнання для виконання всiх видiв робiт по механiчнiй обробцi металу, а саме: для заготiвельних, механообробних, штампувальних, зварювальних робiт, для термообробки, лако-фарбового покриття, гальванiчного цинкування.
Пiдприємство має стенди та контрольно-вимiрювальний iнструмент для забезпечення перевiрки якостi продукцiї. Виробничi потужностi пiдприємства, склади матерiалiв та готової продукцiї розташованi у головному корпусi. Всi виробничi примiщення обладнанi пiдiймально-транспортною технiкою. ПАТ "Конвеєр" має розвинену енергетичну i iнженерну iнфраструктуру, забезпечене транспортом та зв'язком. Iнженерними заходами забезпечено вмiст шкiдливих речовин в межах встановлених норм та гранично допустимих концентрацiй.
Вiк обладнання в середньому 20-30 рокiв. Рiвень використання потужностей орiєнтовно 60%.

 

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть ПАТ "Конвеєр" є недостатнiй об'єм замовлень у зв'язку iз загальним станом промисловостi в Українi, низький технологiчний рiвень пiдприємства, низька квалiфiкацiя основних виробничих працiвникiв, значне пiдвищення цiн на металопрокат.

 

Штрафнi санкцiї та пеня по внесках в Пенсiйний фонд України 8 тис.грн., по ПДВ – 130 тис.грн., по земельному податку - 12 тис.грн., ПДФО - 6 тис.грн.

 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi за даними фiнансової звiтностi становить 0,14, що нижче теоретично обгрунтованого значення. Однак пiдприємство очiкує протягом наступного року зменшення кредиторської заборгованостi перед покупцями за рахунок виконання пiдприємством своїх зобов’язань в рахунок отриманої у минулому перiодi попередньої оплати за готову продукцiю та надходжень вiд продажу необоротних активiв, що значно покращить показники лiквiдностi. Наявнiсть власного оборотного капiталу, що визначається, як рiзниця власного капiталу пiдприємства та суми необоротних активiв, за даними фiнансової звiтностi становить 9280 тис.грн.; загальна величина капiталу для формування запасiв i затрат, що визначається, як сума власного оборотного та короткотстроково залученого капiталу, за даними фiнансової звiтностi становить 11503 тис.грн. Значення даних показникiв харктеризує абсолютну фiнансову стiйкiсть пiдприємств.

 

На кiнець звiтного перiоду загальна вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) становить 1126 тис.грн., виконання цих контрактiв очiкується у 1 кварталi 2014р., очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв – 115 тис.грн.

 

1. Збiльшення обсягiв виробництва за рахунок розширення номенклатури продукцiї.
2. Проведення реконструкцiї виробничих примiщень, модернiзацiї та вiдновлення наявного обладнання, придбання сучасного обладнання.
3. Полiпшення фiнансового стану за рахунок пошуку замовникiв на серiйну продукцiю, розширення ринкiв збуту.
4. Впровадження енергозберiгаючих технологiй.

 

1. Розробка конструкторської документацiї на виготовлення вантажних ланцюгiв.
2. Впровадження технологiї виготовлення побутових твердопаливних котлiв.

 

