Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Колтун М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05763754

4. Місцезнаходження

Львівська , -, 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317

5. Міжміський код, телефон та факс

(032) 291 37 89 (032) 291 18 35

6. Електронна поштова адреса

conveyer@mail.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2016

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень Цiннi папери України №72

 

20.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.conveyer.com.ua

в мережі Інтернет

20.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Товариство не володiє жодними лiцензiями.
Посада корпоративного секретаря не передбачена.
Послугами рейтингового агентства Товариство не користується
Осiб, якi володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй товариства - немає.
Загальнi збори акцiонерiв не скликались i не проводились.
Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались.
Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не приймалось.
Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались.
Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали
Особливої iнформацiї протягом звiтного перiоду не виникало.
Товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства
Випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.
Iпотечнi активи вiдсутнi.
Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Випуск сетифiкатiв ФОН не здiйснювався.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ №742592

3. Дата проведення державної реєстрації

12.08.1996

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

7922950.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

165

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.22 Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування

25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ АКБ «Львiв»

2) МФО банку

325268

3) поточний рахунок

2600237882

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ АКБ «Львiв»

5) МФО банку

325268

6) поточний рахунок

2600337882840


13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

СП ТзОВ "Трансистем-Львiв"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

19372750

4) місцезнаходження

79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317

5) опис

Частка у статутному капiталi станом на 31.12.2014р. - 49%.

1) найменування

ДПФ "Конвеєрсервiс"

2) організаційно-правова форма

160

3) код за ЄДРПОУ

22366701

4) місцезнаходження

79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317

5) опис

Частка у статутному капiталi станом на 31.12.2014р. - 100%

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ЗАТ "КОНВЕЄР"

05763754

79069Україна м. Львiв вул. Шевченка, 317

100.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колтун Мирослав Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 272459 07.10.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" - директор виробництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2014 3 роки

9) Опис

Скликання та проведення засiдань Правлiння, визначення порядку денного засiдань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв Голови Правлiння визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лисий Василь Богданович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 031197 24.10.1995 Дрогобицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" - перший заступник Голови Правлiння - директор з питань розвитку

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2014 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Виконання обов"язкiв Голови Правлiння на час його вiдсутностi. Повноваження визначаються статутом товариства . Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грибачов Василь Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 844195 18.06.1998 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", директор з маркетингу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2014 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння з експлуатацiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онуфрович Володимир Матвiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 531244 02.11.2000 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Середня технiчна

6) стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" начальник ремонтно-експлуатацiйного управлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2014 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тершiвська Тетяна Романiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 850528 29.06.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПП "Бiосат"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2014 3 роки

9) Опис

Забезпечення органiзацiї та контроль за веденням бухгалтерського облiку Товариства вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", подання оперативної iнформацiї про фiнансовий стан Товариства, складання та подання у встановленi термiни передбаченої законодавством звiтностi. Участь у засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються Статутом Товариства. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Денис Андрiй Ярославович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 346070 04.02.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Холдингова компанiя "Доброта", заступник директора з економiки та фiнансiв

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Органiзацiя роботи Наглядової ради Товариства, скликання засiдань Наглядової ради та головування на них, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства. Не надав згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Представник члена Наглядової ради ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта". Обiймає посаду директора ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта" (код за ЄДРПОУ 23967437, Львiвська обл., м.Дрогобич, вул.Гайдамацька, 7/1).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сметана Роман Йосипович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 059198 22.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1943

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВО "Конвеєр", начальник бюро цiнних паперiв та реалiзацiї товарно-матерiальних цiнностей

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ванчосович Iгор Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 711146 12.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", начальник управлiння економiчногоаналiзу i цiноутворення

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської Проведення засiдань Ревiзiйної комiсiї, складання плану перевiрок, Органiзацiя проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдготовка висновку за результатами фiнансового року на Загальнi збори акцiонерiв, вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ДП "Монолiт"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 22354141 -

4) рік народження**

0

5) освіта**

-

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувало.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ДП "Автоцентр"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 30084205 -

4) рік народження**

0

5) освіта**

-

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувало.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шупер Iван Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 218954 22.07.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Середньо-технiчна

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДПФ "Конвеєрсервiс", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богдан Ольга Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 406705 08.04.1997 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", iнженер з органiзацiї i нормування працi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдготовка висновку за результатами фiнансового року на Загальнi збори акцiонерiв, вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хомишин Софiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КС 579282 28.08.2008 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", провiдний iнженер з програмного супроводу пiдготовки виробництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2011 до переобрання

9) Опис

Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдготовка висновку за результатами фiнансового року на Загальнi збори акцiонерiв, вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Колтун Мирослав Володимирович

КВ 272459 07.10.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Перший заступник Голови правлiння

Лисий Василь Богданович

КА 031197 24.10.1995 Дрогобицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

38163

4.81700000000

38163

0

0

0

Заступник Голови Правлiння

Грибачов Василь Васильович

КА 844195 18.06.1998 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Заступник Голови Правлiння з експлуатацiї

Онуфрович Володимир Матвiйович

КВ 531244 02.11.2000 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Тершiвська Тетяна Романiвна

КА 850528 29.06.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Денис Андрiй Ярославович

КА 346070 04.02.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй областi

12

0.00200000000

12

0

0

0

Член Наглядової ради

Сметана Роман Йосипович

КВ 059198 22.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

625

0.07900000000

625

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Ванчосович Iгор Васильович

КА 711146 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

543

0.06900000000

543

0

0

0

Член Наглядової ради

ДП "Монолiт"

- 22354141 -

78684

9.93100000000

78684

0

0

0

Член Наглядової ради

ДП "Автоцентр"

- 30084205 -

77390

9.76800000000

77390

0

0

0

Член Наглядової ради

Шупер Iван Михайлович

КВ 218954 22.07.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

168

0.02100000000

168

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Богдан Ольга Iванiвна

КА 406705 08.04.1997 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

16

0.00200000000

16

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Хомишин Софiя Iванiвна

КВ 365193 01.02.2000 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

180

0.023

180

0

0

0

Усього

195781

24.7106

195781

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПрАТ "Українська страхова компанiя "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25250904

Місцезнаходження

04050 Україна Київська - м. Київ вул. Глибочицька, 44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

код страховика 015

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.05.2007

Міжміський код та телефон

(044) 207-72-72

Факс

(044) 207-72-72

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi страхування

Опис

обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Балтiк Фiнанс Груп"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36797165

Місцезнаходження

79012 Україна Львівська - Львiв вул. Сахарова, 42

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263313

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

032 294 95 06

Факс

032 294 88 08

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

обслуговує згiдно договору

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ - Київ Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв , що були зареєстрованi рiшенням НКЦПФР №2092 вiд 01.10.2013р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23273456

Місцезнаходження

79058 Україна Львівська - м. Львiв Замарстинiвська ,83а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1287

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

0673102417

Факс

-

Вид діяльності

аудиторська

Опис

ТзОВ АУ «Львiвський аудит» затверджене зовнiшнiм аудитором товариства

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТзОВ "Росан-Довiра-Реєстратор"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

22362711

Місцезнаходження

79035 Україна Львівська - Львiв Пасiчна, 135

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

032 240-51-81

Факс

032 240-51-81

Вид діяльності

консультацiйна

Опис

Iнформацiйно-консультацiйнi послуги

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Захiдна фiлiя ПрАТ"Українська пожежно-страхова компанiя"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

