Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Колтун М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

 

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05763754

4. Місцезнаходження

Львівська , -, 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317

5. Міжміський код, телефон та факс

(032) 291 37 89 (032) 291 18 35

6. Електронна поштова адреса

conveyer@mail.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень Цiннi папери України №80

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.conveyer.com.ua

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Товариство не володiє жодними лiцензiями.
Посада корпоративного секретаря не передбачена.
Послугами рейтингового агентства Товариство не користується
Осiб, якi володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй товариства - немає.
Загальнi збори акцiонерiв не скликались i не проводились.
Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались.
Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не приймалось.
Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались.
Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали
Особливої iнформацiї протягом звiтного перiоду не виникало.
Товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства
Випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.
Iпотечнi активи вiдсутнi.
Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Випуск сетифiкатiв ФОН не здiйснювався.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ №742592

3. Дата проведення державної реєстрації

12.08.1996

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

7922950.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

205

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.22 Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування

25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ АКБ «Львiв»

2) МФО банку

325268

3) поточний рахунок

2600237882

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ АКБ «Львiв»

5) МФО банку

325268

6) поточний рахунок

2600337882840


13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

СП ТзОВ "Трансистем-Львiв"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

19372750

4) місцезнаходження

79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317

5) опис

Частка у статутному капiталi станом на 31.12.2013р. - 49%.

1) найменування

ДПФ "Конвеєрсервiс"

2) організаційно-правова форма

160

3) код за ЄДРПОУ

22366701

4) місцезнаходження

79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317

5) опис

Частка у статутному капiталi станом на 31.12.2013р. - 100%

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ЗАТ "КОНВЕЄР"

05763754

79069Україна м. Львiв вул. Шевченка, 317

100.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колтун Мирослав Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 272459 07.10.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" - директор виробництва

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Скликання та проведення засiдань Правлiння, визначення порядку денного засiдань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв Голови Правлiння визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лисий Василь Богданович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 031197 24.10.1995 Дрогобицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" - перший заступник Голови Правлiння - директор з питань розвитку

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Виконання обов"язкiв Голови Правлiння на час його вiдсутностi. Повноваження визначаються статутом товариства . Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грибачов Василь Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 844195 18.06.1998 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", директор з маркетингу

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння з експлуатацiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онуфрович Володимир Матвiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 531244 02.11.2000 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Середня технiчна

6) стаж керівної роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр" начальник ремонтно-експлуатацiйного управлiння

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тершiвська Тетяна Романiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 850528 29.06.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПП "Бiосат"

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Забезпечення органiзацiї та контроль за веденням бухгалтерського облiку Товариства вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", подання оперативної iнформацiї про фiнансовий стан Товариства, складання та подання у встановленi термiни передбаченої законодавством звiтностi. Участь у засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються Статутом Товариства. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Денис Андрiй Ярославович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 346070 04.02.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Холдингова компанiя "Доброта", заступник директора з економiки та фiнансiв

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Органiзацiя роботи Наглядової ради Товариства, скликання засiдань Наглядової ради та головування на них, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства. Не надав згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Представник члена Наглядової ради ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта". Обiймає посаду директора ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта" (код за ЄДРПОУ 23967437, Львiвська обл., м.Дрогобич, вул.Гайдамацька, 7/1).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сметана Роман Йосипович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 059198 22.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1943

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВО "Конвеєр", начальник бюро цiнних паперiв та реалiзацiї товарно-матерiальних цiнностей

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ванчосович Iгор Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 711146 12.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", начальник управлiння економiчногоаналiзу i цiноутворення

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської Проведення засiдань Ревiзiйної комiсiї, складання плану перевiрок, Органiзацiя проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдготовка висновку за результатами фiнансового року на Загальнi збори акцiонерiв, вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ДП "Монолiт"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 22354141 -

4) рік народження**

0

5) освіта**

-

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувало.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ДП "Автоцентр"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 30084205 -

4) рік народження**

0

5) освіта**

-

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувало.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шупер Iван Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 218954 22.07.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Середньо-технiчна

6) стаж керівної роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДПФ "Конвеєрсервiс", директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богдан Ольга Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 406705 08.04.1997 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", iнженер з органiзацiї i нормування працi

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдготовка висновку за результатами фiнансового року на Загальнi збори акцiонерiв, вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Венгер Любов Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 365193 01.02.2000 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Конвеєр", провiдний iнженер з програмного супроводу пiдготовки виробництва

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдготовка висновку за результатами фiнансового року на Загальнi збори акцiонерiв, вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Колтун Мирослав Володимирович

КВ 272459 07.10.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Перший заступник Голови правлiння

Лисий Василь Богданович

КА 031197 24.10.1995 Дрогобицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

 

38163

4.81700000000

38163

0

0

0

Заступник Голови Правлiння

Грибачов Василь Васильович

КА 844195 18.06.1998 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Заступник Голови Правлiння з експлуатацiї

Онуфрович Володимир Матвiйович

КВ 531244 02.11.2000 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Тершiвська Тетяна Романiвна