ПАТ "Конвеєр" є вiдповiдачем у справах за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України у Залiзничному районi м.Львова про стягнення заборгованостi по пiльгових пенсiях: в сумi 209533,20 грн. –20.03.2013 р. подано апеляцiйну скаргу на рiшення Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 12.03.2013 р., станом на 01.01.2015р. апеляцiйну скаргу залишено без задоволення; в сумi 263814,57 грн. –05.05.2013 р. подано апеляцiйну скаргу на рiшення Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 30.04.2013 р., станом на 01.01.2015р. апеляцiйна скарга не розглянута; в сумi 175 028,86 грн. –25.09.2013 р. подано апеляцiйну скаргу на рiшення Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 18.09.2013 р., станом на 01.01.2015р. апеляцiйна скарга не розглянута.
ПАТ "Конвеєр" є вiдповiдачем у справах за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України у Залiзничному районi м.Львова про стягнення заборгованостi:
В сумi 458649,24 грн – 07.07.2014 р. подано апеляцiйну скаргу на постанову Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 20.06.2014 р., станом на 01.01.2015р. апеляцiйна скарга не розглянута.
В сумi на 156518, 40 грн, - 27.11.2014 р. подано апеляцiйну скаргу на постанову Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 18.11.2014р., станом на 01.01.2015р. апеляцiйна скарга не розглянута.
В сумi на 167967, 48 грн – 10.04.2014 р. подано апеляцiйну скаргу на постанову Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 31.03.2014 р., станом на 01.01.2015р. апеляцiйну скаргу вiдхилено, касацiя не подавалась.
ПАТ «Конвеєр» є Позивачем у справах про визнання дiй протиправними :
В сумi 76479, 79 грн. – 19.11.2014 р. ПАТ ”Конвеєр” подав адмiнiстративний позов про визнання дiй протиправними. – 26.01.2015р. подано апеляцiйну скаргу на постанову Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 14.01.2015 р.. – подано апеляцiйну скаргу на постанову Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 19.12.2014 р. , станом не розглянута.
В сумi на 484352, 99 грн – 22.10.14 р. ПАТ ”Конвеєр” подав адмiнiстративний позов про визнання дiй протиправними, - 06.11.2014р. подана апеляцiйна скарга на постанову Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 27.10.2014р., станом на 01.01.2015р. апеляцiйна скарга не розглянута.

 

Iстотна iнформацiя для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi пiдприємства пiсля дати складання фiнансової звiтностi за 2014 рiк вiдсутня.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

8349

8269

134

107

8483

8376

будівлі та споруди

7419

7126

0.000

0.000

7419

7126

машини та обладнання

838

1062

0.000

0.000

838

1062

транспортні засоби

29

42

134

107

163

149

інші

63

39

0.000

0.000

63

39

2. Невиробничого призначення:

11891

11447

0.000

0.000

11891

11447

будівлі та споруди

10590

10588

0.000

0.000

10590

10588

машини та обладнання

1270

828

0

0

1270

828

транспортні засоби

13

13

0.000

0.000

13

13

інші

18

18

0.000

0.000

18

18

Усього

20240

19716

134

107

20374

19823

Опис

Будiвлi i соруди: первiсна вартiсть 36998 тис.грн., сума нарахованого зносу 19284 тис.грн., ступiнь зносу 52,1%, з них: використовуються в господарськiй дiяльностi: первiсна вартiсть 16314 тис.грн., сума нарахованого зносу 10034 тис.грн., ступiнь зносу 61,5 %, iнвестицiйна нерухомiсть:первiсна вартiсть 1786 тис.грн., сума нарахованого зносу 940 тис.грн., ступiнь зносу 52,6%, нерухомiсть, утримувана для продажу: первiсна вартiсть 18898 тис.грн., сума нарахованого зносу 8310тис.грн., ступiнь зносу 44,0%; балансова вартiсть нерухомостi, оформленої в iпотеку 984 тис.грн.
Машини та обладнання: первiсна вартiсть 12361 тис.грн., сума нарахованого зносу 10471 тис.грн., ступiнь зносу 84,7%, з них: використовуються у виробничiй дiяльностi пiдприємства: первiсна вартiсть 7700 тис.грн.,сума нарахованого зносу 6640 тис.грн., ступiнь зносу 86,2%, переданi в оперативну оренду: первiсна вартiсть 70 тис.грн., сума нарахованого зносу 69 тис.грн., ступiнь зносу 98,6%, утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 4591 тис.грн., сума нарахованого зносу 3763 тис.грн., ступiнь зносу 82,0%.
Транспортнi засоби - первiсна вартiсть 271 тис.грн., сума нарахованого зносу 109тис.грн., ступiнь зносу 40,2%, з них: використовуються у виробничiй дiяльностi пiдприємства 245тис.грн., сума нарахованого зносу 96 тис.грн., ступiнь зносу 39,2%, з яких отриманi в лiзинг: первiсна вартiсть 134 тис.грн., сума нарахованого зносу 27 тис.грн., ступiнь зносу 20,1%, утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 26 тис.грн., сума нарахованого зносу 13 тис.грн., ступiнь зносу 50%.
Iншi основнi засоби - первiсна вартiсть 483 тис.грн., сума нарахованого зносу 426 тис.грн., ступiнь зносу 88,2%, з них: використовуються у господарськiй дiяльностi пiдприємства 330 тис.грн., сума нарахованого зносу 291 тис.грн., ступiнь зносу 88,2%, утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 153 тис.грн., сума нарахованого зносу 135 тис.грн., ступiнь зносу 88,2%.
Iнших обмежень щодо використання майна, крiм iпотеки, немає. Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась. Умови використання основних засобiв нормальнi. Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО7 iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв. Термiн корисного використання встановлювався для кожного конкретного об'єкта основних засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