22340587

Місцезнаходження

79000 Україна Львівська - Львiв Пекарська, 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(032) 242-47-77

Факс

(032) 242-46-47

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi страхування

Опис

Обов'язкове страхування членiв добровiльних пожежних дружин, добровiльне страхування майна

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ"ХДI страхування"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

22868348

Місцезнаходження

03150 Україна м. Київ - Київ . Червоноармiйська, 102

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 247-44-77

Факс

(044) 529-08-94

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi страхування

Опис

страхування нерухомого майна

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.02.2000

49/1/00

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000174551

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10.000

792295

7922950.00

100.00

Опис

Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 10.04.2013р. 17.09.2013р. реєстр ПАТ "Конвеєр" було прийнято зберiгачем ТзОВ "Балтiк Фiнан Груп" - акт приймання-передачi реєстру власникiв було пiдписано мiж ТзОВ "Росан-Довiра-Реєстратор", ТзОВ "Балтiк Фiнанс Груп" та ПАТ "Конвеєр". Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було.

 


XI. Опис бізнесу

1944р. за наказом Головвоєнбуду СРСР на базi декiлькох кустарних майстерень створено Львiвський вiйськово-механiчний завод № 7 (ремонт вiйськової технiки, виробництво товарiв широкого вжитку);
1949р. - Львiвський механiчний завод № 7 переiменовано на Завод засобiв механiзацiї та автоматизацiї. (Пiдстава: Постанова Ради Мiнiстрiв вiд 10.04.1949р.)
1964р. - Львiвський завод засобiв механiзацiї та автоматизацiї переiменовано на Львiвський конвеєробудiвельний завод (Постанова Львiвського СНХ вiд 12.10.1964р. за № 519.)
1976р. - Львiвський конвеєробудiвельний завод переiменовано на Львiвське виробниче об’єнання "Конвеєр" (Постанова Ради Мiнiстрiв № 701 вiд 26.08.1976р.)
1990р. трудовим колективом ВО «Конвеєр» створено Орендно-акцiонерну фiрму "Конвеєр" - перше в СРСР акцiонерне товариство, вiдповiдно до договору №1 про вiдносини мiж ВО "Конвеєр" i Мiнiстерством важкого, енергетичного i транспортного машинобудування СРСР вiд 29.12.1988р.(Рiшення конференцiї трудового колективу. Протокол №2 вiд 25.07.1990р.)
Орендно-акцiонерна фiрма «Конвеєр» набула право власностi на майно ВО "Конвеєр" згiдно з договiром купiвлi-продажу цiлiсного майнового комплексу мiж ФДМУ та ОАФ "Конвеєр" вiд 29.10.1993р., № 198-КП/i.
1995р. - Орендно-акцiонерна фiрма "Конвеєр" реорганiзована на Закрите акцiонерне Товариство "Конвеєр" (Пiдстава: Рiшення Загальних зборiв, Протокол вiд 25.01.1995р.)
1996р. - Закрите акцiонерне Товариство "Конвеєр" перетворене на Вiдкрите акцiонерне Товариство "Конвеєр". (Пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №4, 06.03.1996р.) ВАТ "Конвеєр" зареєстроване Реєстрацiйною палатою Львiвської мiської ради народних депутатiв 12.08.1996р., номер запису 11445 з кiлькiстю - 7226 акцiонерiв, якi мали у власностi 100% статутного фонду, що складає 792295 iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. на загальну суму 7922950 грн.
2011р. - Вiдкрите акцiонерне Товариство "Конвеєр" переiменовано на Публiчне акцiонерне Товариство "Конвеєр". (Пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №20 вiд 19.04.2011р.)

 

Органiзацiйна структура ПАТ "Конвеєр" включає наступнi пiдроздiли: виробництво, в т.ч. планово-диспетчерське бюро, заготiвельна, механiчна, складська, металоконструкцiй та iнструментально-експериментальна дiльницi; технiчний вiддiл, в т.ч. конструкторське та технологiчне бюро, служба головного метролога та вiддiл супроводу iнформацiйних систем; ремонтно-експлуатацiйна служба, в т.ч. служба головного механiка та головного електрика, непромислова група, медпункт, контец; вiддiл маркетингу i збуту, в т.ч. комерцiйний вiддiл, вiддiл перспективних виробiв i замовлень; бухгалтерiя; економiчний вiддiл; канцелярiя; служба економiчної безпеки; вiддiл технiчного контролю; вiддiл кадрiв; вiддiл охорони працi, технiки безпеки та цивiльної оборони. У ПАТ "Конвеєр" є дочiрнє пiдприємство ДПФ "Конвеєрсервiс", господарська дiяльнiсть якого тимчасово призупинена.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 157 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом -8 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 7 осiб, фонд оплати працi усiх працiвнкiв 6359,7 тис.грн. Розмiр фонду оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 856,2 тис.грн. в результатi пiдвищення заробiтної плати.

 

Не належить.

 

Не проводилась.

 

Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Свою облiкову полiтику пiдприємство формує, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi тодi, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
- фiнансовий актив, доступний для продажу;
- iнвестицiї, утримуванi до погашення;
- дебiторська заборгованiсть
- фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амотризованою вартiстю – кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi пiдприємства та на рахунках у банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй.
Пiсля первiсного визнання, якщо є об’єктивна iнформацiя, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки. Фактори, якi пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивна iнформацiя про наявнiсть збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi в строк, лiквiднiсть та платоспроможнiсть платника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, наприклад, збiльшення кiлькостi прострочених платежiв, негативнi економiчнi умови в галузi або в регiонi.
Сума збиткiв визначається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визначається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнанасовi активи, утримуванi до погашення
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, пiдприємство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання пiдприємство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення., якщо вони є.
Фiнансовi зобов’язання
Кредити банкiв
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї.У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотка, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Основнi засоби
Пiдприємство визнає матерiальний актив як об’єкт основних засобiв, якщо вiн утримується з метою використання його у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) якого бiльше одного року та вартiсть якого бiльше 1000 грн.
Первiсно пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Керiвництво вирiшило застосувати iсторичну собiвартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом з врахуванням термiну корисного використання кожного окремого об’єкта основних засобiв.
Нарахування амортизацiю активу починається, коли вiн стає придатним до використання, i припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують, як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з врахуванням термiну корисного використання кожного окремого об’єкта нематерiальних активiв.
Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату пiдприємство оцiнює, чи є ознаки того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо вона менша його балансової вартостi. Таке зменшення визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя необоротних активiв коригується у майбутнiх перiодах з метою розподiлу переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання для виробництва продукцiї, у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкта нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi собiвартостi.
Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються у бухгалтерському облiку за найменшою з двох вартостей: балансовою, або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на операцiї, пов’язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому коригуваннi вартостi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у прибутках чи збитках.
Оренда
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифiкуються як операцiйна оренда.
Оренднi платежi за угодами про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за такими угодами визнається на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються пiдприємством як витрати.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибутоук являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається, як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню щодо оподатковуваного прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань та чявляє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням ймовiрностi у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату балансу i зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй, щоб використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися у перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або доходи та включає в прибуток або збиток звiтного перiоду, крiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй чи подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу.
Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки в капiталi, якщо податок залежить вiд статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну чи конструктивну) внаслiдок минулої подiї, i iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, якi втiлюють в собi економiчну вигоду, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
Пенсiйнi зобов’язання
Вiдповiдно до українського законодавства пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому була зароблена вiдповiдна заробiтна плата та наданi працiвниками послуги. Крiм того пiдприємство має зобов’язання перед Державним пенсiйним фондом по вiдшкодуванню пiльгових пенсiй призначених особам, якi мали шкiливi умови працi на пiдприємствi, до досягнення ними пенсiйного вiку. Пiдприємство визнає такi зобов’язання в перiодi нарахування. Пiдприємство не має недержавної пенсiйної програми.
Доходи i витрати
Доходи i витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що i вiдповiднi доходи.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї з iноземною валютою облiковуються i україгнських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiї.
Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату здiйснення операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi.
Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
Умовнi зобов’язання
Пiдприємство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.
Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.

