Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Колтун Мирослав Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

15.12.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79069, м.Львiв, вул.Шевченка, 317

4. Код за ЄДРПОУ

05763754

5. Міжміський код та телефон, факс

(032) 291-37-89 (032) 291-18-35

6. Електронна поштова адреса

conveyer@mail.lviv.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.12.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№238 Газета "Бюлетень Цiннi папери України"

19.12.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.conveyer.com.ua/

в мережі Інтернет

15.12.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.12.2016

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Денис Андрiй Ярославович

КА 346070
04.02.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл

19.3997

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерне товариство «Конвеєр» вiд 14 грудня 2016 року (протокол №22 вiд 14.12.2016 р.) в зв'язку iз переобранням членiв Наглядової ради припинено повноваження Голови наглядової ради Дениса Андрiя Ярославовича, представник ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта", паспорт КА №346070 вид.04.02.1997р. Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакету акцiй складає 19.3997%. Перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

14.12.2016

припинено повноваження

Член наглядової ради

Коростельов Олександр Михайлович

КА 572584
23.10.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл

5.537205

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 14 грудня 2016 року (протокол №22 вiд 14.12.2016 р.) в зв'язку iз переобранням членiв Наглядової ради припинено повноваження Члена наглядової ради Коростельова Олександра Михайловича, паспорт КА №572584 вид. 23.10.1997р. Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл, розмiр пакету акцiй складає 5,537205%. Перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

14.12.2016

припинено повноваження

Член наглядової ради

Коростельова Марина Iгорiвна

КА 437553
03.03.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл.

7.408225

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 14 грудня 2016 року (протокол №22 вiд 14.12.2016 р.) в зв'язку iз переобранням членiв Наглядової ради припинено повноваження Члена наглядової ради Коростельової Марини Iгорiвни, паспорт КА №437553 вид.03.06.1997р. Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакету акцiй складає 7,408225%. Перебувала на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

14.12.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Рак Iван Михайлович

КВ 209917
25.06.1999 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл

0.010223

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 14 грудня 2016 року (протокол №22 вiд 14.12.2016 р.) в зв'язку iз переобранням членiв Наглядової ради припинено повноваження Члена наглядової ради Рака Iвана Михайловича, паспорт КВ №209917 вид. 25.06.1999р. Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакету акцiй складає 0,010223%
розмiр пакету акцiй складає %. Перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

14.12.2016

припинено повноваження

Член наглядової ради

Чуланов Володимир Олексiйович

КА 23595
09.07.1996 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.

9.931149

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 14 грудня 2016 року (протокол №22 вiд 14.12.2016 р.) в зв'язку iз переобранням членiв Наглядової ради припинено повноваження Члена наглядової ради Чуланова Володимира Олексiйовича, представника юридичної особи ДП "Монолiт", паспорт КА №235950 вид. 09.07.1996р. Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакету акцiй складає 9,931149%. Перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

14.12.2016

припинено повноваження

Голова ревiзiйної комiсiї

Ванчосович Iгор Васильович

КА 711146
12.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл

0.068535

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 14 грудня 2016 року (протокол №22 вiд 14.12.2016 р.) в зв'язку iз переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Ванчосовича Iгора Васильовича, паспорт КА № 711146 вид.12.12.1997р. Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакета акцiй складає 0,068535%. Перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

14.12.2016

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Богдан Ольга Iванiвна

КА 406705
08.04.1997 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл

0.002019

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 14 грудня 2016 року (протокол №22 вiд 14.12.2016 р.) в зв'язку iз переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Богдан Ольги Iванiвни, паспорт КА № 406705 вид. 08.04.1997р. Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл,.розмiр пакету акцiй складає 0,002019%. Перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

14.12.2016

припинено повноваження

Член ревiзiйої комiсiї

Хомишин Софiя Iванiвна

КС 579282
28.08.2008 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 14 грудня 2016 року (протокол №22 вiд 14.12.2016 р.) в зв'язку iз переобранням членiв Ревiзiйної комiсiї припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Хомишин Софiї Iванiвни, паспорт КС № 579282 вид. 28.08.2008р Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл., часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Перебувала на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

14.12.2016

обрано

Член Наглядової ради

Представник ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта"-Денис Андрiй Ярославович

КА 346070
04.02.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл.

19.399718

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 14 грудня 2016 року (протокол №22 вiд 14.12.2016 р.) обрано на посаду Члена Наглядової ради Представника ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта"-Дениса Андрiя Ярославовича, паспорт КВ №346070 вид.04.02.1997р. Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакету складає 19,399718%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: Директор ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта". Строк на який обрано – 3 роки.

14.12.2016

обрано

Член Наглядової ради

Коростельов Олександр Михайлович

КА 572584
23.10.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл.

5.537205

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 14 грудня 2016 року (протокол №22 вiд 14.12.2016 р.) обрано на посаду Члена Наглядової ради Коростельова Олександра Михайловича, паспорт КА №572584 вид. 23.10.1997р. Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакету акцiй складає 5,537205%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: Заступник мiського Голови мiста Дрогобич, з 07.2014р. головний радник директора ТзОВ "ХК "Доброта". Строк на який обрано – 3 роки.

14.12.2016

обрано

Член наглядової ради

Представник юридичної особи ДП "Монолiт"-Чуланов Володимир Олексiйович

КА 235950
09.07.1996 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.

9.931149

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 14 грудня 2016 року (протокол №22 вiд 14.12.2016 р.) обрано на посаду Члена Наглядової ради Представника юридичної особи ДП "Монолiт"-Чуланова Володимира Олексiйовича,, паспорт КА №235950 вид. 09.07.1996р. Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакету акцiй складає 9,931149% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: Начальник технiчного вiддiлу ПАТ «Конвеєр». Строк на який обрано – 3 роки.

14.12.2016

обрано

Ревiзор

Ванчосович Iгор Васильович

КА 711146
12.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.

0.068535

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 14 грудня 2016 року (протокол №22 вiд 14.12.2016 р.) обрано на посаду Ревiзора Ванчосовича Iгора Васильовича, паспорт КА 711146 вид.12.12.1997р. Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакета акцiй складає 0,068535%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: Начальник економiчного вiддiлу, з 2013р. начальник вiддiлу кадрiв та органiзацiї працi у ПАТ «Конвеєр». Строк на який обрано – 3 роки.

14.12.2016

обрано

Голова наглядової ради

Представник ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта"-Денис Андрiй Ярославович

КА 346070
04.02.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл.

19.399718

Зміст інформації:

Згiдно протоколу №б/н вiд 14.12.2016 р. рiшення засiдання наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» обрано на посаду Голови Наглядової ради представника ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта"-Дениса Андрiя Ярославовича, паспорт КА №346070 вид.04.02.1997р. Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакету складає 19,399718%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано – 3 роки.