17761

20685

Статутний капітал (тис. грн.)

7923.000

7923.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

7923.000

7923.000

Опис

Чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна товариства, вiльного вiд боргових зобов'язань. Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

2223.000

X

X

у тому числі:

 

короткостроковий кредит банку

31.10.2013

1725.00

22.00

28.10.2016

овердрафт

25.12.2014

394

25.0

24.12.2015

фiнансовий лiзинг

26.11.2013

104.00

0.0

20.11.2018

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

401

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.00

X

X

Інші зобов'язання

X

5813

X

X

Усього зобов'язань

X

8437

X

X

Опис:

Податковi зобов’язання включають поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, яка пiдлягає сплатi у 2015р.
Iншi зобов’язання включають поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 2441тис.грн., за розрахунками зi страхування в сумi 180 тис.грн, за розрахунками з оплати працi в сумi 411 тис.грн., за розрахунками з Пенсiйним фондом України по вiдшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пiльгових пенсiй в сумi 2207тис.грн., iншi поточнi зобов’язання в сумi 574 тис.грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23273456

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1287 14.04.2014

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23273456

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1287 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а, Свiдоцтво № 1287
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
“Конвеєр»”
станом на 31.12.2014 року

м.Львiв 29 квiтня 2015 р.

Власники цiнних паперiв, керiвництво ПАТ“Конвеєр»
1. Основнi вiдомостi про пiдприємство:
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство “Конвеєр”
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 05763754.
Мiсцезнаходження: 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317.
Дата державної реєстрацiї: зареєстровано 12.08.1996 року Державним реєстратором виконавчого комiтету Львiвської мiської ради Львiвської областi.
Товариство було створене внаслiдок реорганiзацiї ЗАТ, утвореного за рiшенням установчих зборiв акцiонерiв вiд 25.01.1995р. на базi викупленого державного майна орендно-акцiонерної фiрми “Конвеєр” (договiр купiвлi продажу мiж ФДМУ та ОАФ “Конвеєр” вiд 29.10.1993р. № 198-КП/i). Рiшення про створення АТ “Конвеєр” прийняте загальними зборами акцiонерiв 06.03.1996р. (протокол №4).
Нову редакцiю Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства «Конвеєр» зареєстровано 27.04.2011р. Державним реєстратором Виконавчого комiтету Львiвської мiської ради Львiвської областi, № запису 14151050005008167.
Нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» зареєстровано 20.09.2011р. Державним реєстратором Виконавчого комiтету Львiвської мiської ради Львiвської областi, № запису 14151050007008167.
Форма власностi приватна.
Вiдповiдальними особами за фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний перiод були :
Голова Правлiння - п.Колтун М.В.
головний бухгалтер - п.Тершiвська Т.Р.
Основним предметом дiяльностi товариства є: - виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування.
Статутний фонд - 7922950 (Сiм мiльйонiв дев’ятсот двадцять двi тисячi дев’ятсот п’ятдесят) гривень. Кiлькiсть акцiй - 792295 шт. Номiнальна вартiсть акцiй-10,00 грн. Всi акцiї - простi iменнi.
Згiдно з реєстром акцiонерiв станом на 31.12.2014р. вiдкрито рахунки: фiзичним особам акцiонерам – 5055, володiють 70,6369 % акцiй, юридичним особам акцiонерам – 4, володiють 29,3631 % акцiй, в т.ч. акцiонери, що володiють 5 % i бiльш, нiж 5 % статутного капiталу: 3 юридичнi особи. Акцiонерiв, що володiють 10 % i бiльш, нiж 10 % статутного капiталу немає.
2. Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка пiдприємства проведена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування
сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки:
- висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв ПАТ “Конвеєр” за 2014 р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi.
До перевiрки наданi:
- установчi документи ПАТ “Конвеєр”;
- первинна документацiя та регiстри аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку;
- податкова звiтнiсть;
- наказ про облiкову полiтику;
- баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2014 року, звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк, звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014р., звiт про власний капiтал за 2014 рiк.
Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся..
Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що фiнансовi звiти товариства не мiстять суттєвих помилок.
Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики товариства.
При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi, вiдповiдно до якого виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» з урахуванням вимог Положення щодо пiдгото¬вки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фо¬ндового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондово¬го ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за вчинення правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, не перевищує 15 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту».
4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданих для перевiрки фiнансових звiтiв та iнших документiв товариства на пiдставi аудиторської перевiрки за результатами операцiй з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.
Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Отриманi аудиторськi докази забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки.
Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700,705.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України.
На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об’єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан ПАТ “Конвеєр»” станом на 31.12.2014 р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.
Аудитором перевiрено наступнi форми фiнансової звiтностi товариства: баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2014 року, звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк, звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014р., звiт про власний капiтал за 2014 рiк.
На думку аудитора, перевiрка проведена з достатнiм рiвнем впевненостi в тому, що масштаб аудиторських робiт надає можливiсть виявлення всiх суттєвих вiдхилень вiд дiючих на момент перевiрки вимог дiючого законодавства.
В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перiодi, який перевiрявся, фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей.
У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань та власного капiталу, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
6. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
На дату складання аудиторського висновку аудитором не отримано всiх зовнiшнiх пiдтверджень щодо залишкiв дебiторської заборгованостi на 31.12.2014 р. Однак, на основi даних облiкових записiв та актiв звiряння розрахункiв складених Товариством, їх iдентифiковано та пiдтверджено шляхом виконання альтернативних аудиторських процедур.
Аудитор не спостерiгала за проведенням iнвентаризацiї активiв та зобов’язань на 31.12.2014 р., оскiльки укладення договору аудиту вiдбувалось пiсля 31.12.2014 р.
За результатами аудиту не встановлено iншої iнформацiї про дiї, що вiдбулися чи можуть вiдбутися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово- господарський стан Товариства i можуть призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.06.2006 року №3480-YI, зi змiнами та доповненнями. У ходi роботи ми пiдтверджуємо, що загальний порядок облiку активiв, зобов`язань, пасивiв, викладених у цьому висновку, вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв України.
7. Умовно-позитивна думка аудитора
Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан емiтента станом на 31 грудня 2014 року згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi, складенi та розкритi вiдповiдно вимогам законодавства України i прийнятої облiкової полiтики пiдприємства Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.
8. Примiтки до фiнансової звiтностi
8.1 Примiтки до Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2014 року
Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами признаються контрольованi товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. Згiдно з МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи" в статтi "Нематерiальнi активи" наводиться собiвартiсть або переоцiнена вартiсть нематерiальних активiв, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи облiковуються по iсторичнiй вартостi, з урахуванням необхiдних витрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повертаються. Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається зi всiх витрат на створення, виробництво та пiдготовку активу до використання. Наступнi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активiв майбутнiх економiчних переваг, якi перевищать його первiсно оцiнений рiвень ефективностi; цi затрати можливо достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу. Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки попередньо оцiненої ефективностi активу, вони признаються витратами перiоду. Змiна первiсної вартостi та параметрiв амортизацiї нематерiального активу допускається у випадку перегляду лiцензiйної угоди. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв виконується щомiсячно прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного використання. Строк корисного використання визначається при вводi в експлуатацiю. Станом на 31.12.2014 року нематерiальнi активи складають:
Первiсна вартiсть 694 тис. грн., накопичена амортизацiя 589 тис. грн. Залишкова вартiсть 105 тис.грн. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом кожного мiсяця. Статтi звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), в якi включено амортизацiю нематерiальних активiв: рядок 2050 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" в складi розподiлених загально-виробничих витрат, рядок 2130 "Адмiнiстративнi витрати", рядок 2150 "Витрати на збут". (Iнформацiю наведено згiдно вимог МСБО 38).
Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду iншим компанiям, або для адмiнiстративних цiлей; якi передбачається використовувати протягом бiльше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатнi приносити економiчнi вигоди в майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi.
В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду.
Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у вiдповiдностi до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати суттєво полiпшують продуктивнiсть основного засобу i збiльшують строк корисного використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 23878 тис. грн., на кiнець – 24659 тис.грн.
Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовується прямолiнiйний метод зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв. Накопичена амортизацiя на початок звiтного перiоду складає 16279 тис.грн., на кiнець – 17129 тис.грн.
Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" та складає на початок звiтного перiоду 5437 тис.грн., на кiнець – 5131 тис.грн. У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; iншi витрати, що безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною вартiстю є їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi в обмiн на подiбнi запаси, то первiсною вартiстю отриманих запасiв є балансова вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних запасiв буде справедлива вартiсть переданих запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду. Якщо запаси придбанi в обмiн на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня справедлива вартiсть. Оцiнка вибуття запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача i т.п.) в бухгалтерському облiку здiйснюється наступним чином: для запасiв, що не є взаємозамiнними, а також для товарiв чи послуг, виконаних та призначених для спецiальних проектiв, собiвартiсть запасiв визначається шляхом специфiчної iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат; для iнших категорiй запасiв собiвартiсть запасiв визначається методом "перший надiйшов - перший вибув" (ФIФО). На пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв).
Сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає наступнi статтi: «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги», що наводиться в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю та становить на початок звiтного перiоду 1668 тис.грн., на кiнець – 901 тис.грн., «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом» на початок звiтного року – 67 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду вiдсутня, «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на початок 2014 року становить 212 тис.грн., на кiнець – 237 тис.грн.
Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi (зi строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв, що пiддаються незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, чековi книжки i вклади по депозитах. Векселi, навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi овердрафти включаються у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття "Грошовi кошти та їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових високолiквiдних iнвестицiй, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiн вартостi, та наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi 5 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 1 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду, що включають у тому числi грошовi кошти в касi: 0 тис. грн. на початок та 0 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття - це основнi засоби Товариства, якi не використовуються у його господарськiй дiяльностi та можуть бути реалiзованi. Станом на початок року вартiсть таких необоротних активiв становила 11891 тис.грн, на кiнець року – 11447 тис.грн.
Згiдно концептуальної основи МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення статтi "Витрати майбутнiх перiодiв".
Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 7923 тис. грн. Капiтал у дооцiнках становить 19338 тис.грн. на початок та 19104 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду. Зменшення капiталу у дооцiнках вiдбулося за рахунок списання дооцiнок основних засобiв, якi вибули з балансу у 2014 роцi на покриття збиткiв.
Непокритий збиток на 01.01.2014р. становить 8061 тис.грн.; на 31.12.2014р. - 10751 тис.грн.
Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання вiдображаються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: їх оцiнка може бути достовiрно визначена; iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi їх погашення.
Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються.
Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостii за придбанi товари (послуги), короткостроковi кредити банкiв, а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та включає наступнi статтi: «Короткостроковi кредити банкiв» на початок звiтного перiоду – 1958 ти.грн., на кiнець – 2223 тис. грн. «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» на початок звiтного перiоду 3145 тис.грн., на кiнець – 2441 тис.грн., «Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом» на початок звiтного року – 261 тис.грн., на кiнець – 401 тис.грн., «Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування» на початок року – 218 тис.грн.; на кiнець року – 180 тис.грн., «Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi» на початок року – 476 тис.грн.; на кiнець року – 411 тис.грн. «Iншi поточнi зобов’язання» на початок 2014 року становить 1143 тис.грн., на кiнець – 2781 тис.грн.