 

Продукцiя, яка виготовляється, призначена для подальшого використання у виробничому процесi i визначається цiлком обумовленими потребами, що гарантує її збут. Конкуренцiя в галузi помiрна. Частка на ринку обладнання, яке випускається пiдприємством, за даними власних маркетингових дослiджень, в загальному становить до 60%, зокрема: 100% по вантажонесучих конвеєрах, 30% по стрiчкових конвеєрах, 40-50% по ланцюгах до конвеєрiв по Українi. По деяких видах продукцiї, а саме: обладнання пiдвiсних конвеєрiв, мiшконавантажувальнi машини та хiмприводи, конкуренцiя на внутрiшньому ринку вiдсутня.
Збут продукцiї вiдбувається через прямi поставки споживачевi - це є найбiльш характерним для товарiв промислового призначення. В цьому випадку є можливiсть прямого спiлкування зi споживачем. Регiональнi ринки збуту - захiдна, центральна та пiвденна частини України, Бiлорусiя, Грузiя, Молдова, Нiмеччина. Планується розширення ринкiв збуту на схiд України через адаптацiю полiтики цiноутворення до умов ринку.
Основними покупцями продукцiї ПАТ "Конвеєр" у звiтному перiодi були ПАТ "Карлiвський машинобудiвний завод", м.Карлiвка Полтавської обл.; ТОВ «Завод елеваторного обладнання», с.Красносiлка Одеської обл., ПАТ «Бердичiвський машинобудiвний завод "Прогрес", м.Бердичiв Житомирської обл.; СГ ТзОВ "ТЕРРА" смт.Пiдволочиськ Тернопiльської обл.; ТОВ "Техно-Инвест" м.Черкаси; ТзОВ "Р.В.Метал-Сервiс",м.Рiвне; ПАТ "Запорiжвогнетрив", м.Запорiжжя; ПАТ "Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь" м.Запорiжжя; ПАТ "Волинь-Цемент" м.Здолбунiв Рiвненської обл.; ТОВ "Вiнницький комбiнат хлiбопродуктiв №2", смт.Десна Вiнницької обл.; ТОВ "АГРО ЕЛ-СТРОЙ" с.Попiвка Полтавської обл. Основнi види продукцiїї: конвеєри пiдвiснi вантажонесучi; конвеєри пiдвiснi штовхаючi; манiпулятори (машини) для завантаження та розвантаження тарно-штучних вантажiв МПМА; редуктори в асортиментi; мотор-барабани; стрiчковi, скребковi конвеєри та запчастини до них; ланцюги;металоконструкцiї; послуги з обробки металу. Область застосування - практично всi галузi народного господарства, а саме важке машинобудування, видобувна, легка, хiмiчна, харчова промисловостi. Привабливiсть для клiєнтiв та переваги: продукцiя проста в експлуатацiї i довговiчна в роботi. Новими виробами останнiх рокiв є: пластинчатi ланцюги, спецланцюги, трубнi, стрiчковi та скребковi конвеєри, металева спецтара, металоконструкцiї сонячних батарей. Продукцiя ПАТ "Конвеєр" не пiдлягає обов’язковiй сертифiкацiї. Поставка готової продукцiї проводиться згiдно вимог контракту в дерев’яних або металевих ящиках, на пiддонах або в спецiальнiй упаковцi. Гарантiї на продукцiю вiд 12 до 18 мiсяцiв. Сервiс - шефмонтаж. Утилiзацiя продукцiї ПАТ "Конвеєр" не вимагає спецiальних умов та технологiй. Серед перспективних завдань розвитку пiдприємства є скорочення витрат, зменшення енергоємкостi виробiв, впровадження прогресивної технологiї в заготiвельному i механо-обробному виробництвi, пошук нових видiв продукцiї та замовникiв, пiдвищення якостi продукцiї.
Впроваджена система управлiння якiстю IСО 2001-2008.
Основними постачальниками сировини та матерiалiв є вiтчизнянi пiдприємства, а саме: ЛФ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДiНГ ТРЕЙД" , м.Київ; ТзОВ "Сорбiт-Метал", м.Днiпропетровськ; ТОВ "Такт", м.Днiпропетровськ; ПАТ "Львiвобленерго", м.Львiв, ПАТ "Українська гiрничо-металургiйна компанiя", м.Київ, ТОВ "Укрпрокатснаб", м.Київ; ТОВ ТВФ "Гетьман", м.Днiпропетровськ; ТОВ "Хiмпромгурт", м.Львiв. Вибiр постачальникiв матерiалiв i комплектуючих обгрунтовується перевагами у спiввiдношеннi "цiна" - "якiсть" та термiнами поставки i оплати. Постiйно вiдбувається пошук нових постачальникiв з вигiднiшими умовами поставки та цiновими пропозицiями. Важливим показником вибору постачальникiв є встановленi довготермiновi надiйнi стосунки, високi вимоги до якостi продукцiї, стабiльнiсть взаємовiдносин.

 

Придбання: 2011р.- 298,6 тис.грн.; 2012р.- 173,3 тис.грн., 2013р. – 353,2 тис.грн., 2014р.- 76,8 тис.грн. Значних iнвестицiй в придбання активiв у 2014р.та у 2015р.не було.
Вiдчуження: 2011р.- 695,6 тис.грн.; 2012р. – 1077,0 тис.грн., 2013р. – 1963,5 тис.грн., 2014р. – 354,0 тис.грн., 2015р. – 5187 тис.грн. Пiдприємство веде активний пошук покупцiв необортних активiв, якi не використовуються в господарськiй дiяльностi, а саме, об’єктiв нерухомостi та обладнання, утримуваних для продажу, балансова вартiсть яких на кiнець звiтного перiоду становить 5525 тис.грн.

 

не було.

