Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Колтун Мирослав Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

11.05.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79069, м.Львiв, вул.Шевченка, 317

4. Код за ЄДРПОУ

05763754

5. Міжміський код та телефон, факс

(032) 291-37-89 (032) 291-18-35

6. Електронна поштова адреса

conveyer@mail.lviv.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.05.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№84 Бюлетень "Цiннi папери України"

10.05.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.conveyer.com.ua

в мережі Інтернет

10.05.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

05.05.2016

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Денис Андрiй Ярославович

КВ 346070
04.02.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл

19.3997

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) в зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження Голови наглядової ради Денис Андрiя Ярославовича, паспорт КВ 346070 вид.04.02.1997р. Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл., представник ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта", розмiр пакету акцiй складає 19,3997%. Перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

05.05.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Сметана Роман Йосипович

КВ 059198
22.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл

0.07888

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) в зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження Члена наглядової ради Сметани Романа Йосиповича, паспорт КВ 059198 вид.22.12.1997р. Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакета акцiй складає 0,07888%. Перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

05.05.2016

припинено повноваження

Член наглядової ради

Шупер Iван Михайлович

КВ 218954
22.07.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл

0.02120

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) в зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження Члена наглядової ради Шупер Iвана Михайловича, паспорт КВ 218954 вид.22.07.1999р. Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакета акцiй складає 0,02120%. Перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

05.05.2016

припинено повноваження

Член наглядової ради

ЗАТ "Холдингова компанiя "Доброта",

- 23967437
-

19.3997

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) в зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження Члена наглядової ради ЗАТ "Холдингова компанiя "Доброта", ЄДРПОУ 23967437, мiсцезнаходження: 82100 Львiвська обл., м.Дрогобич, вул.Гайдамацька, 7/1, розмiр пакета акцiй складає 19,3997%. Перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

05.05.2016

припинено повноваження

Член наглядової ради

ДП "Монолiт"

- 22354141
-

9.9311

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) в зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження Члена наглядової ради ДП "Монолiт", ЄДРПОУ 22354141, мiсцезнаходження: 82100 Львiвська обл., м.Дрогобич, вул.Гайдамацька, 7/1, розмiр пакета акцiй складає 9,9311%. Перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

05.05.2016

припинено повноваження

Член наглядової ради

ДП "Автоцентр»

- 30084205
-

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) в зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження Члена наглядової ради ДП "Автоцентр», ЄДРПОУ 30084205, мiсцезнаходження: 82100 Львiвська обл., м.Дрогобич, вул.Гайдамацька, 7/1, акцiями товариства не володiє. Перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

05.05.2016

припинено повноваження

Член наглядової ради

ДП "Доброта-Авто»

- 30275592
-

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) в зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження Члена наглядової ради ДП "Доброта-Авто», ЄДРПОУ 30275592, мiсцезнаходження: м.Львiв, вул.Зелена,2, акцiями товариства не володiє. Перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

06.05.2016

припинено повноваження

Голова ревiзiйної комiсiї

Ванчосович Iгор Васильович

КА 711146
12.12.1997 . Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.

0.06854

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) в зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Ванчосовича Iгора Васильовича паспорт КА 711146 вид.12.12.1997р. Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакета акцiй складає 0,06854%. Перебував на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає

05.05.2016

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Богдан Ольга Iванiвна

КА 406705
08.04.1997 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл

0.002

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) в зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Богдан Ольги Iванiвни, паспорт КА № 406705 вид.08.04.1997р. Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл. Розмiр пакета акцiй складає 0,002%. Перебувала на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

05.05.2016

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Хомишин Софiя Iванiвна

КС 579282
28.08.2008 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.

0.023

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) в зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Хомишин Софiї Iванiвни, паспорт КС № 579282 вид. 28.08.2008р. Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. Розмiр пакета акцiй складає 0,023%. Перебувала на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

05.05.2016

обрано

Голова наглядової ради

Денис Андрiй Ярославович

КВ 346070
04.02.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл.

19.3997

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) обрано на посаду Голови наглядової ради Денис Андрiя Ярославовича, представника ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта", паспорт КВ 346070 вид.04.02.1997р. Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакету складає 19,3997%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: Директор ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта". Строк на який обрано – 1 рiк.

05.05.2016

обрано

Член наглядової ради

Коростельов Олександр Михайлович

КА 572584
23.10.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл,

5.5372

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) обрано на посаду Члена наглядової ради Коростельова Олександра Михайловича, паспорт КА №572584 вид. 23.10.1997р. Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл, розмiр пакету акцiй складає 5,5372%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: Заступник мiського Голови мiста Дрогобич, з 07.2014р. головний радник директора ТзОВ "ХК "Доброта". Строк на який обрано – 1 рiк.

05.05.2016

обрано

Член наглядової ради

Коростельова Марина Iгорiвна

КА 437553
03.06.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл

7.4082

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) обрано на посаду Члена наглядової ради Коростельову Марину Iгорiвну, паспорт КА №437553 вид.03.06.1997р. Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакету акцiй складає 7,4082%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради ТзОВ "ХК "Доброта, з 2013 року - заступник диретора ТзОВ "ХК "Доброта". Строк на який обрано – 1 рiк.

05.05.2016

обрано

Член Наглядової ради

Рак Iван Михайлович

КВ 209917
25.06.1999 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.

0.01022

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) обрано на посаду Члена наглядової ради Рак Iвана Михайловича, паспорт КВ №209917 вид. 25.06.1999р. Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакету акцiй складає 0,01022%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: Начальник виробництва ПАТ «Конвеєр». Строк на який обрано – 1 рiк.

05.05.2016

обрано

Член наглядової ради

Чуланов Володимир Олексiйович

КА 235950
09.07.1996 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй обл

9.9311

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) обрано на посаду Члена наглядової ради Чуланова Володимира Олексiйовича, представника юридичної особи ДП "Монолiт", паспорт КА №235950 вид. 09.07.1996р. Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакету складає 9,9311%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: Начальник технiчного вiддiлу ПАТ «Конвеєр». Строк на який обрано – 1 рiк.

05.05.2016

обрано

Голова ревiзiйної комiсiї

Ванчосович Iгор Васильович

КА 711146
12.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл

0.06854

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) обрано на посаду Голови ревiзiйної комiсiї Ванчосовича Iгора Васильовича, паспорт КА 711146 вид.12.12.1997р. Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакета акцiй складає 0,06854%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: Начальник економiчного вiддiлу, з 2013р. начальник вiддiлу кадрiв та органiзацiї працi у ПАТ «Конвеєр». Строк на який обрано – 1 рiк.

05.05.2016

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Богдан Ольга Iванiвна

КА 406705
08.04.1997 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.

0.00202

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї Богдан Ольгу Iванiвну, паспорт КА № 406705 вид. 08.04.1997р. Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл. Розмiр пакета акцiй складає 0,002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Економiст-нормувальник 1 кат., з 2013р. iнженер з нормування працi 1 кат. у ПАТ «Конвеєр». Строк на який обрано – 1 рiк.

05.05.2016

обрано

Член ревiзiйої комiсiї

Хомишин Софiя Iванiвна

КС 579282
28.08.2008 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.

0.023

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» вiд 05 травня 2016 року (протокол №21 вiд 05.05.2016 р.) обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї Хомишин Софiю Iванiвну, паспорт КС № 579282 вид. 28.08.2008р Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. Розмiр пакета акцiй складає 0,023%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Зав.канцелярiєю у ПАТ «Конвеєр». Строк на який обрано – 1 рiк.