Згiдно концептуальної основи МСФЗ у звiтi не повиннi наводитися данi про первiсну вартiсть та знос основних засобiв, про первiсну вартiсть та накопичену амортизацiю нематерiальних активiв та довгострокових бiологiчних активiв, про первiсну вартiсть та знос iнвестицiйної нерухомостi, про первiсну вартiсть та резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. Форма звiту №1 "Баланс" передбачає наведення вище зазначених даних, тому така iнформацiя розкрита емiтентом. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.
.
8.2 Примiтки до Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк
Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i доход вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18.
Дохiд вiд реалiзацiї у 2014 роцi склав 14663 тис. грн..
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї у 2014 роцi становила 13310 тис. грн., в тому числi (в тис. грн.)
Сировина та витратнi матерiали 6 766
Витрати на персонал 4 582
Амортизацiя 462
Iншi 1 500
Iншi операцiйнi доходи у 2014 роцi склали 2097 тис. грн., у тому числi (у тис.грн.)
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 2
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 25
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 422
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 1 007
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 121
Одержанi штрафи, пенi, неустойки 3
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 5
Iншi доходи операцiйної дiяльностi 512
Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять 3299 тис. грн., в тому числi: витрати на персонал - 2061 тис. грн., амортизацiя – 115 тис. грн., податки та збори – 459 тис. грн., iншi витрати – 664 тис. грн.
Витрати на збут за звiтний перiод становлять 780 тис. грн., в тому числi: витрати на персонал – 653 тис. грн., витрати на транспорт – 56 тис.грн., iншi витрати – 71 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати у 2014 роцi склали 1981 тис. грн., у тому числi (у тис.грн.)
Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв 112
Втрати вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 0
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 102
Втрати вiд зменшення корисностi запасiв 12
Визнанi штрафи, пенi, неустойки 156
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 1 599
Фiнансовi витрати за звiтний перiод становлять 451 тис.грн., що складаються iз вiдсоткiв за користування кредитами банкiв.
Iншi доходи у 2014 роцi склали 152 тис. грн., у тому числi доходи вiд оприбуткування запасiв вiд лiквiдацiї основних засобiв (металобрухту) – 132 тис.грн., iншi доходи – 20 тис.грн.
Iншi витрати за 2014 рiк становлять 15 тис.грн., що вiдображає собiвартiсть списаних необоротних активiв.
Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.
8.3 Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014 рiк
Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв. Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових коштiв можна отримати за допомогою розрахункiв та аналiтичних процедур суб'єкта господарювання або шляхом коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших статей у звiтi про сукупнi доходи щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi. Звiт про рух грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей.
Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом звiтного перiоду, розкривається у звiтi про рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона визнається як витрати у прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати на позики". Сплаченi вiдсотки й
отриманi вiдсотки та дивiденди, як правило, класифiкують для фiнансової установи як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Проте немає одностайної думки щодо класифiкацiї таких грошових потокiв для iнших суб'єктiв господарювання. Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди можна класифiкувати як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, оскiльки вони входять до визначення прибутку або збитку. Допустимою також є класифiкацiя сплачених вiдсоткiв та отриманих вiдсоткiв i дивiдендiв, вiдповiдно, як грошових потокiв вiд фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi, тому що вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв або доходами вiд iнвестицiї. Сплаченi дивiденди можна класифiкувати як рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi, оскiльки вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв. Допустимою також є класифiкацiя сплачених дивiдендiв як компонента грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi для полегшення оцiнки користувачами фiнансової звiтностi здатностi суб'єкта господарювання сплачувати дивiденди з грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi. Таким чином, така класифiкацiя не суперечить П(с)БО та не пiдлягає коригуванню у даному звiтi.
Грошовi кошти Товариства на 31.12.2014 р. складаються з коштiв в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi, що знаходяться в банку на поточних рахунках на початок року в сумi 5 тис. грн. у т. ч. у касi Товариства - 0 тис.грн., на кiнець року в сумi 1 тис. грн., у т. ч. у касi Товариства - 0 тис.грн Згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" у звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що приносить доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням.
Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, можуть бути класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Цi виплати охоплюють також тi, що пов'язанi з капiталiзованими витратами на розробки та будiвництво власними силами; надходження грошових коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв, а також iнших довгострокових активiв; виплати грошових коштiв для придбання власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж виплати за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); надходження грошових коштiв вiд продажу власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж надходження за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); аванси грошовими коштами та позики, наданi iншим сторонам (iншi, нiж аванси i позики, здiйсненi фiнансовою установою); надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв та позик (iнших, нiж аванси та позики фiнансової установи), наданих iншим сторонам; виплати грошових коштiв за ф'ючерсними i форвардними контрактами, опцiонами та контрактами "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або виплати класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть; та надходження грошових коштiв вiд ф'ючерсних i форвардних контрактiв, опцiонiв та контрактiв "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або надходження класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть.
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами. Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам для придбання або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов'язань, позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або довгострокових позик; виплати грошових коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарем для зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з фiнансовою орендою.
Залишок коштiв на кiнець року становить 1 тис. грн. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.
8.4 Примiтки до Звiту про власний капiтал за 2014 рiк
Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю: на 31.12.2014 року власний капiтал Товариства включає статутний капiтал - 7923 тис.грн., капiтал у дооцiнках в сумi 19104 тис.грн., резервний капiтал – 1485 тис.грн., непокритi збитки – 10751 тис.грн. Статутний капiтал ПАТ “Конвеєр” у 2014 роцi не змiнювався. Зареєстрований статутний капiтал становить 7923 тис.грн., який станом на 31.12.2014 р. внесено в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства подiлений на 792295 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн. Акцiонери товариства надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України. Привiлей чи обмежень, пов'язаних з акцiями, в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу, немає. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. Iнших суттєвих змiн у власному капiталi не вiдбулося.

9. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств», якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.
Станом на 31.12.2014 р. вартiсть чистих активiв товариства становить 17 761 тис.грн., що перевищує розмiр статутного капiталу, який зазначений в установчих документах товариства та зареєстрований в установленому порядку. Тому розмiр статутного капiталу не пiдлягає коригуванню.
Вiдповiдно до Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р.№435-IУ (частина третя ст.155 ЦКУ) кожне акцiонерне товариство по пiдсумках фiнансово-господарського року повинне порiвнювати розмiр свого статутного капiталу з вартiстю чистих активiв товариства. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов»язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Таким чином, акцiонерне товариство повинне постiйно контролювати спiввiдношення розмiру чистих активiв та статутного капiталу, особливо якщо у Балансi пiдприємства мають мiсце збитки або неоплачений капiтал.
Станом на 31.12.2014 р. чистi активи ПАТ “Конвеєр” складають:
Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду,
тис. грн..
1. АКТИВИ
1.1 Необоротнi активи 8 481
1.2 Оборотнi активи 6 270
1.3 Необоротнi активи,утримуванi для продажу 11 447
1.4 Усього активiв 26 198

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов’язання 0
2.2 Поточнi зобов’язання 8 437
2.3 Зобов’язання.пов»язанi з необоротними активами,утримуваними для продажу
0
2.4 Усього зобов’язань 8 437

