Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

 

Голова Правлiння

 

 

 

Колтун М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

04.04.2019

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне підприємство

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

05763754

 

4. Місцезнаходження

 

79069, Львівська, -, м. Львiв, вул. Шевченка, 317

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(032) 291 37 89, (032) 291 18 35

 

6. Електронна поштова адреса

 

conveyer@mail.lviv.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

04.04.2019

 

 

(дата)

2. Річна інформація  опублікована у

 

№, д/в

 

01.01.1900

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет

 

http://www.conveyer.com.ua/

 

05.04.2019

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


 


Зміст

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5)  інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3)  інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки

Товариство не володiє жодними лiцензiями.У зв'язку із важким фінансовим становищем  підприємства, а також враховуючи відсутність звернень з вимогою проведення зборів вищого органу управління товариства з боку самих акціонерів, так і відсутності рішень з цього приводу з боку Наглядової ради, Загальні збори акціонерів ПрАТ "Конвеєр" в 2018 календарному році не проводились. У зв'язку із відсутністю Зборів акціонерів у звітному періоді та значною вартістю послуг за отримання реєстру власників від ПАТ "НДУ" станом на 31.12.2018р., інформація щодо відсотку від загальної кількості голосуючих акцій,  осіб, що володіють 10 % та більше акцій емітента вказана згідно останнього реєстру станом на 08.12.2016 року, відповідно до якого загальна кількість ЦП - 792295, загальна кількість голосуючих ЦП - 378516.
 
Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались.Фактів виявлення особливої інформації у звітному періоді не виникало. Відомості про думку аудитора (відповідно до ч.3 ст.40) відсутні, так як аудитор не залучався з причини тяжкого матеріального становища в Товаристві та з огляду на високі тарифи аудиторських фірм, які надають дані послуги (відповідно до ч.3 ст.40)  у звітному періоді.
Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали.
Товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.Випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.Iпотечнi активи вiдсутнi. 
Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість відсутня, так як Товариство за звітний період не здійснювало вчинення таких значних правочинів.
Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.
Інформація про корпоративного секретаря відсутня, так як корпоративний секретар не призначався.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не здiйснювало. Iнформацiя про облiгацiї та інші цінні папери емiтента вiдсутня, так як облiгацiї та інші цінні папери товариством не випускались.
Iнформацiя про викуп власних акцiй  вiдсутня, так як викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як боргових цiнних паперiв товариство не випускало.
Інформація про сертифікати ФОН відсутня, так як ФОН не створювався. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, так як Товариство не випускало цільових облігацій виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.
Інформація про відкриті судові провадження в період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. та після 31.12.2018 р, за якими Товариство виступає Стороною :
1. Справа № 813/1891/18 за позовом ПрАТ "Конвеєр" до ГУ ДФС у Львівській області про визнання протиправним податкового повідомлення - рішення №0031081231 від 25.01.2018, згідно якого до товариства застосовано штраф у розмірі 10% в сумі 11500,27 грн за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 01.08.2018 року позов задоволено повністю. 05.12.2018 року за апеляційною скаргою ГУ ДФС у Львівській області рішення суду першої інстанції скасовано та прийнято нове, яким позовні вимоги задоволено частково на суму 6694,85 грн. Провадження у справі завершено.
2.Справа № 1340/5663/18 за позовом ГУ Держпраці у Львівській області до ПрАТ "Конвеєр". Ухвалою  Львівського окружного адміністративного суду від 26.11.2018 року відкрито провадження у справі за позовом ГУ Держпраці у Львівській області до ПрАТ "Конвеєр" про застосування заходів реагування у вигляді заборони експлуатації підіймальної техніки. Станом на 16.03. 2019 року провадження у справі триває. Товариство не має рішень судових спорів, що завершені до дати балансу, але не відображені в бухгалтерському обліку.
         Звiт керiвництва (п.12 ч.3 ст.40);
1.Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента :
Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно Законодавства України та за основними видами дiяльностi: виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування. Для подальшого розвитку Товариству необхiдно здiйснювати оновлення та модернiзацiю основних засобiв, розширити базу платоспроможних клiєнтiв, пiдвищити конкурентоздатнiсть видiв продукції та послуг, що надає Товариство. Подальший розвиток Товариства прямо залежить вiд цiн на енергоносiї та сировину, оскільки вони суттєво впливають на рівень витрат. Товариство планує пiдвищити свою конкурентоздатнiсть за рахунок здiйснення контролю якостi продукції, оптимiзацiї витрат Товариства, розширення клiєнтської бази емiтента тощо.
2.Iнформацiя про розвиток емiтента.
В результаті господарської діяльності за 2018 рік Товариством отримано доходів від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) недостатньо, щоб покрити здійснені витрати. Отриманий прибуток в основному за рахунок реалізації необоротних активів.
Серед перспективних завдань розвитку пiдприємства є скорочення витрат, зменшення енергоємкостi виробiв, впровадження прогресивної технологiї в заготiвельному i механо-обробному виробництвi, пошук нових видiв продукцiї та замовникiв, пiдвищення якостi продукцiї.
Вибiр постачальникiв матерiалiв i комплектуючих обгрунтовується перевагами у спiввiдношеннi "цiна" - "якiсть" та термiнами поставки i оплати. Постiйно вiдбувається пошук нових постачальникiв з вигiднiшими умовами поставки та цiновими пропозицiями. Важливим показником вибору постачальникiв є високi вимоги до якостi продукцiї, стабiльнiсть взаємовiдносин.
Товариство уклало довгостроковий контракт на поставку готової продукції в Нідерланди та планує збiльшити обсяги виробництва продукції на внутрiшній ринок.
3. Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
Правочини щодо похідних цінних паперів та деривативи Товариством не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану, доходiв або витрат немає. Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї геджування, оскільки протягом звiтного перiоду у Товариства були несуттєві фiнансовi ризики у відносинах з лізиговою компанією та банком по кредиту у формі овердрафту.
4. Звiт про корпоративне управлiння.
1) Товариство керується кодексом корпоративного управлiння фондової біржі, текст якого перебуває у публiчному доступi. Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством вимоги -вiдсутня
2) Товариство не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння та не приймало рiшення про незастосування деяких положеннь кодексу корпоративного управлiння.
3) враховуючи відсутність звернень з вимогою проведення зборів до вищого органу управління Товариства з боку акціонерів, відсутності рішень з цього приводу з боку Наглядової ради, Загальні збори акціонерів ПрАТ "Конвеєр" у 2017 році не проводились.Чергові загальні збори акціонерів заплановано провести 25.04.2019 року.
4) Персональний склад Наглядової ради:
- Денис А.Я. -  Голова Наглядової ради - представник юридичної особи ТзОВ "Холдингова компанія "Доброта";
- Чуланов В.О. - член Наглядової  ради - представник юридичної особи ДП "Моноліт";
- Коростельов О.М. - член Наглядової ради.
В Наглядовій Раді комiтетiв не створено. Протягом звiтного перiоду вiдбулось 6 засiдань, на яких приймалися рiшення стосовно питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї Наглядової ради.
Персональний склад Правління:
- Колтун Л.П. - Голова Правління;
- Лисий В.Б. - перший заступник Голови Правління;   
- Грибачов В.В. - заступник Голови Правління - головний інженер;                 
- Онуфрович В.М. - заступник Голови Правління з експлуатації;                                  
- Тершівська Т.Р. - член правління, головний бухгалтер.   
В Правлінні комiтетiв не створено. Протягом звiтного перiоду вiдбулось 5 засiдань, на яких приймалися рiшення стосовно питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї Правління.
5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;
Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї.
Контроль за веденням бухгалтерського облiку Товариства здiйснює Ревізор. У звiтному роцi Ревізор провів перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Висновок за результатами перевiрки: Фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк складена вiдповiдно до принципiв облiкової полiтики Товариства, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням вимог МСФЗ на пiдставi даних бухгалтерського облiку i дає правдиве i неупереджене вiдображення фiнансового стану Товариства за рiк, що закiнчився 31.12.2018 року.
Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" Товариство не має.
6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;
Особами якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія "Доброта", код ЄДРПОУ 23967437.
7) iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;
Будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах емiтента немає.
8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - члени Наглядової ради, Правління, Ревізор.
Порядок звільнення та призначення посадових осіб Товариства встановлений Статутом Товариства і внутрішніми положеннями Товариства та не суперечить вимогам законодавства.
Посадові особи та інші члени органів Товариства можуть обиратись на строк 3 (три) роки. Повноваження посадових осіб та інших членів органів Товариства, у випадку необрання нового складу відповідного органу, по закінченню такого строку, вважаються продовженими до їх переобрання окрім випадків, визначених законодавством та внутрішніми актами Товариства.
9) повноваження посадових осiб емiтента.
Повноваження посадових осіб емітента встановлений Статутом Товариства і внутрішніми положеннями Товариства та не суперечить вимогам законодавства.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
- Підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів.
- Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів.
- Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- Прийняття рішення про розміщення та / або викуп Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.
- Обрання та припинення повноважень голови та членів Правління.
- Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Правлінням, встановлення розміру їх винагороди.
- Прийняття рішення про відсторонення голови та/або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження вістороненої особи.
- Обрання реєстраційної комісії Зборів та тимчасової лічильної комісії Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством та внутрішніми актами Товариства.
- Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та внутрішніми актами Товариства.
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та / або мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства.
- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
- Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та / або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 15 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства.
- Утворення комітетів Наглядової ради та про перелік питань, які передаються їм для вивчення і підготовки.
- Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та внутрішніми актами Товариства.
- Вирішення питань переданих Зборами на вирішення Наглядової ради.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством та Статутом.
- Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Зборів для обрання членів, які мають бути скликані протягом трьох місяців.
До компетенції Правління належить:
- визначення   основних   напрямів  діяльності  Товариства та подання їх на затвердження Загальним зборам;
- колегіальне вирішення питань фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- розробка та затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх вирішення та забезпечення їх виконання;
- визначення планових показників розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;
- розробка пропозицій з питань організаційної структури; створення підрозділів, необхідних для виконання прийнятих планів діяльності Товариства;
- виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради і вимог цього Статуту;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- встановлення режиму роботи працівників Товариства;
- підготовка правил процедури, правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- підготовка обгрунтування щодо необхідності залучення кредитних ресурсів;
- розгляд питань організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньо-економічної діяльності;
- розробка  штатного розпису (змін до нього) та умов оплати праці, а також матерiального заохочення працівників Товариства;
- організація скликання Загальних зборів акціонерів;
- прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 15 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 
- укладення та виконання колективного договору; призначення та відкликання осіб, які беруть участь у переговорах як представники Правління при підготовці колективного договору;
- призначення за погодженням зі Наглядовою радою уповноваженого представника з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
- підготовка та подання Наглядовій раді обгрунтування щодо продажу, обміну, застави, передачі в оренду майна підприємства для отримання відповідного рішення Наглядової ради до підписання відповідних документів Головою Правління;
- прийняття рішень з інших питань дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства, вiднесенi до виключної компетенцiї iншого органу Товариства. Загальні збори Товариства  можуть прийняти рiшення про передачу частини належних йому прав до компетенцiї  Правління Товариства.
Ревізійна комісія (Ревізор) відповідно до покладених на неї завдань контролює, перевіряє та аналізує фінансово-господарську діяльність Товариства шляхом виконання таких функцій:
                - Перевірки відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства фінансовому плану, актам Товариства.
- Перевірки нарахування, своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом, виплати дивідендів.
- Перевірки одержання, використання та повернення кредитів та інших запозичень.
- Перевірки відповідності законодавству та внутрішнім актам Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
- Перевірки порядку відчуження майна Товариства щодо відповідності законодавству та внутрішнім актам Товариства.
- Перевірки дотримання порядку оплати акцій акціонерами у разі проведення Товариством додаткової емісії акцій.
- Аналізу фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для покращення економічного стану підприємства і розробки рекомендацій для органів Товариства.
- Аналізу відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства.
- Подання Зборам звітів про результати перевірок та надання рекомендацій на підставі цих звітів.
- Надання Зборам, Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.
- Ініціювання скликання позачергових Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осіб Товариства.
- Здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень.
10. Твердження щодо рiчної iнформацiї (п.13 ч.3 ст.40);
Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципiв облiкової полiтики Товариства, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням вимог МСФЗ i МСБО, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, які вплинули на господарську дiяльність Товариства.
Товариство у 2018 році не здiйснило публiчну пропозицiю акцій. Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв подається без пiдтвердження рiчного балансу i звiтностi Товариства аудитором. Аудиторська перевiрка не замовлялась i не здiйснювалась.
11. Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв) (п.15 ч.3 ст.40);
Структура капiталу Товариства утворюється з суми номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй Товариства.
Товариством розміщено 792295 (сімсот дев'яносто дві тисячі двісті дев'яносто п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 гривень кожна акція на загальну номiнальну вартiсть 7 922 950,00 грн. (сім мільйонів дев'ятсот двадцять дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Випуск інших цiнних паперiв Товариство не здійснювало.
Акцiонери Товариства мають право: брати участь в управлiннi Товариством; одержувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства; виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних ЇМ акцiй.
Акцiонер має право вiльно розпоряджатися належними йому акцiями Товариства, зокрема, продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування та (або) отримання на це дозволу iнших акцiонерiв або Товариства; брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частину (дивiденди); на переважне придбання додатково випущених Товариством акцiй в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства на дату прийняття рiшення про випуск акцiй;вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або частини належних йому акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства;отримання в разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства;реалiзовувати iншi права, встановленi Статутом та законом. Акцiонери Товариства зобов'язанi:додержуватися Статуту та виконувати рiшення органiв управлiння Товариством; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, передбаченими Статутом; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; нести iншi обов'язки, встановленi Статутом та законом.
12. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв (п.16 ч.3 ст.40);
Будь-якихi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Товариства, в тому числi необхiднiсть отримання вiд Товариства або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв немає
13. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента (п.17 ч.3 ст.40);
У власностi працiвникiв Товариства цiнних паперiв Товариства (крiм акцiй) немає.
14. Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента (п.18 ч.3 ст.40);
За iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) Товариства немає.
15. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом (п.19 ч.3 ст.40);
Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством немає.
16. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення (п.20 ч.3 ст.40);
Будь-яких винагород або компенсацiй, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення, крім гарантованих трудовим законодавством, не передбачені.
17. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi (п.21 ч.3 ст.40);
Згідно останнього реєстру станом на 08.12.2016 року, загальна кількість голосуючих ЦП - 378516. Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає.
18.Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом (п.23 ч.3 ст.40);
На особовому рахунку Товариства цiнних папери не облiковуються. Товариство не здійснювало придбання власних акцiй.
19. Iнформацiя про наявнiсть фiлій або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента (п.24 ч.3 ст.40).
Фiлiй або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має.
Відомості про думку аудитора (відповідно до ч.3 ст.40) відсутні, так як аудитор не залучався з причини тяжкого матеріального становища Товариства та з огляду на високу вартість таких послуг у звітному періоді.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ №742592