 

Основнi засоби пiдприємства знаходяться за адресою: м.Львiв, вул.Шевченка, 317. Балансова вартiсть основних засобiв пiдприємства становить 9862 тис.грн. ПАТ "Конвеєр" орендує транспортнi засоби в кiлькостi 2 од., та здає в оренду частину об'єктiв нерухомостi. Балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 411 тис.грн. В iпотецi знаходилися обє'кт нерухомостi, балансовою вартiстю 1963 тис.грн.
Пiдприємство має необхiдне обладнання для виконання всiх видiв робiт по механiчнiй обробцi металу, а саме: для заготiвельних, механообробних, штампувальних, зварювальних робiт, для термообробки, лако-фарбового покриття, гальванiчного цинкування.
Пiдприємство має стенди та контрольно-вимiрювальний iнструмент для забезпечення перевiрки якостi продукцiї. Виробничi потужностi пiдприємства, склади матерiалiв та готової продукцiї розташованi у головному корпусi. Всi виробничi примiщення обладнанi пiдiймально-транспортною технiкою. ПАТ "Конвеєр" має розвинену енергетичну i iнженерну iнфраструктуру, забезпечене транспортом та зв'язком. Iнженерними заходами забезпечено вмiст шкiдливих речовин в межах встановлених норм та гранично допустимих концентрацiй.
Вiк обладнання в середньому 20-30 рокiв. Рiвень використання потужностей орiєнтовно 60%.

 

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть ПАТ "Конвеєр" є недостатнiй об'єм замовлень у зв'язку iз загальним станом промисловостi в Українi, низький технологiчний рiвень пiдприємства, низька квалiфiкацiя основних виробничих працiвникiв, значне пiдвищення цiн на металопрокат.

 

Штрафнi санкцiї та пеня по внесках в Пенсiйний фонд України 52 тис.грн., по ПДВ – 139 тис.грн., по земельному податку - 74 тис.грн., ПДФО - 5 тис.грн.

 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi за даними фiнансової звiтностi становить 1,9, що в межах теоретично обгрунтованого значення. Пiдприємство очiкує протягом наступного року зменшення кредиторської заборгованостi перед покупцями за рахунок виконання пiдприємством своїх зобов’язань в рахунок отриманої у минулому перiодi попередньої оплати за готову продукцiю та надходжень вiд продажу необоротних активiв, що ще покращить показники лiквiдностi. Наявнiсть власного оборотного капiталу, що визначається, як рiзниця власного капiталу пiдприємства та суми необоротних активiв, за даними фiнансової звiтностi становить 5856 тис.грн.; загальна величина капiталу для формування запасiв i затрат, що визначається, як сума власного оборотного та короткотстроково залученого капiталу, за даними фiнансової звiтностi становить 6545 тис.грн. Значення даних показникiв харктеризує абсолютну фiнансову стiйкiсть пiдприємств.

 

На кiнець звiтного перiоду загальна вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) становить 2401 тис.грн., виконання цих контрактiв очiкується у 1 кварталi 2016р., очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв – 200 тис.грн.

 

1. Збiльшення обсягiв виробництва за рахунок розширення номенклатури продукцiї.
2. Проведення реконструкцiї виробничих примiщень, модернiзацiї та вiдновлення наявного обладнання, придбання сучасного обладнання.
3. Полiпшення фiнансового стану за рахунок пошуку замовникiв на серiйну продукцiю, розширення ринкiв збуту.
4. Впровадження енергозберiгаючих технологiй.

 

1. Розробка конструкторської документацiї на виготовлення вантажних ланцюгiв.
2. Впровадження технологiї виготовлення побутових твердопаливних котлiв.

 

ПАТ "Конвеєр" витупає вiдповiдачем у справах за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України у Залiзничному районi м.Львова про стягнення заборгованостi по пiльгових пенсiях станом на 31.12.2015 р.та пiсля 31.12.2015 р: № 813/229/14 за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м. Львова до ПАТ «Конвеєр» про стягнення заборгованостi в сумi 167967,48 грн.; перебувала на виконаннi Шевченкiвської ДВС, заборгованiсть погашена 30.11.2015р.; №813/2875/13-а завершена за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м. Львова до ПАТ «Конвеєр» про стягнення заборгованостi в сумi 263814,57 грн.; перебувала на виконаннi Шевченкiвської ДВС, заборгованiсть погашена 28.05.2015р.; №813/7480/14 за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м. Львова до ПАТ «Конвеєр» про стягнення заборгованостi в сумi 156473,87 грн.; перебуває на виконаннi Шевченкiвської ДВС (вiдстрочена до 07.03.2016р., оскаржується у Львiвському адмiнiстративному апеляцiйному судi, подана заява про розстрочення виконання судового рiшення); № 813/7916/14 завершена за позовом ПАТ «Конвеєр» до Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м. Львова (ухвала про вiдмову у вiдкриттi касацiйного провадження); № 813/ 1889 завершена за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м. Львова до ПАТ «Конвеєр» про стягнення заборгованостi в сумi 80192,84 грн. перебувала на виконаннi Шевченкiвської ДВС (ухвала про вiдмову у розстрочення виконання судового рiшення), заборгованiсть погашена 26.02.2016р.; № 813/1372/15 завершена за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м. Львова до ПАТ «Конвеєр» про стягнення заборгованостi в сумi 264049,53 грн.; ухвала апеляцiйного суду про залишення апеляцiйної скарги без розгляду; № 813/7234/14 за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м. Львова до ПАТ «Конвеєр» про стягнення заборгованостi в сумi 156518,40 грн.; перебуває на виконаннi Шевченкiвської ДВС (ухвала про розстрочення виконання рiшення суду до 01.05.2016р.; станом на 10.03.2016р. погашена заборгованiсть в сумi 104345,60 грн.); № 813/4045/14 за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м. Львова до ПАТ «Конвеєр» про стягнення заборгованостi в сумi 458649,24грн.; перебуває на виконаннi Шевченкiвської ДВС (оскаржується у Львiвському адмiнiстративному апеляцiйному судi, ухвала про вiдстрочення виконання судового рiшення до 14.09.2016р.); № 2а-8774/12/1370 за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м.Львова до ПАТ «Конвеєр» про стягнення заборгованостi в сумi 209533,20 грн.; перебуває у Львiвському апеляцiйному адмiнiстративному судi (вiдкрито апеляцiйне провадження); № 813/5975/14 за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м. Львова до ПАТ «Конвеєр» про стягнення заборгованостi в сумi 484352,99 грн.;перебуває на виконаннi Шевченкiвської ДВС (ухвала про вiдстрочення виконання судового рiшення до 03.12.2016р.); № 813/3261/15 за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м. Львова до ПАТ «Конвеєр» про стягнення заборгованостi в сумi 147029,12 грн.; перебуває на виконаннi Шевченкiвської ДВС (призначено до судового розгляду заяву про вiдстрочення); № 2а-5090/12/1370 за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м. Львова до ПАТ «Конвеєр» про стягнення заборгованостi в сумi 111715,77грн.; перебуває на виконаннi Шевченкiвської ДВС (ухвала про вiдстрочення виконання судового рiшення до 22.07.2016р.); №813/4809/15 за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м. Львова до ПАТ «Конвеєр» про стягнення заборгованостi в сумi 150694,30 грн.; перебуває у Львiвському апеляцiйному адмiнiстративному судi (вiдкрито апеляцiйне провадження); № 813/3875/15 завершена за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м. Львова до ПАТ «Конвеєр» про стягнення заборгованостi в сумi 70083,37 грн. (ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду про залишення апеляцiйної скарги ПАТ Конвеєр заяви без задоволення); заборгованiсть погашена 26.02.2016р.; № 813/6727/13-а за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м. Львова до ПАТ «Конвеєр» про стягнення заборгованостi в сумi 175028,86 грн.; перебуває на виконаннi Шевченкiвської ДВС (ухвала про вiдстрочення виконання судового рiшення до 23.03.2016р.); № 813/535/16 за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Залiзничному р-нi м. Львова до ПАТ «Конвеєр» про стягнення заборгованостi; повернуто Позивачу. Товариство не має рiшень судових спорiв, що завершенi до дати балансу, але не вiдображенi в бухгалтерському облiку.