3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.4 – рядок 2.4) 17 761
4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 7 923
4.1 Неоплачений капiтал 0
4.2 Вилучений капiтал 0
5. Вiдвернення (рядок 3 – рядок 4) 9 838
Таким чином, станом на 31.12.2014р. чистi активи ПАТ “Конвеєр” дорiвнюють 17 761 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу товариства на 9 838 тис. грн., тобто знаходяться у межах дiючого законодавства.
Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПАТ “Конвеєр” знаходиться у межах дiючого законодавства.
10. Виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення
товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо
ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Товариство у 2014 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.)
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.
11. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та iнвесторами.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України «Про акцiонернi товариства».
Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцiю виконує у Товариствi секретар Наглядової ради.
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.
Станом на 31.12.2014 року акцiями товариства володiли 5059 акцiонерiв.
Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ “Конвеєр» здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 7 Статуту, затвердженого 19.04.2011 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №20 вiд 19.04.2011 року).
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
Загальнi збори акцiонерiв,
Наглядова рада,
Правлiння,
Ревiзiйна комiсiя.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №20 вiд 19.04.2011 року).
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв у 2014 роцi не проводились. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ “Конвеєр”, вважає за необхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками ПАТ “Конвеєр” таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль.
Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ “Конвеєр”. Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок:
прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.
12. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ “Конвеєр” наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ “Конвеєр”, включає наступнi складовi:
стратегiя та мета ризик – менеджменту;
управлiння ризиками;
загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
джерела та механiзми контролю за ризиками;
аналiз ризикiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ “Конвеєр” визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Правлiння.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПАТ “Конвеєр” внаслiдок шахрайства.
13. Особливi подiї
Подiй, визначених п. 1 ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» № 3480-IV вiд 23.02.2006 р. iз змiнами та доповненнями, протягом 2014 року не вiдбувалось.
14. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 30.08.1995р.), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.02.2011р. №228/4 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016р.; сертифiкат аудитора Малюци Л.Г.: серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.№207/2 до 30.11.2014р.; реєстрацiйний № 3282; Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi згiдно рiшення Аудиторської палати України №257/4 вiд 27.09.2012р.
Мiсцезнаходження: 79058 Львiв, Замарстинiвська,83а.
Тел.0673102417.
Договiр № 06/04-15 вiд 06.04.2015 р.
Аудиторська перевiрка проводилась: з 06.04.2015р. по 29.04.2015р.