3. Дата проведення державної реєстрації

12.08.1996

4. Територія (область)*

46000 - Львівська

5. Статутний капітал (грн)

7922950,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

163

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування 28.22, Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй 25.11, Механiчне оброблення металевих виробiв 25.62

10. Органи управління підприємства

Вищим органом управління є загальні збори акціонерів.
Правління в особі голови правлінні та чотирьох членів правління - здійснює керівництво всією поточною діяльностю. Наглядова рада у складі голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради - контролює та регулює діяльність виконавчого органу.  Ревізор - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю.

 

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ АКБ «Львiв»

2) МФО банку

325268

3) поточний рахунок

2600100113326

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

 

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колтун Мирослав Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" - директор виробництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, терміном на три роки

9) опис

Скликання та проведення засiдань Правлiння, визначення порядку денного засiдань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно Статуту, представлення Товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв Голови Правлiння визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) посада*

Перший заступник голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лисий Василь Богданович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" - перший заступник Голови Правлiння -  директор з питань розвитку

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, терміном на три роки

9) опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Виконання обов"язкiв голови правлiння на час його вiдсутностi. Повноваження визначаються Статутом товариства . Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) посада*

Заступник голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грибачов Василь Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", директор з маркетингу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, терміном на три роки

9) опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються Статутом Товариства. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) посада*

Заступник голови правлiння з експлуатацiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онуфрович Володимир Матвiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Середня технiчна

6) стаж роботи (років)**

49

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" начальник ремонтно-експлуатацiйного управлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, терміном на три роки

9) опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються Статутом Товариства. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) посада*

Член правлiння, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тершiвська Тетяна Романiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПП "Бiосат"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, терміном на три роки

9) опис

Забезпечення органiзацiї та контроль за веденням бухгалтерського облiку Товариства вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", подання оперативної iнформацiї про фiнансовий стан Товариства, складання та подання у встановленi термiни передбаченої законодавством звiтностi. Участь у засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються Статутом Товариства. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду бухгалтера ТОВ "ЛЕДПРОФЛАЙН"

 

1) посада*

Голова  Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Представник ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта"-Денис Андрiй Ярославович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

23967437

4) рік народження**

1900

5) освіта**

-

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.12.2016, терміном на три роки

9) опис

Представник ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта" - Денис Андрiй Ярославович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Органiзацiя роботи Наглядової ради товариства, скликання засiдань Наглядової ради та головування на них, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом Товариства. Не надав згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди.   Представник члена Наглядової ради ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта". обiймає посаду директора ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта" (код за ЄДРПОУ: 23967437, Львiвська обл., м.Дрогобич, вул.Гайдамацька, 7/1).

 

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коростельов Олександр Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перший заступник міського Голови м.Дрогобич

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.12.2016, терміном на три роки

9) опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду радника директора ТОВ "Холдингова компанiя "Доброта"

 

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Представник юридичної особи ДП "Монолiт" - Чуланов Володимир Олексiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

22354141

4) рік народження**

1900

5) освіта**

-

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.12.2016, терміном на три роки

9) опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Представник ДП "Моноліт" - Чуланов Володимир Олексiйович додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду заступника директора ТОВ "ЛЕДПРОФЛАЙН"

 

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ванчосович Iгор Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

*

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", начальник управлiння економiчного аналiзу i цiноутворення

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.12.2016, терміном на три роки

9) опис

Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської Проведення засiдань Ревiзiйної комiсiї, складання плану перевiрок, Органiзацiя проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдготовка висновку за результатами фiнансового року на Загальнi збори акцiонерiв, вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду начальника відділу кадрів ПрАТ "Конвеєр".

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Колтун Мирослав Володимирович

*

0

0,000000

0

0

0

0

Перший заступник голови правлiння

Лисий Василь Богданович

*

38163

4,816766

38163

0

0

0

Заступник голови правлiння

Грибачов Василь Васильович

*

0

0,000000

0

0

0

0

Заступник голови правлiння з експлуатацiї

Онуфрович Володимир Матвiйович

*

0

0,000000

0

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Тершiвська Тетяна Романiвна

*

0

0,000000

0

0

0

0

Голова  Наглядової ради

Представник ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта" - Денис Андрiй Ярославович

23967437

153703

19,399719

153703

0

0

0

Член Наглядової ради

Коростельов Олександр Михайлович

*

43871

5,537205

43871

0

0

0

Член Наглядової ради

Представник юридичної особи ДП "Монолiт"-Чуланов Володимир Олексiйович

22354141

78684

9,931149

78684

0

0

0

Ревiзор

Ванчосович Iгор Васильович

*

543

0,068535

543

0

0

0

Усього

314964

39,753375

314964

0

0

0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

Товариство з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія "Доброта"

23967437

Україна, 82100, Львівська, Дрогобицький, м.Дрогобич, вул.Гайдамацька, буд.7, оф.1

153703

19,399719

153703

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

153703

19,399700

153703

0

 

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

 

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

 

Дата проведення

01.01.1900

Кворум зборів **

0,000000

Опис

Вих.№2803/2
від "28" березня 2019р.                                           


Національна комісія з цінних
 паперів та фондового ринку
---------------------------
     Відділ звітності акціонерних товариств (емітентів) 
               01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30


КОПІЯ: Західне територіальне управління
Національної комісії з цінних
                             паперів та фондового ринку
79008, м.Львів, пл.Міцкевича, 8


ПОЯСНЕННЯ
щодо не проведення загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Конвеєр"
в 2018 році

Приватне акціонерне товариство "Конвеєр" (код ЄДРПОУ:05763754, адреса: 79069 ,Львівська обл., м.Львів,  вул.Шевченка, буд.317) повідомляє про наступне: у зв'язку із важким фінансовим становищем  підприємства, а також враховуючи відсутність звернень з вимогою проведення зборів вищого органу управління товариства з боку самих акціонерів, так і відсутності рішень з цього приводу з боку Наглядової ради, Загальні збори акціонерів ПрАТ "Конвеєр" в 2018 календарному році не проводились.
                Питання щодо затвердження річних показників діяльності ПрАТ "Конвеєр" за відповідний календарний період часу (2018 рік) буде включене до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які заплановано провести 25.04.2019 році.


Голова правління ПрАТ "КОНВЕЄР"           Колтун Л.В.

 

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


X. Відомості про цінні папери емітента

 

 

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.02.2000

49/1/00

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000174551

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10,00

792295

7922950,00

100,000000

Опис

Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 10.04.2013р. 17.09.2013р. Реєстр ПрАТ "Конвеєр" було передано до депозитарної установи ТОВ "Балтiк Фiнан Груп" згідно акту приймання-передачi реєстру власникiв ЦП, який було пiдписано  ТзОВ "Росан-Довiра-Реєстратор", ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп" та ПрАТ "Конвеєр". Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу  на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

12219

10946

0

0

12219

10946

будівлі та споруди

10231

8886

 

 

10231

8886

машини та обладнання

940

1086

 

 

940

1086

транспортні засоби

958

907

 

 

958

907

земельні ділянки

 

 

 

 

0

0

інші

90

67

 

 

90

67

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

 

 

 

 

0

0

машини та обладнання

 

 

 

 

0

0

транспортні засоби

 

 

 

 

0

0

земельні ділянки

 

 

 

 

0

0

інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

0

0

інші

 

 

 

0

0

0

Усього

12219

10946

0

0

12219

10946

Опис

Будiвлi i соруди: первiсна вартiсть 28208 тис.грн., сума нарахованого зносу 14239 тис.грн., ступiнь зносу 50,5%, з них: використовуються у господарськiй дiяльностi: первiсна вартiсть 18311тис.грн., сума нарахованого зносу 9425 тис.грн., ступiнь зносу 51,5%, iнвестицiйна нерухомiсть:первiсна вартiсть 5237 тис.грн., сума нарахованого зносу 2740 тис.грн., ступiнь зносу 52,3%, нерухомiсть, утримувана для продажу: первiсна вартiсть 4660 тис.грн., сума нарахованого зносу 2074 тис.грн., ступiнь зносу 44,5%; балансова вартiсть нерухомостi, оформленої в iпотеку 1982 тис.грн.
Машини та обладнання: первiсна вартiсть 11603 тис.грн., сума нарахованого зносу 10218 тис.грн., ступiнь зносу 88,1%, з них: використовуються у господарській дiяльностi пiдприємства: первiсна вартiсть 9644 тис.грн.,сума нарахованого зносу 8558 тис.грн., ступiнь зносу 88,7%, утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 1959 тис.грн., сума нарахованого зносу 1660 тис.грн., ступiнь зносу 84,7%.
Транспортнi засоби - первiсна вартiсть 1362тис.грн., сума нарахованого зносу 444 тис.грн., ступiнь зносу 32,6%, з них: власнi, якi використовуються у виробничiй дiяльностi пiдприємства: первiсна вартiсть 1350 тис.грн., сума нарахованого зносу 443 тис.грн., ступiнь зносу 32,8%, з яких отриманi в лiзинг, якi використовуються у виробничiй дiяльностi пiдприємства: первiсна вартiсть 393 тис.грн., сума нарахованого зносу 28тис.грн., ступiнь зносу 7,1%, утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 12 тис.грн., сума нарахованого зносу 1 тис.грн., ступiнь зносу 8,3%.
Iншi основнi засоби - первiсна вартiсть 576тис.грн., сума нарахованого зносу 492тис.грн., ступiнь зносу 85,4 %, з них: використовуються у господарськiй дiяльностi пiдприємства 431 тис.грн., сума нарахованого зносу 364тис.грн., ступiнь зносу 84,5%, утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 145 тис.грн., сума нарахованого зносу 128 тис.грн., ступiнь зносу 88,3%.
Iнших обмежень щодо використання майна, крiм iпотеки, немає. Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась. Умови використання основних засобiв нормальнi. Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО7 iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Термiн корисного використання встановлювався для кожної групи об'єктів основних засобiв.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

23659

20925

Статутний капітал (тис. грн.)

7923

7923

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

7923

7923

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 15736 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 15736 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

628,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

фiнансовий лiзинг

29.08.2017

75,00

0,000000

28.08.2019

овердрафт

28.12.2017

553,00

0,000000

04.01.2019

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

454,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

10228,00

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

11310,00

X

X

Опис

Податковi зобов'язання включають поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, яка пiдлягає сплатi у 2019р.
Iншi зобов'язання включають довгостроковi забезпечення вiдпусток 1315 тис.грн., поточну кредиторську заборгованiсть: за товари, роботи, послуги 7005 тис.грн., за розрахунками зi страхування в сумi 167 тис.грн, за розрахунками з оплати працi в сумi 668 тис.грн., iншi поточнi зобовязання в сумi 1073 тис.грн.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 


XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)