 

Iстотна iнформацiя для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi пiдприємства пiсля дати складання фiнансової звiтностi за 2015 рiк вiдсутня


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

7507

9782

107

80

7614

9862

будівлі та споруди

6364

8263

0.000

0.000

6364

8263

машини та обладнання

1062

1199

0.000

0.000

1062

1199

транспортні засоби

42

214

107

80

149

294

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

39

106

0.000

0.000

39

106

2. Невиробничого призначення:

12293

5936

0.000

0.000

12293

5936

будівлі та споруди

10588

5163

0.000

0.000

10588

5163

машини та обладнання

828

333

0

0

828

333

транспортні засоби

13

11

0.000

0.000

13

11

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

846

411

0

0

846

411

інші

18

18

0.000

0.000

18

18

Усього

19800

15718

107

80

19907

15798

Опис

Будiвлi i соруди: первiсна вартiсть 30318 тис.грн., сума нарахованого зносу 16481тис.грн., ступiнь зносу 54,4%, з них: використовуються в господарськiй дiяльностi: первiсна вартiсть 19184тис.грн., сума нарахованого зносу 10921 тис.грн., ступiнь зносу 56,9 %, iнвестицiйна нерухомiсть:первiсна вартiсть 1088 тис.грн., сума нарахованого зносу 677 тис.грн., ступiнь зносу 62,2%, нерухомiсть, утримувана для продажу: первiсна вартiсть 10045 тис.грн., сума нарахованого зносу 4882тис.грн., ступiнь зносу 48,6%; балансова вартiсть нерухомостi, оформленої в iпотеку 1963 тис.грн.
Машини та обладнання: первiсна вартiсть 12156 тис.грн., сума нарахованого зносу 10633 тис.грн., ступiнь зносу 87,5%, з них: використовуються у виробничiй дiяльностi пiдприємства: первiсна вартiсть 9890 тис.грн.,сума нарахованого зносу 8691 тис.грн., ступiнь зносу 87,8%, переданi в оперативну оренду: первiсна вартiсть 70 тис.грн., сума нарахованого зносу 70 тис.грн., ступiнь зносу 100%, утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 2275 тис.грн., сума нарахованого зносу 1942 тис.грн., ступiнь зносу 85,4%.
Транспортнi засоби - первiсна вартiсть 461 тис.грн., сума нарахованого зносу 156 тис.грн., ступiнь зносу 33,8%, з них: власнi, якi використовуються у виробничiй дiяльностi пiдприємства: первiсна вартiсть 315 тис.грн., сума нарахованого зносу 101 тис.грн., ступiнь зносу 32,6%, з яких отриманi в лiзинг, якi використовуються у виробничiй дiяльностi пiдприємства: первiсна вартiсть 134 тис.грн., сума нарахованого зносу 54 тис.грн., ступiнь зносу 40,3%, утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 12 тис.грн., сума нарахованого зносу 1 тис.грн., ступiнь зносу 8,3%.
Iншi основнi засоби - первiсна вартiсть 896 тис.грн., сума нарахованого зносу 763 тис.грн., ступiнь зносу 85,2%, з них: використовуються у господарськiй дiяльностi пiдприємства 729 тис.грн., сума нарахованого зносу 624 тис.грн., ступiнь зносу 81,8%, утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 167 тис.грн., сума нарахованого зносу 139 тис.грн., ступiнь зносу 83,2%.
Iнших обмежень щодо використання майна, крiм iпотеки, немає. Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась. Умови використання основних засобiв нормальнi. Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО7 iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв. Термiн корисного використання встановлювався для кожного конкретного об'єкта основних засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

17570

17683

Статутний капітал (тис. грн.)

7923.000

7923.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

7923.000

7923.000

Опис

Чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна товариства, вiльного вiд боргових зобов'язань. Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

689.000

X

X

у тому числі:

 

овердрафт

19.06.2015

606

25.0

18.06.2016

фiнансовий лiзинг

26.11.2013

83

0.0

20.11.2018

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

280

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.00

X

X

Інші зобов'язання

X

6822

X

X

Усього зобов'язань

X

7791

X

X

Опис:

Податковi зобов’язання включають поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, яка пiдлягає сплатi у 2016р.
Iншi зобов’язання включають довгостроковi забезпечення вiдпусток 553 тис.грн., поточну кредиторську заборгованiсть: за товари, роботи, послуги 2901 тис.грн., за розрахунками зi страхування в сумi 225 тис.грн, за розрахунками з оплати працi в сумi 480 тис.грн., iншi поточнi зобовязання в сумi 2663 тис.грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23273456

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1287 14.04.2014

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23273456

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1287 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а, Свiдоцтво № 1287

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства “Конвеєр»”
станом на 31.12.2015 року

м.Львiв 19 квiтня 2016 р.

Власники цiнних паперiв, керiвництво ПАТ “Конвеєр»
Аудиторський висновок подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутних послуг (далi – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Необхiднiсть проведення цих робiт та наявнiсть аудиторського висновку обумовлена Законом України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» № 448/96-ВР вiд 30 жовтня 1996р. зi змiнами та доповненнями, Законом України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006р. № 3480-IV.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Конвеєр», фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.

1.Основнi вiдомостi про акцiонерне Товариство
Найменування емiтента Публiчне акцiонерне товариство “Конвеєр”
Код ЄДРПОУ 05763754
Дата державної реєстрацiї 12.08.1996р.
Юридична адреса 79069 м.Львiв, вул. Шевченка, 317
Розрахунковi рахунки № 2600237882
МФО 325268
Назви банку ПАТ АКБ “Львiв» м.Львова
Дата внесення останнiх змiн до статуту 20.09.2011р. №1 415 105 0007 008167
Основнi види дiяльностi за КВЕД виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування.
Статутний капiтал 7 922 950 грн.
Кiлькiсть простих iменних акцiй 792 295 шт.
Номiнальна вартiсть акцiй 10 грн.
Кiлькiсть акцiонерiв 4873
В т.ч. юридичнi особи 3, володiють 29,363% акцiй
фiзичнi особи 4873, володiють 70,637 % акцiй
Кiлькiсть акцiонерiв, що володiють 10% та бiльше юридичнi особи - 1
фiзичнi особи –0
Отриманi лiцензiї немає
Керiвник Голова Правлiння
Колтун Мирослав Володимирович
Головний бухгалтер Тершiвська Тетяна Романiвна
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2015р. 157
2.Опис аудиторської перевiрки
При проведеннi перевiрки аудитори керувалися Законами та наступними правовими та нормативними актами України:
- «Про цiннi папери i фондовий ринок» вiд 23.02.2006 року № 3480- IV зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ № 3480);
- «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996 року
№ 448/96 ВР зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ 448/96);
- «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-VI зi змiнами та доповненнями (надалi – ЗУ № 514);
- «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 року зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ № 3125);
- Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - (надалi МСФЗ);
- iншими нормативно - правовими актами, якi регламентують вiдносини, що виникають у сферi здiйснення операцiй з цiнними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.
Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства, складену за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, а саме:
- баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2015 року;
- звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк;
- звiт про власний капiтал за 2015 рiк.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2015 фiнансовий рiк є рiчною фiнансовою звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк вiдповiдно до МСФЗ.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за вчинення правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, не перевищує 15 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту».
4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданих для перевiрки фiнансових звiтiв та iнших документiв товариства на пiдставi аудиторської перевiрки за результатами операцiй з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.
Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Отриманi аудиторськi докази забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки.
Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».