Аудитор (сертифiкат № 006085) Тяллєва Т.А.

Директор
ТзОВ Аудиторська фiрма
«Львiвський аудит» Малюца Л.Г.

29.04.2015р.

д\в

д\в

д\в


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

0

0

2

2013

0

0

3

2012

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д\в

Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/в

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

5

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтети не створенi.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради iншi комiтети не створенi.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Винагороду отримує тiльки Голова Наглядової ради.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4.00

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнших положень в Товариствi не прийнято.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

закiнчився термiн дiї договору

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/в

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

за ЄДРПОУ

05763754

Територія

 

за КОАТУУ

4610137500

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.22

Середня кількість працівників

194

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

79069, м.Львiв, вул. Шевченка, 317

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

123

105

0

первісна вартість

1001

661

694

0

накопичена амортизація

1002

538

589

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

7599

7530

0

первісна вартість

1011

23878

24659

0

знос

1012

16279

17129

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

884

846

0

первісна вартість

1016

1799

1786

0

знос

1017

915

940

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

8606

8481

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

5437

5131

0

Виробничі запаси

1101

2896

2749

0

Незавершене виробництво

1102

236

401

0

Готова продукція

1103

2305

1981

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1668

901

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

67

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

67

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

212

237

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

5

1

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

5

1

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

7389

6270

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

11891

11447

0

Баланс

1300

27886

26198

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

7923

7923

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

19338

19104

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1485

1485

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-8061

-10751

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

20685

17761

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

1958

2223

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

3145

2441

0

за розрахунками з бюджетом

1620

261

401

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

218

180

0

за розрахунками з оплати праці

1630

476

411

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1143

2781

0

Усього за розділом IІІ

1695

7201

8437

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

27886

26198

0

 

Примітки

д\в

Керівник

Колтун М.В.

Головний бухгалтер

Тершiвська Т.Р.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

за ЄДРПОУ

05763754

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

14663

12959

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 13310 )

( 12110 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


1353


849

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

2097

3420

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 3299 )

( 3453 )

Витрати на збут

2150

( 780 )

( 768 )

Інші операційні витрати

2180

( 1981 )

( 1802 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 2610 )

( 1754 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

152

1044

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 451 )

( 481 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 15 )

( 103 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 2924 )

( 1294 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 2924 )

( 1294 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-2924

-1294

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

12197

11243

Витрати на оплату праці

2505

5643

5381

Відрахування на соціальні заходи

2510

2127

2083

Амортизація

2515

802

789

Інші операційні витрати

2520

2603

2325

Разом

2550

23372

21821

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

792295

792295

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

792295

792295

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-3.68

-1.63

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-3.68

-1.63

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

д\в

Керівник

Колтун М. В.

Головний бухгалтер

Тершiвська Т.В.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

за ЄДРПОУ

05763754

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


24550


22529

Повернення податків і зборів

3005