КА 850528 29.06.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Денис Андрiй Ярославович

КА 346070 04.02.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй областi

 

12

0.00200000000

12

0

0

0

Член Наглядової ради

Сметана Роман Йосипович

КВ 059198 22.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

31.05.2000

625

0.07900000000

625

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Ванчосович Iгор Васильович

КА 711146 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

31.05.2000

543

0.06900000000

543

0

0

0

Член Наглядової ради

ДП "Монолiт"

- 22354141 -

06.02.2001

78684

9.93100000000

78684

0

0

0

Член Наглядової ради

ДП "Автоцентр"

- 30084205 -

06.02.2001

77390

9.76800000000

77390

0

0

0

Член Наглядової ради

Шупер Iван Михайлович

КВ 218954 22.07.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

 

168

0.02100000000

168

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Богдан Ольга Iванiвна

КА 406705 08.04.1997 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

23.09.2009

16

0.00200000000

16

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Венгер Любов Iванiвна

КВ 365193 01.02.2000 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

31.05.2000

180

0.02300000000

180

0

0

0

Усього

195781

24.7106

195781

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Аудиторська фiрма "НIКА-Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

35101565

Місцезнаходження

79059 Україна Львівська - м. Львiв вул.Миколайчука, 10/45

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 003997

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.05.2007

Міжміський код та телефон

+38 (032) 243-04-95

Факс

+38 (032) 243-04-95

Вид діяльності

аудит

Опис

АФ "НIКА-Аудит" затверджена зовнiшнiм аудитором товариства

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПрАТ "Українська страхова компанiя "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25250904

Місцезнаходження

04050 Україна Київська - м. Київ вул. Глибочицька, 44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

код страховика 015

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.05.2007

Міжміський код та телефон

(044) 207-72-72

Факс

(044) 207-72-72

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi страхування

Опис

обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

АТ "Українська пожежно-страхова компанiя"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33464278

Місцезнаходження

79005 Україна Львівська - м. Львiв вул. К.Левицького,21

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.07.2009

Міжміський код та телефон

(032) 242-47-77

Факс

(032) 242-46-47

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi страхування

Опис

обов'язкове страхування членiв добровiльних пожежних дружин

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Балтiк Фiнанс Груп"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36797165

Місцезнаходження

79012 Україна Львівська - Львiв вул. Сахарова, 42

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263313

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

032 294 95 06

Факс

032 294 88 08

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

обслуговує згiдно договору

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

обслуговує згiдно договору

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.02.2000

49/1/00

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000174551

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10.000

792295

7922950.00

100.00

Опис

Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 10.04.2013р. 17.09.2013р. реєстр ПАТ "Конвеєр" було прийнято зберiгачем ТзОВ "Балтiк Фiнан Груп" - акт приймання-передачi реєстру власникiв було пiдписано мiж ТзОВ "Росан-Довiра-Реєстратор", ТзОВ "Балтiк Фiнанс Груп" та ПАТ "Конвеєр". Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було.

 


XI. Опис бізнесу

1944р. за наказом Головвоєнбуду СРСР на базi декiлькох кустарних майстерень створено Львiвський вiйськово-механiчний завод № 7 (ремонт вiйськової технiки, виробництво товарiв широкого вжитку);
1949р. - Львiвський механiчний завод № 7 переiменовано на Завод засобiв механiзацiї та автоматизацiї. (Пiдстава: Постанова Ради Мiнiстрiв вiд 10.04.1949р.)
1964р. - Львiвський завод засобiв механiзацiї та автоматизацiї переiменовано на Львiвський конвеєробудiвельний завод (Постанова Львiвського СНХ вiд 12.10.1964р. за № 519.)
1976р. - Львiвський конвеєробудiвельний завод переiменовано на Львiвське виробниче об’єнання "Конвеєр" (Постанова Ради Мiнiстрiв № 701 вiд 26.08.1976р.)
1990р. трудовим колективом ВО «Конвеєр» створено Орендно-акцiонерну фiрму "Конвеєр" - перше в СРСР акцiонерне товариство, вiдповiдно до договору №1 про вiдносини мiж ВО "Конвеєр" i Мiнiстерством важкого, енергетичного i транспортного машинобудування СРСР вiд 29.12.1988р.(Рiшення конференцiї трудового колективу. Протокол №2 вiд 25.07.1990р.)
Орендно-акцiонерна фiрма «Конвеєр» набула право власностi на майно ВО "Конвеєр" згiдно з договiром купiвлi-продажу цiлiсного майнового комплексу мiж ФДМУ та ОАФ "Конвеєр" вiд 29.10.1993р., № 198-КП/i.
1995р. - Орендно-акцiонерна фiрма "Конвеєр" реорганiзована на Закрите акцiонерне Товариство "Конвеєр" (Пiдстава: Рiшення Загальних зборiв, Протокол вiд 25.01.1995р.)
1996р. - Закрите акцiонерне Товариство "Конвеєр" перетворене на Вiдкрите акцiонерне Товариство "Конвеєр". (Пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №4, 06.03.1996р.) ВАТ "Конвеєр" зареєстроване Реєстрацiйною палатою Львiвської мiської ради народних депутатiв 12.08.1996р., номер запису 11445 з кiлькiстю - 7226 акцiонерiв, якi мали у власностi 100% статутного фонду, що складає 792295 iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. на загальну суму 7922950 грн.
2011р. - Вiдкрите акцiонерне Товариство "Конвеєр" переiменовано на Публiчне акцiонерне Товариство "Конвеєр". (Пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №20 вiд 19.04.2011р.)

 

Органiзацiйна структура ПАТ "Конвеєр" включає наступнi пiдроздiли: виробництво, в т.ч. планово-диспетчерське бюро, заготiвельна, механiчна, складська, металоконструкцiй та iнструментально-експериментальна дiльницi; технiчний вiддiл, в т.ч. конструкторське та технологiчне бюро, служба головного метролога та вiддiл супроводу iнформацiйних систем; ремонтно-експлуатацiйна служба, в т.ч. служба головного механiка та головного електрика, непромислова група, медпункт, контец; вiддiл маркетингу i збуту, в т.ч. комерцiйний вiддiл, вiддiл перспективних виробiв i замовлень; бухгалтерiя; економiчний вiддiл; канцелярiя; служба економiчної безпеки; вiддiл технiчного контролю; вiддiл кадрiв; вiддiл охорони працi, технiки безпеки та цивiльної оборони. У ПАТ "Конвеєр" є дочiрнє пiдприємство ДПФ "Конвеєрсервiс", господарська дiяльнiсть якого тимчасово призупинена, та три вiдокремленi пiдроздiли: ВП "Ремкон", ВП "Грикон" та ВП "Медикон", господарська дiяльнiсть яких призупинена i у 2013 роцi не здiйснювалася, а у лютому 2014 року данi вiдокремленi пiдроздiли закрито.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 205 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом -6 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 7 осiб, фонд оплати працi усiх працiвнкiв 5372,7 тис.грн. Розмiр фонду оплати працi зменшився вiдносно попереднього року приблизно на 1,2 млн.грн. за рахунок зниження обсягiв випуску товарної продукцiї та зменшення кiлькостi працiвникiв пiдприємства.

 

Не належить.

 

Не проводилась.

 

Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Свою облiкову полiтику пiдприємство формує, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi тодi, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
- фiнансовий актив, доступний для продажу;
- iнвестицiї, утримуванi до погашення;
- дебiторська заборгованiсть
- фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амотризованою вартiстю – кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi пiдприємства та на рахунках у банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй.
Пiсля первiсного визнання, якщо є об’єктивна iнформацiя, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки. Фактори, якi пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивна iнформацiя про наявнiсть збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi в строк, лiквiднiсть та платоспроможнiсть платника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, наприклад, збiльшення кiлькостi прострочених платежiв, негативнi економiчнi умови в галузi або в регiонi.
Сума збиткiв визначається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визначається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнанасовi активи, утримуванi до погашення
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, пiдприємство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання пiдприємство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення., якщо вони є.
Фiнансовi зобов’язання
Кредити банкiв
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї.У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотка, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Основнi засоби
Пiдприємство визнає матерiальний актив як об’єкт основних засобiв, якщо вiн утримується з метою використання його у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) якого бiльше одного року та вартiсть якого бiльше 1000 грн.
Первiсно пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Керiвництво вирiшило застосувати iсторичну собiвартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом з врахуванням термiну корисного використання кожного окремого об’єкта основних засобiв.
Нарахування амортизацiю активу починається, коли вiн стає придатним до використання, i припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують, як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з врахуванням термiну корисного використання кожного окремого об’єкта нематерiальних активiв.
Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату пiдприємство оцiнює, чи є ознаки того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо вона менша його балансової вартостi. Таке зменшення визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя необоротних активiв коригується у майбутнiх перiодах з метою розподiлу переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання для виробництва продукцiї, у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкта нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi собiвартостi.
Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються у бухгалтерському облiку за найменшою з двох вартостей: балансовою, або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на операцiї, пов’язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому коригуваннi вартостi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у прибутках чи збитках.
Оренда
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифiкуються як операцiйна оренда.
Оренднi платежi за угодами про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за такими угодами визнається на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються пiдприємством як витрати.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибутоук являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається, як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню щодо оподатковуваного прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань та чявляє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням ймовiрностi у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату балансу i зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй, щоб використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися у перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або доходи та включає в прибуток або збиток звiтного перiоду, крiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй чи подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу.
Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки в капiталi, якщо податок залежить вiд статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну чи конструктивну) внаслiдок минулої подiї, i iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, якi втiлюють в собi економiчну вигоду, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
Пенсiйнi зобов’язання
Вiдповiдно до українського законодавства пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому була зароблена вiдповiдна заробiтна плата та наданi працiвниками послуги. Крiм того пiдприємство має зобов’язання перед Державним пенсiйним фондом по вiдшкодуванню пiльгових пенсiй призначених особам, якi мали шкiливi умови працi на пiдприємствi, до досягнення ними пенсiйного вiку. Пiдприємство визнає такi зобов’язання в перiодi нарахування. Пiдприємство не має недержавної пенсiйної програми.
Доходи i витрати
Доходи i витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що i вiдповiднi доходи.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї з iноземною валютою облiковуються i україгнських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiї.
Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату здiйснення операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi.
Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
Умовнi зобов’язання
Пiдприємство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.
Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.

 

Продукцiя, яка виготовляється, призначена для подальшого використання у виробничому процесi i визначається цiлком обумовленими потребами, що гарантує її збут. Конкуренцiя в галузi помiрна. Частка на ринку обладнання, яке випускається пiдприємством, за даними власних маркетингових дослiджень, в загальному становить до 60%, зокрема: 100% по вантажонесучих конвеєрах, 30% по стрiчкових конвеєрах, 40-50% по ланцюгах до конвеєрiв по Українi. По деяких видах продукцiї, а саме: обладнання пiдвiсних конвеєрiв, мiшконавантажувальнi машини та хiмприводи, конкуренцiя на внутрiшньому ринку вiдсутня.
Збут продукцiї вiдбувається через прямi поставки споживачевi - це є найбiльш характерним для товарiв промислового призначення. В цьому випадку є можливiсть прямого спiлкування зi споживачем. Регiональнi ринки збуту - захiдна, центральна та пiвденна частини України, Росiя, Бiлорусiя, Нiмеччина. Планується розширення ринкiв збуту на схiд України через адаптацiю полiтики цiноутворення до умов ринку.
Основними покупцями продукцiї ПАТ "Конвеєр" у звiтному перiодi були ПАТ "Карлiвський машинобудiвний завод", Полтавська обл.;ТОВ «Промисловi вентилятори», Київська обл.; ТОВ "Тех-Поставка", Донецька обл.; ТОВ "Техно-Iнвест", м.Черкаси; ПрАТ «Харкiвське котлобудiвне пiдприємство «Котлоенергопроект», м.Харкiв. Основнi види продукцiїї: конвеєри пiдвiснi вантажонесучi; конвеєри пiдвiснi штовхаючi; манiпулятори (машини) для завантаження та розвантаження тарно-штучних вантажiв МПМА; редуктори в асортиментi; мотор-барабани; стрiчковi, скребковi, трубнi конвеєри та запчастини до них; ланцюги; металоконструкцiї; послуги з обробки металу. Область застосування - практично всi галузi народного господарства, а саме важке машинобудування, видобувна, легка, хiмiчна, харчова промисловостi. Привабливiсть для клiєнтiв та переваги: продукцiя проста в експлуатацiї i довговiчна в роботi. Новими виробами останнiх рокiв є: пластинчатi ланцюги, спецланцюги, трубнi, стрiчковi та скребковi конвеєри, металева спецтара, металоконструкцiї сонячних батарей. Продукцiя ПАТ "Конвеєр" не пiдлягає обов’язковiй сертифiкацiї. Поставка готової продукцiї проводиться згiдно вимог контракту в дерев’яних або металевих ящиках, на пiддонах або в спецiальнiй упаковцi. Гарантiї на продукцiю вiд 12 до 18 мiсяцiв. Сервiс - шефмонтаж. Утилiзацiя продукцiї ПАТ "Конвеєр" не вимагає спецiальних умов та технологiй. Серед перспективних завдань розвитку пiдприємства є скорочення витрат, зменшення енергоємкостi виробiв, впровадження прогресивної технологiї в заготiвельному i механо-обробному виробництвi, пошук нових видiв продукцiї та замовникiв, пiдвищення якостi продукцiї.
Впроваджена та пiдтверджується щорiчним аудитом система управлiння якiстю IСО 2001-2008.
Основними постачальниками сировини та матерiалiв є вiтчизнянi пiдприємства, а саме: ТОВ "МД-Груп", м.Київ, ТОВ "Такт", м.Днiпропетровськ, ПАТ "Львiвобленерго", м.Львiв, ПАТ "Українська гiрничо-металургiйна компанiя", м.Київ, ТОВ "Метал Холдинг Львiв", м.Львiв.
Вибiр постачальникiв матерiалiв i комплектуючих обгрунтовується перевагами у спiввiдношеннi "цiна" - "якiсть" та термiнами поставки i оплати. Постiйно вiдбувається пошук нових постачальникiв з вигiднiшими умовами поставки та цiновими пропозицiями. Важливим показником вибору постачальникiв є встановленi довготермiновi надiйнi стосунки, високi вимоги до якостi продукцiї, стабiльнiсть взаємовiдносин.

 

Придбання: 2009р.- 965,0 тис.грн.; 2010р. - 396,0 тис.грн.; 2011р.- 298,6 тис.грн.; 2012р.- 173,3 тис.грн., 2013р. – 353,2 тис.грн. Значних iнвестицiй в придбання активiв у 2013р. не було.
Пiдприємство планує iнвестицiї в сумi 600 тис.грн. на облаштування дахової котельнi iнженерно-побутового корпусу.
Вiдчуження: 2009р.- 746,0 тис.грн.; 2010р.- 431,0 тис.грн.; 2011р.- 695,6 тис.грн.; 2012р. – 1077,0 тис.грн., 2013р. – 1963,5 тис.грн. Пiдприємство веде активний пошук покупцiв необортних активiв, якi не використовуються в господарськiй дiяльностi, а саме, об’єктiв нерухомостi та обладнання, утримуваних для продажу, балансова вартiсть яких на кiнець звiтного перiоду становить 11891 тис.грн.

 

не було.

 

Основнi засоби пiдприємства знаходяться за адресою: м.Львiв, вул.Шевченка, 317. Балансова вартiсть основних засобiв пiдприємства становить 8483 тис.грн. ПАТ "Конвеєр" орендує транспортнi засоби в кiлькостi 2 од., та здає в оренду частину об'єктiв нерухомостi. Балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 884 тис.грн. В iпотецi знаходилися обє'кт нерухомостi, балансовою вартiстю 1149 тис.грн.
Пiдприємство має необхiдне обладнання для виконання всiх видiв робiт по механiчнiй обробцi металу, а саме: для заготiвельних, механообробних, штампувальних, зварювальних робiт, для термообробки, лако-фарбового покриття, гальванiчного цинкування.
Пiдприємство має стенди та контрольно-вимiрювальний iнструмент для забезпечення перевiрки якостi продукцiї. Виробничi потужностi пiдприємства, склади матерiалiв та готової продукцiї розташованi у головному корпусi. Всi виробничi примiщення обладнанi пiдiймально-транспортною технiкою. ПАТ "Конвеєр" має розвинену енергетичну i iнженерну iнфраструктуру, забезпечене транспортом та зв'язком. Iнженерними заходами забезпечено вмiст шкiдливих речовин в межах встановлених норм та гранично допустимих концентрацiй.
Вiк обладнання в середньому 20-30 рокiв. Рiвень використання потужностей орiєнтовно 60%.

 

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть ПАТ "Конвеєр" є недостатнiй об'єм замовлень у зв'язку iз загальним станом промисловостi в Українi, низький технологiчний рiвень пiдприємства, низька квалiфiкацiя основних виробничих працiвникiв, значне пiдвищення цiн на металопрокат.

 

Штрафнi санкцiї та пеня по внесках в Пенсiйний фонд України 57 тис.грн., по ПДВ – 19 тис.грн., по земельному податку - 5 тис.грн., iншi - 24 тис.грн.

 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi за даними фiнансової звiтностi становить 0,27, що нижче теоретично обгрунтованого значення. Однак пiдприємство очiкує протягом наступного року зменшення кредиторської заборгованостi перед покупцями за рахунок виконання пiдприємством своїх зобов’язань в рахунок отриманої у минулому перiодi попередньої оплати за готову продукцiю та надходжень вiд продажу необоротних активiв, що значно покращить показники лiквiдностi. Аналiз таких показникiв, як наявнiсть власного оборотного капiталу, що визначається, як рiзниця власного капiталу пiдприємства та суми необоротних активiв, за даними фiнансової звiтностi становить 230 тис.грн.; загальна величина капiталу для формування запасiв i затрат, що визначається, як сума власного оборотного та короткотстроково залученого капiталу, яка за даними фiнансової звiтностi становить 2188 тис.грн. Значення даних показникiв бiльше нуля, отже пiдприємство має абсолютну фiнансову стiйкiсть.

 

На кiнець звiтного перiоду загальна вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) становить 2073 тис.грн., виконання цих контрактiв очiкується у 1 кварталi 2014р., очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв - 207 тис.грн.

 

1. Збiльшення обсягiв виробництва за рахунок розширення номенклатури проудкцiї.
2. Проведення реконструкцiї виробничих примiщень, модернiзацiї та вiдновлення наявного обладнання, придбання сучасного обладнання.
3. Полiпшення фiнансового стану за рахунок пошуку замовникiв на серiйну продукцiю, розширення ринкiв збуту.
4. Впровадження енергозберiгаючих технологiй.

 

1. Розробка конструкторської документацiї на виготовлення вантажних ланцюгiв.
2. Впровадження технологiї виготовлення побутових твердопаливних котлiв.

 

ПАТ "Конвеєр" є вiдповiдачем у справах за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України у Залiзничному районi м.Львова про стягнення заборгованостi по пiльгових пенсiях: в сумi 209533,20 грн. –20.03.2013 р. подано апеляцiйну скаргу на рiшення Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 12.03.2013 р., станом на 01.01.2014р. апеляцiйна скарга не розглянута; в сумi 263814,57 грн. –05.05.2013 р. подано апеляцiйну скаргу на рiшення Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 30.04.2013 р., станом на 01.01.2014р. апеляцiйна скарга не розглянута; в сумi 175 028,86 грн. –25.09.2013 р. подано апеляцiйну скаргу на рiшення Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 18.09.2013 р., станом на 01.01.2014р. апеляцiйна скарга не розглянута.

 

Пiсля дати складання фiнансової звiтностi за 2013 рiк вiдбулася планова документальна перевiрка дiяльностi пiдприємства за 4 квартал 2011 року та 2012 рiк, в результатi якої донараховано в бюджет податку на додану вартiсть в сумi 251 тис.грн., штрафних санкцiй в сумi 63 тис.грн. та пенi в сумi 21,0 тис.грн. Цi нарахування будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за 2014 рiк, як збитки минулих перiодiв.
Iнша iстотна iнформацiя для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi пiдприємства вiдсутня.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

8586

8349

0.000

134

8586

8483

будівлі та споруди

7315

7419

0.000

0.000

7315

7419

машини та обладнання

1158

838

0.000

0.000

1158

838

транспортні засоби

41

29

0.000

134

41

163

інші

72

63

0.000

0.000

72

63

2. Невиробничого призначення:

12841

11891

0.000

0.000

12841

11891

будівлі та споруди

11432

10590

0.000

0.000

11432

10590

машини та обладнання

1377

1270

0

0

1377

1270

транспортні засоби

13

13

0.000

0.000

13

13

інші

19

18

0.000

0.000

19

18

Усього

21427

20240

0.000

134

21427

20374

Опис

Будiвлi i соруди: первiсна вартiсть 36990 тис.грн., сума нарахованого зносу 18981 тис.грн., ступiнь зносу 51,3%, з них: використовуються в господарськiй дiяльностi: первiсна вартiсть 16278 тис.грн., сума нарахованого зносу 9743 тис.грн., ступiнь зносу 59,9%, iнвестицiйна нерухомiсть:первiсна вартiсть 1799 тис.грн., сума нарахованого зносу 915 тис.грн., ступiнь зносу 50,9%, нерухомiсть, утримувана для продажу: первiсна вартiсть 18913 тис.грн., сума нарахованого зносу 8323тис.грн., ступiнь зносу 44,0%; балансова вартiсть нерухомостi, оформленої в iпотеку 1149 тис.грн.
Машини та обладнання: первiсна вартiсть 12606 тис.грн., сума нарахованого зносу 10498 тис.грн., ступiнь зносу 83,3%, з них: використовуються у виробничiй дiяльностi пiдприємства: первiсна вартiсть 6973 тис.грн.,сума нарахованого зносу 6136 тис.грн., ступiнь зносу 88,0%, переданi в оперативну оренду: первiсна вартiсть 70 тис.грн., сума нарахованого зносу 69 тис.грн., ступiнь зносу 98,6%, утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 5563 тис.грн., сума нарахованого зносу 4293 тис.грн., ступiнь зносу 77,2%.
Транспортнi засоби - первiсна вартiсть 250 тис.грн., сума нарахованого зносу 74 тис.грн., ступiнь зносу 29,6%, з них: використовуються у виробничiй дiяльностi пiдприємства 224 тис.грн., сума нарахованого зносу 61 тис.грн., ступiнь зносу 27,2%, з яких отриманi в лiзинг: первiсна вартiсть 134 тис.грн., сума нарахованого зносу 0 тис.грн., ступiнь зносу 0%, утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 26 тис.грн., сума нарахованого зносу 13 тис.грн., ступiнь зносу 50%.
Iншi основнi засоби - первiсна вартiсть 488 тис.грн., сума нарахованого зносу 407 тис.грн., стiпiнь зносу 83,4%, з них: використовуються у господарськiй дiяльностi пiдприємства 333 тис.грн., сума нарахованого зносу 270 тис.грн., ступiнь зносу 81,1%, утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 155 тис.грн., сума нарахованого зносу 137 тис.грн., ступiнь зносу 88,4%.
Iнших обмежень щодо використання майна, крiм iпотеки, немає. Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась. Умови використання основних засобiв нормальнi. Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО7 iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв. Термiн корисного використання встановлювався для кожного конкретного об'єкта основних засобiв.
При проведеннi аналiзу основних засобiв та об’єктiв, вiднесених до iнвестицiйної нерухомостi у 2012 роцi, було виявлено необоротнi активи, утримуванi для продажу, в результатi зроблено їх перекласифiкацiю з вiднесенням до груп вибуття. Для того, щоб iнформацiя, яка подається у фiнансовiй звiтностi, була зiставною, вiдкориговано вхiднi залишки, а саме: справедлива (залишкова) вартiсть основних засобiв зменшена на 4613 тис.грн., справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зменшена на 8 228 тис.грн., справедлива (залишкова) вартiсть необоротних активiв та груп вибуття збiльшена на 12 841 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

20727

22021

Статутний капітал (тис. грн.)

7923.000

7923.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

7923.000

7923.000

Опис

Чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна товариства, вiльного вiд боргових зобов'язань. Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

1958.000

X

X

у тому числі:

 

короткостроковий кредит банку

31.10.2013

1785.00

22.00

28.10.2016

овердрафт

25.12.2013

61.0

10.8

24.12.2014

фiнансовий лiзинг

26.11.2013

112.00

0.0

20.11.2018

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

261.0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.00

X

X

Інші зобов'язання

X

4982.00

X

X

Усього зобов'язань

X

7201.00

X

X

Опис:

Податковi зобов’язання включають поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, яка була сплачена в сiчнi 2014р.
Iншi зобов’язання включають поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 3145 тис.грн., за розрахунками зi страхування в сумi 218 тис.грн, за розрахунками з оплати працi в сумi 476 тис.грн., за розрахунками з Пенсiйним фондом України по вiдшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пiльгових пенсiй в сумi 1101тис.грн., iншi поточнi зобов’язання в сумi 42 тис.грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23273456

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1287 14.04.2014

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - 26.02.2016р.

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23273456

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1287 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а, Свiдоцтво № 1287
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
“Конвеєр»”
станом на 31.12.2013 року

м.Львiв 24 квiтня 2014 р.

Власники цiнних паперiв, керiвництво ПАТ “Конвеєр»
1. Основнi вiдомостi про пiдприємство:
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство “Конвеєр”
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 05763754.
Мiсцезнаходження: 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317.
Дата державної реєстрацiї: зареєстровано 12.08.1996 року Державним реєстратором виконавчого комiтету Львiвської мiської ради Львiвської областi.
Товариство було створене внаслiдок реорганiзацiї ЗАТ, утвореного за рiшенням установчих зборiв акцiонерiв вiд 25.01.1995р. на базi викупленого державного майна орендно-акцiонерної фiрми “Конвеєр” (договiр купiвлi продажу мiж ФДМУ та ОАФ “Конвеєр” вiд 29.10.1993р. № 198-КП/i). Рiшення про створення АТ “Конвеєр” прийняте загальними зборами акцiонерiв 06.03.1996р. (протокол №4).
Нову редакцiю Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства «Конвеєр» зареєстровано 27.04.2011р. Державним реєстратором Виконавчого комiтету Львiвської мiської ради Львiвської областi, № запису 14151050005008167.
Нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Конвеєр» зареєстровано 20.09.2011р. Державним реєстратором Виконавчого комiтету Львiвської мiської ради Львiвської областi, № запису 14151050007008167.
Форма власностi приватна.
Вiдповiдальними особами за фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний перiод були :
Голова Правлiння - п.Колтун М.В.
головний бухгалтер - п.Тершiвська Т.Р.
Основним предметом дiяльностi товариства є: - виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування.
Статутний фонд - 7922950 (Сiм мiльйонiв дев’ятсот двадцять двi тисячi дев’ятсот п’ятдесят) гривень. Кiлькiсть акцiй-792295 шт. Номiнальна вартiсть акцiй-10,00 грн. Всi акцiї - простi iменнi.
Згiдно з реєстром акцiонерiв станом на 31.12.2013р. вiдкрито рахунки: фiзичним особам акцiонерам – 5056, володiють 70,637 % акцiй, юридичним особам акцiонерам – 4, володiють 29,363 % акцiй, в т.ч. акцiонери, що володiють 5 % i бiльш, нiж 5 % статутного капiталу: 3 юридичнi особи. Акцiонерiв, що володiють 10 % i бiльш, нiж 10 % статутного капiталу: 3 юридичнi особи.
2. Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка пiдприємства проведена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
Аудиторський висновок пiдготовлений вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за №1358/20096.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування
сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки:
- висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв ПАТ “Конвеєр” за 2013р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi.
До перевiрки наданi:
- установчi документи ПАТ “Конвеєр”;
- первинна документацiя та регiстри аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку;
- податкова звiтнiсть;
- наказ про облiкову полiтику;
- баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2013 року, звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк, звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2013р., звiт про власний капiтал за 2013 рiк.
Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся..
Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що фiнансовi звiти товариства не мiстять суттєвих помилок.
Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики товариства.
При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi, вiдповiдно до якого виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» з урахуванням вимог Положення щодо пiдгото¬вки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фо¬ндового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондово¬го ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за вчинення правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, не перевищує 15 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту».
4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданих для перевiрки фiнансових звiтiв та iнших документiв товариства на пiдставi аудиторської перевiрки за результатами операцiй з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.
Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Отриманi аудиторськi докази забезпечують достатню та вiдповiдну основу для
Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700,705.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України.
На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об’єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан ПАТ “Конвеєр»” станом на 31.12.2013р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.
Аудитором перевiрено наступнi форми фiнансової звiтностi товариства: баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2013 року, звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк, звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2013р., звiт про власний капiтал за 2013 рiк.
На думку аудитора, перевiрка проведена з достатнiм рiвнем впевненостi в тому, що масштаб аудиторських робiт надає можливiсть виявлення всiх суттєвих вiдхилень вiд дiючих на момент перевiрки вимог дiючого законодавства.
В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перiодi, який перевiрявся, фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей.
У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань та власного капiталу, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
6. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
На дату складання аудиторського висновку аудитором не отримано всiх зовнiшнiх пiдтверджень щодо залишкiв дебiторської заборгованостi на 31.12.2013 р. Однак, на основi даних облiкових записiв та актiв звiряння розрахункiв складених товариством, їх iдентифiковано та пiдтверджено шляхом виконання альтернативних аудиторських процедур.
Аудитор не спостерiгала за проведенням iнвентаризацiї активiв та зобов’язань на 31.12.2013 р., оскiльки укладення договору аудиту вiдбувалось пiсля 31.12.2013 р.
За результатами аудиту не встановлено iншої iнформацiї про дiї, що вiдбулися чи можуть вiдбутися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово- господарський стан Товариства i можуть призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.06.2006 року №3480-YI, зi змiнами та доповненнями. У ходi роботи ми пiдтверджуємо, що загальний порядок облiку активiв, зобов`язань, пасивiв, викладених у цьому висновку, вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв України.
7. Умовно-позитивна думка аудитора
Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан емiтента станом на 31 грудня 2013 року згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi, складенi та розкритi вiдповiдно вимогам законодавства України i прийнятої облiкової полiтики пiдприємства Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 30.08.1995р.), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.02.2011р. №228/4 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016р.; сертифiкат аудитора Малюци Л.Г.: серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.№207/2 до 30.11.2014р.; реєстрацiйний № 3282; Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi згiдно рiшення Аудиторської палати України №257/4 вiд 27.09.2012р.
Мiсцезнаходження: 79058 Львiв, Замарстинiвська,83а.
Тел.0673102417.
Договiр № 19/03-14 вiд 19.03.2014 р.
Аудиторська перевiрка проводилась: з 03.04.2014р. по 23.04.2014р.
Аудитор (сертифiкат № 006085) Тяллєва Т.А.

Директор
ТзОВ Аудиторська фiрма
«Львiвський аудит» Малюца Л.Г.

23.04.2014р.

д\в

д\в


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

0

0

2

2012

0

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д\в

Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/в

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

6

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

4

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

5

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтети не створенi.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради iншi комiтети не створенi.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Винагороду отримує тiльки Голова Наглядової ради.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4.00

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнших положень в Товариствi не прийнято.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

закiнчився термiн дiї договору

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/в

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

за ЄДРПОУ

05763754

Територія

 

за КОАТУУ

4610137500

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.22

Середня кількість працівників

205

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

79069, м.Львiв, вул. Пасiчна, 135

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

162

123

0

первісна вартість

1001

638

661

0

накопичена амортизація

1002

476

538

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

8278

7599

0

первісна вартість

1011

24634

23878

0

знос

1012

16356

16279

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

308

884

0

первісна вартість

1016

656

1799

0

знос

1017

348

915

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

46

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

8794

8606

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

5718

5479

0

Виробничі запаси

1101

3085

2938

0

Незавершене виробництво

1102

393

236

0

Готова продукція

1103

2240

2305

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1769

1668

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

7

67

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

7

67

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

153

212

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

81

5

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

81

5

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

7728

7431

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

12841

11891

0

Баланс

1300

29363

27928

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

7923

7923

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

19874

19338

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1485

1485

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-7261

-8019

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

22021

20727

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

2396

1958

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

2952

3145

0

за розрахунками з бюджетом

1620

295

261

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

245

218

0

за розрахунками з оплати праці

1630

516

476

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

938

1143

0

Усього за розділом IІІ

1695

7342

7201

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

29363

27928

0

 

Примітки

д\в

Керівник

Колтун М.В.

Головний бухгалтер

Тершiвська Т.Р.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

за ЄДРПОУ

05763754

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

12959

14875

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 12110 )

( 13250 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


849


1625

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3420

2760

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 3453 )

( 4037 )

Витрати на збут

2150

( 768 )

( 904 )

Інші операційні витрати

2180

( 1802 )

( 2432 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 1754 )

( 2988 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

6

Інші доходи

2240

1044

858

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 481 )

( 524 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 103 )

( 368 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 1294 )

( 3016 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 1294 )

( 3016 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1294

-3016

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

6273

7607

Витрати на оплату праці

2505

5381

6515

Відрахування на соціальні заходи

2510

2083

2476

Амортизація

2515

789

888

Інші операційні витрати

2520

7295

7242

Разом

2550

21821

24728

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

792295

792295

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

792295

792295

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-1.63

-3.81

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-1.63

-3.81

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

д\в

Керівник

Колтун М. В.

Головний бухгалтер

Тершiвська Т.В.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Конвеєр"

за ЄДРПОУ

05763754

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


22529


24335

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

116

219

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

22

37

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 13105 )


( 15572 )

Праці

3105

( 4646 )

( 5085 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 2335 )

( 2745 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2850 )

( 2646 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 248 )

( 477 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-517

-1934