5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700,705
Аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових записах, що є основою фiнансової звiтностi. Облiковi записи складалися з записiв у первинних документах та записiв системи електронного переведення платежiв та журнальних проводок, а також записiв, таких як вiдомостi облiку доходiв, розподiлу витрат та обчислення, звiряння i розкриття iнформацiї. Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
Аудитором визначена прийнятнiсть концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка застосована при складаннi фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена управлiнським персоналом вiдповiдно до конкретної концептуальної основи фiнансової звiтностi i яка охоплює мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), а також правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-ХIY. Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог МСФЗ визначило облiкову полiтику та подання фiнансової звiтностi. Впродовж звiтного року Товариство вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику. У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не було. Облiкова полiтика в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати.
Нами було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть акцiонерного товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання управлiнського персоналу щодо здатностi товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть.
Зiбранi докази не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi ПАТ «Конвеєр» безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.
Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв.
6. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
На дату складання аудиторського висновку аудитором не отримано всiх зовнiшнiх пiдтверджень щодо залишкiв дебiторської заборгованостi на 31.12.2015 р. Однак, на основi даних облiкових записiв та актiв звiряння розрахункiв складених Товариством, їх iдентифiковано та пiдтверджено шляхом виконання альтернативних аудиторських процедур.
За результатами аудиту не встановлено iншої iнформацiї про дiї, що вiдбулися чи можуть вiдбутися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово- господарський стан Товариства i можуть призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.06.2006 року №3480-YI, зi змiнами та доповненнями. У ходi роботи ми пiдтверджуємо, що загальний порядок облiку активiв, зобов`язань, пасивiв, викладених у цьому висновку, вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв України.
7. Умовно-позитивна думка аудитора
Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан емiтента станом на 31 грудня 2015 року згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi, складенi та розкритi вiдповiдно вимогам законодавства України i прийнятої облiкової полiтики пiдприємства Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.
8. Примiтки до фiнансової звiтностi
8.1 Примiтки до Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2015 року
Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами признаються контрольованi товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. Згiдно з МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи" в статтi "Нематерiальнi активи" наводиться собiвартiсть або переоцiнена вартiсть нематерiальних активiв, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи облiковуються по iсторичнiй вартостi, з урахуванням необхiдних витрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повертаються. Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається зi всiх витрат на створення, виробництво та пiдготовку активу до використання. Наступнi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активiв майбутнiх економiчних переваг, якi перевищать його первiсно оцiнений рiвень ефективностi; цi затрати можливо достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу. Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки попередньо оцiненої ефективностi активу, вони признаються витратами перiоду. Змiна первiсної вартостi та параметрiв амортизацiї нематерiального активу допускається у випадку перегляду лiцензiйної угоди. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв виконується щомiсячно прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного використання. Строк корисного використання визначається при вводi в експлуатацiю. Станом на 31.12.2015 року нематерiальнi активи складають:
Первiсна вартiсть 694 тис. грн., накопичена амортизацiя 622 тис. грн. Залишкова вартiсть 72 тис.грн. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом кожного мiсяця. Статтi звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), в якi включено амортизацiю нематерiальних активiв: рядок 2050 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" в складi розподiлених загально-виробничих витрат, рядок 2130 "Адмiнiстративнi витрати", рядок 2150 "Витрати на збут". (Iнформацiю наведено згiдно вимог МСБО 38).
Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду iншим компанiям, або для адмiнiстративних цiлей; якi передбачається використовувати протягом бiльше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатнi приносити економiчнi вигоди в майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi.
В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду.
Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у вiдповiдностi до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати суттєво полiпшують продуктивнiсть основного засобу i збiльшують строк корисного використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 24659 тис. грн., на кiнець – 29933 тис.грн.
Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовується прямолiнiйний метод зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв. Накопичена амортизацiя на початок звiтного перiоду складає 17045 тис.грн., на кiнець – 20671 тис.грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть станом на 31.12.2015р. становить 411 тис.грн.
Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2015р. становлять 1369 тис.грн.
Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" та складає на початок звiтного перiоду 5131 тис.грн., на кiнець – 5847 тис.грн. У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; iншi витрати, що безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною вартiстю є їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi в обмiн на подiбнi запаси, то первiсною вартiстю отриманих запасiв є балансова вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних запасiв буде справедлива вартiсть переданих запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду. Якщо запаси придбанi в обмiн на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня справедлива вартiсть. Оцiнка вибуття запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача i т.п.) в бухгалтерському облiку здiйснюється наступним чином: для запасiв, що не є взаємозамiнними, а також для товарiв чи послуг, виконаних та призначених для спецiальних проектiв, собiвартiсть запасiв визначається шляхом специфiчної iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат; для iнших категорiй запасiв собiвартiсть запасiв визначається методом "перший надiйшов - перший вибув" (ФIФО). На пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв).
Сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає наступнi статтi: «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги», що наводиться в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю та становить на початок звiтного перiоду 901 тис.грн., на кiнець – 1539 тис.грн., «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом» на початок звiтного року – 0 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 4 тис.грн., «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на початок 2015 року становить 237 тис.грн., на кiнець – 706 тис.грн.
Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi (зi строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв, що пiддаються незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, чековi книжки i вклади по депозитах. Векселi, навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi овердрафти включаються у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття "Грошовi кошти та їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових високолiквiдних iнвестицiй, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiн вартостi, та наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi 1 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 26 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду, що включають у тому числi грошовi кошти в касi: 0 тис. грн. на початок та 0 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття - це основнi засоби Товариства, якi не використовуються у його господарськiй дiяльностi та можуть бути реалiзованi. Станом на початок року вартiсть таких необоротних активiв становила 11447 тис.грн, на кiнець року – 5525 тис.грн.
Згiдно концептуальної основи МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення статтi "Витрати майбутнiх перiодiв".
Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 7923 тис. грн. Додатковий капiтал становить 18499 тис.грн. на початок та 16201 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду. Зменшення додаткового капiталу вiдбулося за рахунок списання дооцiнок основних засобiв в сумi 2 298 тис.грн., якi вибули з балансу протягом звiтного перiоду, за рахунок зменшення збиткiв.
Резервний капiтал станом на початок та кiнець 2015 року становить 1485 тис.грн.
Непокритий збиток на 01.01.2015р. становить 10224 тис.грн.; на 31.12.2015р. - 8039 тис.грн.
Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання вiдображаються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: їх оцiнка може бути достовiрно визначена; iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi їх погашення.
Довгостроковi забезпечення станом на 01.01.2015р. становлять 222 тис.грн., станом на 31.12.2015р. – 553 тис.грн. в результатi формування забезпечення вiдпусток станом на 31.12.2015 року. За перiод 2015 року забезпечення вiдпусток становить 331 тис.грн., за попереднi звiтнi перiоди - 222 тис.грн., в результатi чого скоригованi вхiднi залишки по довгострокових забезпеченнях станом на 01.01.2015 року через виправлення помилок.
Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються.
Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостii за придбанi товари (послуги), короткостроковi кредити банкiв, а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та включає наступнi статтi: «Короткостроковi кредити банкiв» на початок звiтного перiоду – 2223 ти.грн., на кiнець – 689 тис. грн. «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» на початок звiтного перiоду 2467 тис.грн., на кiнець – 2901 тис.грн., «Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом» на початок звiтного року – 315 тис.грн., на кiнець – 280 тис.грн., «Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування» на початок року – 180 тис.грн.; на кiнець року – 225 тис.грн., «Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi» на початок року – 411 тис.грн.; на кiнець року – 480 тис.грн. «Iншi поточнi зобов’язання» на початок 2015 року становлять 2781 тис.грн., на кiнець – 2663 тис.грн.
Згiдно концептуальної основи МСФЗ у звiтi не повиннi наводитися данi про первiсну вартiсть та знос основних засобiв, про первiсну вартiсть та накопичену амортизацiю нематерiальних активiв та довгострокових бiологiчних активiв, про первiсну вартiсть та знос iнвестицiйної нерухомостi, про первiсну вартiсть та резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. Форма звiту №1 "Баланс" передбачає наведення вище зазначених даних, тому така iнформацiя розкрита емiтентом. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.
.
8.2 Примiтки до Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк
Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i доход вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї у 2015 роцi склав 16176 тис. грн..
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї у 2015 роцi становила 14104 тис. грн., в тому числi (в тис. грн.)
Сировина та витратнi матерiали 7 763
Витрати на персонал 5 459
Амортизацiя 754
Iншi 128
Iншi операцiйнi доходи у 2015 роцi склали 4 245 тис. грн., у тому числi (у тис.грн.)
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 22
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 91
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 1 592
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 1 940
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 3
Одержанi штрафи, пенi, неустойки 3
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 78
Iншi доходи операцiйної дiяльностi 516
Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять 4 865 тис. грн., в тому числi:
Витрати на персонал 2 470
Амортизацiя 155
Податки та збори 1 126
Iншi витрати 1 114
Витрати на збут за звiтний перiод становлять 873 тис. грн., в тому числi:
Витрати на персонал 702
Витрати на транспорт 130
Iншi витрати 41
Iншi операцiйнi витрати у 2015 роцi склали 1 886 тис. грн., у тому числi (у тис.грн.)
Втрати вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 214
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi -
Втрати вiд зменшення корисностi запасiв 24
Визнанi штрафи, пенi, неустойки 270
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 1 378
Iншi доходи у 2015 роцi склали 49 тис. грн., у тому числi доходи вiд оприбуткування запасiв вiд лiквiдацiї основних засобiв – 35 тис.грн., комiсiйна винагорода – 9 тис.грн., iншi доходи – 5 тис.грн.
Фiнансовi витрати за 2015 рiк становлять 222 тис.грн., в т.ч. вiдсотки за банкiвськими кредитом, овердрафтом та лiзингом.
Iншi витрати за 2015 рiк становлять 2 тис.грн., в т.ч. залишкова вартiсть лiквiдованих необортних активiв.
Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.
8.3 Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк
"Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших статей у звiтi про сукупнi доходи щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi. Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується вiдповiдно до впливу операцiй не грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного року не було. Звiт про рух грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. Iнформацiя про грошовi потоки є корисною для оцiнки здатностi суб'єкта господарювання генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти; вона також дає користувачам змогу розробляти моделi для оцiнки та порiвняння теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв рiзних суб'єктiв господарювання. Вона також пiдвищує ступiнь зiставностi звiтностi про результати дiяльностi рiзних суб'єктiв господарювання, оскiльки запобiгає впливу рiзних пiдходiв до облiку однакових операцiй та подiй.
Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом звiтного перiоду, розкривається у звiтi про рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона визнається як витрати у прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно. Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди, як правило, класифiкують для фiнансової установи як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Проте немає одностайної думки щодо класифiкацiї таких грошових потокiв для iнших суб'єктiв господарювання. Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди можна класифiкувати як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, оскiльки вони входять до визначення прибутку або збитку. Допустимою також є класифiкацiя сплачених вiдсоткiв та отриманих вiдсоткiв i дивiдендiв, вiдповiдно, як грошових потокiв вiд фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi, тому що вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв або доходами вiд iнвестицiї. Сплаченi дивiденди можна класифiкувати як рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi, оскiльки вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв. Допустимою також є класифiкацiя сплачених дивiдендiв як компонента грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi для полегшення оцiнки користувачами фiнансової звiтностi здатностi суб'єкта господарювання сплачувати дивiденди з грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi.
У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що приносить доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить – (4123) тис. грн.,( видаток).За 2015 рiк чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної лiяльностi (видаток) збiльшився на 4019 тис.грн.
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Цi виплати охоплюють також тi, що пов'язанi з капiталiзованими витратами на розробки та будiвництво власними силами; надходження грошових коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв, а також iнших довгострокових активiв; виплати грошових коштiв для придбання власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж виплати за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); надходження грошових коштiв вiд продажу власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж надходження за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); аванси грошовими коштами та позики, наданi iншим сторонам (iншi, нiж аванси i позики, здiйсненi фiнансовою установою); надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв та позик (iнших, нiж аванси та позики фiнансової установи), наданих iншим сторонам; виплати грошових коштiв за ф'ючерсними i форвардними контрактами, опцiонами та контрактами "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або виплати класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть; та надходження грошових коштiв
вiд ф»ючерсних i форвардних контрактiв, опцiонiв та контрактiв "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або надходження класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 6497 тис. грн. (дохiд). За звiтний рiк чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (дохiд) збiльшився на 6220 тис. грн.
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами. Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам для придбання або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов'язань, позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або довгострокових позик; виплати грошових коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарем для зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з фiнансовою орендою. Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить (2352) тис. грн. (видаток). За 2015 рiк чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi збiльшився на 2158 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року становить 26 тис. грн. У звiтному роцi залишок коштiв збiльшився на 25 тис. грн. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.
8.4 Примiтки до Звiту про власний капiтал за 2015 рiк
Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю: станом на 31.12.2015 року власний капiтал Товариства включає статутний капiтал - 7923 тис.грн., додатковий капiтал в сумi 16201 тис.грн., резервний капiтал – 1485 тис.грн., непокритi збитки – 8039 тис.грн.
Зареєстрований статутний капiтал у 2015 роцi не змiнювався i становить 7923 тис.грн., який станом на 31.12.2015 р. внесено в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства подiлений на 792295 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн. Акцiонери товариства надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України. Привiлей чи обмежень, пов'язаних з акцiями, в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу, немає.
У Звiтi вiдображено коригування вхiдних залишкiв станом на 01.01.2015 року через виправлення помилок за попереднi звiтнi перiоди:
На початок перiоду - 10 751
Коригування накопиченої амортизацiї через програмнi помилки 84 р.1012, 1010 Ф.1
Коригування непроведеного списання дооцiнок основних засобiв 605 р.1410 Ф.1
Коригування помилково списаної у попереднiх перiодах кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги - 26 р.1615 Ф.1
Коригування кредиторської заборгованостi з бюджетом в результатi проведеного помилкового нарахування зобов’язань у попереднiх перiодах 86 р.1620 Ф.1
Коригування суми витрат на формування забезпечень для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат на вiдпустки - 222 р.1520 Ф.1
Скоригований показник на початок перiоду - 10 224
Прибутки (збитки) звiтного перiоду - 113
Прибутки вiд списання дооцiнок основних засобiв в результатi їх вибуття 2 298
На кiнець перiоду - 8 039
Iнших суттєвих змiн у власному капiталi не вiдбулося.

9. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств», якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.
Станом на 31.12.2015 р. вартiсть чистих активiв товариства становить 17 570 тис.грн., що перевищує розмiр статутного капiталу, який зазначений в установчих документах товариства та зареєстрований в установленому порядку. Тому розмiр статутного капiталу не пiдлягає коригуванню.
Вiдповiдно до Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р.№435-IУ (частина третя ст.155 ЦКУ) кожне акцiонерне товариство по пiдсумках фiнансово-господарського року повинне порiвнювати розмiр свого статутного капiталу з вартiстю чистих активiв товариства. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов»язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Таким чином, акцiонерне товариство повинне постiйно контролювати спiввiдношення розмiру чистих активiв та статутного капiталу, особливо якщо у Балансi пiдприємства мають мiсце збитки або неоплачений капiтал.
Станом на 31.12.2015 р. чистi активи ПАТ “Конвеєр” складають:
Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.
1. АКТИВИ
1.1 Необоротнi активи 11 714
1.2 Оборотнi активи 8 122
1.3 Необоротнi активи,утримуванi для продажу 5 525
1.4 Усього активiв 25 361

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов’язання 553
2.2 Поточнi зобов’язання 7 238
2.3 Зобов’язання.пов»язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу
0
2.4 Усього зобов’язань 7 791

3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.4 – рядок 2.4) 17 570
4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 7 923
4.1 Неоплачений капiтал 0
4.2 Вилучений капiтал 0
5. Вiдвернення (рядок 3 – рядок 4) 9 647
Таким чином, станом на 31.12.2015р. чистi активи ПАТ “Конвеєр” дорiвнюють 17 570 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу товариства на 9647 тис. грн., тобто знаходяться у межах дiючого законодавства.
Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПАТ “Конвеєр” знаходиться у межах дiючого законодавства.
10. Виконання значних правочинiв
Значний правочин – правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Товариство у 2015 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), а саме укладено договiр купiвлi-продажу нежитлових примiщень на суму 5870 тис.грн.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.

11. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства

Згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та iнвесторами.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України «Про акцiонернi товариства».
Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцiю виконує у Товариствi секретар Наглядової ради.
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
- вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
- достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.
Станом на 31.12.2015 року акцiями Товариства володiли 4876 акцiонерiв: 4873 - фiзичнi особи та 3 - юридичнi особи, з яких одна юридична особа- бiльше 10% акцiй Товариства.
Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ “Конвеєр» здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 7 Статуту, затвердженого 19.04.2011 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №20 вiд 19.04.2011 року).
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
Загальнi збори акцiонерiв,
Наглядова рада,
Правлiння,
Ревiзiйна комiсiя.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №20 вiд 19.04.2011 року).
Щорiчнi черговi загальнi збори акцiонерiв товариства проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» (до 30 квiтня).
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ “Конвеєр”, вважає за необхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками ПАТ “Конвеєр” таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль.
Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ “Конвеєр”. Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок:
прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.
12. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ “Конвеєр” наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ “Конвеєр”, включає наступнi складовi:
стратегiя та мета ризик – менеджменту;
управлiння ризиками;
загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
джерела та механiзми контролю за ризиками;
аналiз ризикiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ “Конвеєр” визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Правлiння.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПАТ “Конвеєр” внаслiдок шахрайства.

13. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 30.08.1995р.), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., рiшенням Аудиторської палати України вiд 28.01.2016р. №321/3 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 28.01.2021р.; сертифiкат аудитора Малюци Л.Г.: серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р.; 29.10.2009р., 26.09.2014р. №300/2 до 30.11.2019р.; реєстрацiйний № 3282; Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi згiдно рiшення Аудиторської палати України №257/4 вiд 27.09.2012р.
Мiсцезнаходження: 79058 Львiв, Замарстинiвська,83а.
Тел.0673102417.
Договiр № 28/12 вiд 28.12.2015 р.
Аудиторська перевiрка проводилась: з 12.04.2016р. по 19.04.2016р.


Директор
ТзОВ Аудиторська фiрма
«Львiвський аудит» Малюца Л.Г.
(сертифiкат 000420)
19.04.2016р.

д\в

д\в

д\в


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

0

0

2

2014

0

0

3

2013

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д\в

Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/в

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

5

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Не проводила.

 

Не проводила.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтети не створенi.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради iншi комiтети не створенi.

 

Оцiнка не проводилась.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Винагороду отримує тiльки Голова Наглядової ради.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнших положень в Товариствi не прийнято.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д\в

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/в

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

за ЄДРПОУ

05763754

Територія

 

за КОАТУУ

4610137500

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.22

Середня кількість працівників

165

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

79069, м.Львiв, вул. Шевченка, 317

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

105

72

0

первісна вартість

1001

694

694

0

накопичена амортизація

1002

589

622

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

7614

9862

0

первісна вартість

1011

24659

29933

0

знос

1012

17045

20071

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

846

411

0

первісна вартість

1016

1786

1088

0

знос

1017

940

677

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

1369

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

8565

11714

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

5131

5847

0

Виробничі запаси

1101

2749

2882

0

Незавершене виробництво

1102

401

83

0

Готова продукція

1103

1981

2882

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

901

1539

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

0

4

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

4

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

237

706

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1

26

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

1

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

6270

8122

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

11447

5525

0

Баланс

1300

26282

25361

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

7923

7923

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

18499

16201

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1485

1485

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-10224

-8039

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

17683

17570

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

222

553

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

222

553

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

2223

689

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

2467

2901

0

за розрахунками з бюджетом

1620

315

280

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

180

225

0

за розрахунками з оплати праці

1630

411

480

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2781

2663

0

Усього за розділом IІІ

1695

8377

7238

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

26282

25361

0

 

Примітки

д\в

Керівник

Колтун М.В.

Головний бухгалтер

Тершiвська Т.Р.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

за ЄДРПОУ

05763754

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

16176

14663

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 14104 )

( 13310 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


2072


1353

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

4245

2097

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 4865 )

( 3299 )

Витрати на збут

2150

( 873 )

( 780 )

Інші операційні витрати

2180

( 1886 )

( 1981 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 1307 )

( 2610 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

49

152

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 222 )

( 451 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 2 )

( 15 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 1482 )

( 2924 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

1369

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток